zaterdag 13 december 2008

10 klachten over sociale ambtenaren in Utrecht

Aan: Gemeente Utrecht. Sociale Zaken & Werkgelegenheid.
t.a.v.: Dhr. G. Meijerink, klachtencoördinator.

Antwoordnummer 9129
3500 ZA UTRECHT

Datum: 30 november 2008
Betreft: 10 Klachten


Geachte heer Meijerink,


Mijn naam is : mevr. A.M.S.ten Berge, hierna te noemen: Klaagster en /of Cliënt
Woonadres: Servaasbolwerk 4 / Postcode: 3512 NK. / Utrecht.
Tel.nr.: 030-231 6070 / Gsm: 06-46 44 37 68
Geb. datum : 06-03-1944 / Cliëntnummer : 127776
Plaats WWBdossier: CWI-Zuid (dhr.P.van der Bosch)en/of CWI-Noord(dhr.B.Coté)

Mijn klacht is gericht tegen Shanti Indraj, behandelend ambtenaar, Werk & Poortwachter Zuid . Tel.: 286 8051 hierna te noemen INDRAJ. Alsmede tegen Paul van de Bosch, teamleider Werk & Poortwachter Zuid, hierna te noemen BOSCH

Ik klaag over:
1. Alle hele en halve waarheden, hierna te noemen: leugens welke kennelijk nodig waren voor de onrechtmatige obstructies van INDRAJ en BOSCH in verband met de uitvoering van artikel 11 eerste lid van de Wet werk en bijstand:.” Iedere in Nederland woonachtige Nederlander die hier te lande in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien, heeft recht op bijstand van overheidswege”. Deze klacht hierna te noemen. Een ambtelijk levensdelict. Uitsluiting van rechthebbende op bijstand.

2. Alle ambtelijke communicaties gebaseerd op roddels en laster van derden over wie, wanneer en hoe, klaagster vanaf Januari 2000 financieel onderhouden zou worden. Deze onrechtmatige communicaties waren duidelijk én opzettelijk negatief gericht tegen cliënt met dossiernummer 127776. Klaagster werd niet gehoord én klaagster kreeg ook niet te horen wie de bron was van deze valse inkomengegevens. Juist dát soort gegevens waardoor het recht op bijstand verloren gaat, terwijl de bewijslast bij de autoriteiten ligt. Deze klacht hierna te noemen ambtelijke achterbaksheid en willekeur ter bevoorrading van de Gemeentelijke doofpot.

3. Alle valsheden in geschrifte en valsheden in de ambtelijke taakuitvoering van INDRAJ en BOSCH. Deze klacht hierna te noemen, onbehoorlijk uitgevoerd mandaat.

4. Alle ambtelijke leugens, verwoord en/of geschreven, door INDRAJ en BOSCH ter attentie aan klaagster, aan dhr. P. de Klein, wijkagent van politie, aan Gerrit Meijerink, klachtencoördinator bij DMO, aan de Bestuurs- en concerndienst, afdeling Juridische Zaken (JZ) én aan de Dienst Gemeentelijke Ombudsman.(DGO) over € 48,35 paspoortgeld. INDRAJ zou vanaf 21 april 2008 op So,Za&We geld klaar laten leggen voor klaagster om een paspoort aan te kunnen schaffen (klaagster was door politie gevorderd dit identiteitsbewijs te komen tonen. ) Het geld was er niet, het kwam er niet en het zou er ook nooit komen. Deze klacht hierna te noemen, interne diefstal van (voorschot) bijstandsgeld.

5. Met voorkennis laten verdonkeremanen van bewijsstukken door derden. De betreffende stukken waren onmisbaar bij de aanvrage WWB-uitkering van 19 februari 2008. Deze klacht hierna te noemen, diefstal van schriftelijke bewijsstukken.

6. Opzettelijk foutief verzenden van stukken en bescheiden waaronder een nieuw paspoort d.d. 1 juli 2008, naar het huisadres van derden. Deze klacht hierna te noemen, onrechtmatig laten ‘verdwijnen’ van dossierstukken met auteursrecht en een paspoort van rechthebbende

7. Opzettelijk weigeren van communicatie, door INDRAJ en BOSCH, in alle gevallen waarbij klaagster belde voor informaties betreffende de lopende aanvrage WWB-uitkering van 19-02-2008. Klacht hierna te noemen, schending van de WOB-plicht tot informatie.

8 Dreigen om de aanvrage WWB-uitkering, bij DMO binnengekomen op 21-02-2008, buiten behandeling te stellen indien klaagster nog eens het CWI- Zuid of Noord durfde op te bellen óf als klaagster bij de klachtencoördinator een klacht durfde in te dienen omtrent haar bezorgdheid inzake de afhandeling van de betreffende aanvrage WWB-uitkering. Deze klacht hierna te noemen, ambtelijke chantage.

9. Ik klaag over INDRAJ en BOSCH, die onrechtmatig en onbehoorlijk bij derden zijn gaan klagen over de (mondige) cliënt ten Berge.Volgens hen, zou cliënt dagelijks op hinderlijke wijze bellen. Zou domweg niet reageren. Zou domweg niet verschijnen op afspraken. Zou niet willen ondertekenen. Zou gestoord zijn. Zou ambtelijke adviezen negeren. Zou net doen alsof ze niet kon lopen en geen vervoer had. Zou mondeling fout reageren door buitensporig te mopperen. Zou niet willen’ komen terwijl zijzélf de aanvraag van de 19de februari 2008 op 7 april 2008 hoorde in te dienen en aanwezig hoorde te zijn.
INDRAJ en BOSCH klaagden per e-mail en per telefoon over cliënt ten Berge, ten eerste bij Gerrit Meijerink, klachtencoördinatir bij DMO, afdeling ZoSa&We. Ten tweede, werd hun onvrede over hun klagende cliënt op 13 juni 2008 onder de aandacht gebracht van de Dienst Ombudsman Gemeente Utrecht (DGO) om daarna in verband met de juridische meningsverschillen te klagen bij de Bestuurs- en concerndienst, afdeling Juridische zaken van de Gemeente Utrecht. Deze klacht hierna te noemen, ambtelijke ontkenningen van de rechten en de plichten van klaagster, die als enige belanghebbende op wilde komen voor haar belangen bij het verkrijgen van inkomsten.

10. De feiten, dat INDRAJ en BOSCH zich als ambtenaar namens het College van B&W opzettelijke incompetent, zonder bedenkingen en excuses, tegenwerkend gedragen hebben, waarbij zij kennelijk doelbewust afstevende op absurde overschrijdingen van termijnen in het kader van de WWB. Zij lieten overduidelijk zien dat zij als ambtenaren maling hadden aan de WOB en absoluut geen plannen hadden om de WWB uit te voeren in het belang van hun cliënt. Deze klacht hierna te noemen, opzettelijk bestuurlijk machtsmisbruik

Ik wil graag een gesprek terzake van de bovenstaande, tien (10) klachten.

De relevante bewijsstukken van mijn klachten liggen op bovengenoemd woonadres: Servaasbolwerk 4 te Utrecht klaar voor inzage. Email: amstenberge@hotmail.com

Datum: 30 november 2008. Handtekening:

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: