vrijdag 12 december 2008

Beroep 13 nov.2008: A.M.S.ten Berge versus B&W Utrecht

IN DUPLO

BEROEP A.M.S.TEN BERGE vs B&W Utrecht

Aan: Rechtbank te Utrecht
t.a.v.: Sector bestuursrecht
Postbus 13023 / 3507 LA Utrecht

Van: A.M.S. ten Berge.
Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht

Datum : donderdag 13 november 2008

Betreft: Appellant ten Berge vs het College van B&W Utrecht

Bijlagen: bijlagen 1 t/m 12

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij teken ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geboren 6 maart 1944 te Utrecht, hierna te noemen Ten BERGE, als enige en directe belanghebbende beroep aan tegen het onderhavige B&W besluit van de 25ste september 2008

Bezwaar / verzoek
Mevr. M.L.J.S. Brandt-van Heijst, wonende te Gemert, hierna te noemen: BRANDT diende op de 31ste juli 2008 bij het College van B&W te Utrecht haar bezwaar / verzoek in, waarbij BRANDT (heel ongebruikelijk) aan B&W verzocht om een uitzonderingsbesluit te nemen en Ten BERGE een WWB-uitkering te verstrekken. [ Zie bijlage 1 ]

Ontvangst besluit
Ten BERGE, heeft als belanghebbende het besluit op bezwaar door de Bestuurs- en Concerndienst afd. Juridische Zaken, hierna JZ op 6 oktober 2008 ontvangen.[ zie bijlage 2 ]

Het beroep
Het beroep van Ten BERGE is gericht tegen het besluit van de 25ste september 2008 van het College van B&W te Utrecht, hierna te noemen B&W. Het besluit en de procedures liggen in het kader van de Wet Werk en Bijstand. hierna te noemen WWB.[ zie bijlage 3. ]

Ten BERGE tekent beroep aan, na kennis genomen te hebben van het onderhavige besluit op bezwaar van 25-09-2008. [ zie bijlage 3. ] Ten BERGE verwoordt haar beroep als volgt.

DEEL 1.
De feiten over de drie (3) beschikkingen ondercuratelestelling.
1
. De eerste beschikking ondercuratelestelling, is op 25 september 2007 uitgesproken door dhr.mr..R.W.J.van Veen, Sector kanton Locatie Utrecht. Van VEEN had ingevolge artikel 390 eerste lid BW1, bepaald dat de ondercuratelestelling in maar twee kranten gepubliceerd moest worden. Zelfs dát is niet gebeurd.
Onderzoek heeft vastgesteld dat er geknoeid moet zijn met de verlopen bereidverklaring van de 22ste juni 2006 van het Maatschap Kroezen BV te Vortum- Mullem, hierna te noemen KROEZEN BV [ zie bijlage 4. ]

einde blad 1 / 6

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2 Op de 4de januari 2008 was Ten BERGE in het sterfhuis van haar moeder A.M. ten Berge- Oostwegel te Houten waar de nalatenschap besproken zou worden. Op enig moment werd Ten BERGE mishandeld door haar zus, Hetty Heijmerink-ten Berge uit Odijk. Ten BERGE heeft 112 gebeld. Thuis gekomen ontving Ten BERGE het natrap-bericht dat de andere erven alleen nog contact met Ten BERGE wilden hebben via dhr. DONKERS, curator. Een en ander gaf Ten BERGE zoveel te denken dat zij op 09 januari 2008 KROEZEN BV per brief om informatie vroeg. [ zie bijlage 5 ]

3. De tweede beschikking ondercuratelestelling is op 17 december 2007 uitgesproken door de kantonrechter te Roermond. Ten Berge is daar nooit van in kennis gesteld en/of gevraagd op de relevante zitting van deze zaak te verschijnen. Van deze beschikking is geen publicatie volgens artikel 390 eerste lid BW1 gekomen in de Staatscourant. [ zie de brief van KROEZEN BV / BRANDT d.d. 11 januari 2008: Bijlage 6. ]

4. Op de 21ste januari 2008 meldde Ten BERGE zich aan als mede erfgenaam bij Jasper NOBEL, kandidaat notaris te Utrecht,. Jasper was absoluut niet nobel. Hij wilde Ten BERGE kennelijk op verzoek van de familie niet op de lijst van erfgenamen zetten. Ten BERGE kreeg van niemand een afschrift van de lijst van erfgenamen [ geen bijlage ]

5. Op de 21ste januari 2008 berichtte Ten BERGE aan KROEZEN BV, dat zij niet akkoord ging met de bedenkelijke oplichters praktijken van haar familie en de curator.

Ten BERGE verbood BRANDT aan haar deur te komen bellen. [ zie bijlage 7. ]

6. Ten BERGE ontving op 25 maart 2008 het besluit, wéér zonder het wettelijk voorgeschreven registratienummer, van de burgemeester van Utrecht, tegenpartij, waarin Ten BERGE, vanwege de beschikking ondercuratelestelling van de 25ste september 2007 alsnog uitgesloten werd van het kiesrecht. Een bezwaarprocedure kon / mocht niet gestart worden. Het directe gevolg was dat Ten BERGE met haar politieke ambities voor de duur van de curatele ‘uitgeschakeld’ was, inzake Artikel 1 van de Grondwet. [ geen bijlage ]

7. Ten BERGE al negen (9)jaar zonder werk, inkomen of vermogen, wilde naar de rechter vanwege een geschonden erfrecht. Op 31 maart 2008 heeft Ten BERGE bij SoZa&We van de Gemeente Utrecht, op grond van de WWB om een bijzondere bijstand ad € 94,00 gevraagd, welke bedoeld was voor de betaling van de eigen bijdrage in de kosten van de advocaat. Ten BERGE zweert dat zij alle gevraagde bewijsstukken bij SoZa&We in goede orde ingeleverd heeft maar dat de betreffende WWBaanvraag tóch afgewezen werd. Ook dit SoZa&We besluit kreeg geen registratienummer. Er was geen bezwaarprocedure mogelijk Ten BERGE heeft uiteindelijk niets geërfd en geen inzage gekregen.[ geen bijlage ]

8. De derde beschikking ondercuratelestelling van de 14de februari 2008 is kennelijk uit de losse pols genomen, door mr. J. Sap,rechter en de griffier van het Kanton Utrecht. Ten Berge stond hier geheel buiten. Ten BERGE is op zitting niet gehoord. [ geen bijlage ]

9. Ten BERGE heeft op enig moment schriftelijk bij het AD te Rotterdam geïnformeerd inzake de publicatie ondercuratelestelling van de 14de februari 2008 welke in de krant van 3 mei 2008 had gestaan. Vast is komen te staan dat KROEZEN BV, feitelijk verantwoordelijk was voor deze veel te late opdracht tot publicatie, terwijl de afd. administratie van het AD, de relevante nota naar de griffier van KANTON UTRECHT moest sturen. [ zie bijlage 8. ]

einde blad 2 / 6
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

10. Ook de publicaties, over de benoeming van BRANDT als opvolgend curator in de Staats- couranten nr. 84 van 5 mei 2008 en nr. 86 van 7 mei 2008 kwamen te laat.[ zie bijlage 8. ] Inmiddels heeft Ten BERGE besloten t.z.t. de schade van deze en de voorgaande schendingen van artikel 390 BW1, te willen verhalen.

11. Het is een feit dat Ten BERGE pas op 17 mei 2008 een afschrift van de beschikking ondercuratelestelling van 14 februari 2008 per post heeft ontvangen. Dit afschrift kwam van mevr.M.J.H. Hegger, bewindvoerder bij KROEZEN BV met daarbij een begeleidend schrijven, waarin duidelijk werd dat er buiten Ten BERGE om, overleg is geweest tussen B&W, tegenpartij en KROEZEN BV, criminele organisatie.
Immers de betreffende post met het afschrift van de relevante beschikking was door dhr. L van Eijkenhout, juridisch ambtenaar van de Betuurs- en Concerndienst, afd. JZ, richting KROEZEN BV gestuurd met de opdracht, (omschreven als ‘n verzoek) dit afschrift aan Ten Berge door te sturen. [ Zie bijlage 9. ]

CONCLUSIE 1.
12. Ten BERGE concludeert over het bovenstaande, dat de drie (3) betreffende kantonrechters uitspraken ondercuratelestelling hebben gedaan, zonder relevante dossiers, zonder hoorzittingen en zonder eerlijk onderzoek naar de klachten en de protesten hieromtrent van de ondercuratele gestelde, zelf.

-------------------------------------------
DEEL 2.
De feiten over de aanvragen Wwb-uitkeringen
13.
In het B&W besluit op bezwaar van 25-09-2008 wordt nergens aangetoond dat BRANDT op 7 maart 2008 in werkelijkheid een aanvrage WWB- uitkering heeft ingediend.
Toen Ten BERGE voor 7 april 2008 werd uitgenodigd vanwege het intake gesprek heeft Ten BERGE éérst aan Shanti Indraj, behandelend ambtenaar bij het CWI-Zuid gevraagd om de betreffende aanvrage in te zien. INDRAJ zei het gevraagde niet te kunnen tonen. Ten BERGE gaf daarna aan dat zij geen medewerking zou verlenen aan een intake gesprek waarbij de leugens van BRANDT verdoezeld werden. Met andere woorden Ten BERGE kende de wet en de procedures en werkte niet mee aan de valsheid in geschrifte van curator, van het SoZa&We en van het CWI Utrecht Zuid te [ geen bijlage]

14 Feitelijk is het zo gesteld dat de eerste en de enige aanvrage WWB-uitkering die door BRANDT is ingediend, die van de 19de februari 2008. moet zijn geweest. [ zie bijlage 10. ]

CONCLUSIE 2
15. Ten BERGE concludeert over het bovenstaande, dat de tegenpartijen, de bestuurders bij DMO / SoZa&We en B&W van de Gemeente Utrecht, alsmede Paul Bos, teamleider en poortwachter CWI-Zuid, (Rijksinstelling) ten opzichte van Ten BERGE een opzettelijk en schaamteloos ‘beleid’ vertonen van ambtelijk falen, incompetentie en leugenachtige achterbaksheid.

einde blad 3 /6
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DEEL 3
Het feit van bewindvoering onder valse vlag.

16.
B&W accepteren in hun besluit 25-09-2008 de leugen van KROEZEN BV en BRANDT in haar aanvrage WWB-uitkering van de 19de februari 2008. Oplichtster BRANDT schrijft aan dhr.J.J.Loozekoot, ambtenaar DMO / SoZa&We, dat zij door de rechter is benoemd als bewindvoerder volgens Artikel 441 BW1. [ zie bijlage10. blad 2.]

17. Het onder punt 16 gestelde kan niet waar zijn. Ten BERGE vond het artikel 441 in het BW onder Titel 19: Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen. BRANDT is in werkelijkheid door de kantonrechters uit Roermond en Utrecht als opvolgend curator benoemd, volgens Titel 16: Curatele. Artikel 378 BW 1.[ geen bijlage ]

18. Ten BERGE heeft ter verificatie van de feiten, op enig moment dhr. Loozekoot, behandelend ambtenaar voor de aanvragen van bewindvoerders, gebeld voor informatie. In zijn bestand heeft NOOIT het cliëntnummer 127776 van mw. A.S.ten Berge geboortedatum 06-03-1944 gestaan. [geen bijlage ]

CONCLUSIE 3..

19. Ten BERGE concludeert dat de WWB-aanvrage van 19 februari 2008 wél is ingediend maar nooit in behandeling is genomen. De bij de zaak betrokkenen: KROEZEN BV / BRANDT / J.G. MANSHANDEN, hoofd DMO / B&W en JZ volgen in deze kwestie kennelijk een tweede agenda. Kennelijk met het vooropgezette doel om ten aanzien van Ten BERGE, hun schendingen van recht en orde in de doofpot te houden.

-----------------------------------------

DEEL 4
Feiten ten aanzien van de schendingen van de privacy.
20
. Op 19 september 2008 ontving Ten BERGE van JZ de stukken van de bezwaarprocedure. Daartussen trof Ten BERGE aan: Drie gemeentelijke producties op 19 maart 2008 uitgeprint door de Dienst Burgerzaken & Gemeentebelasting hierna DB&GB. Een en ander uitgeprint kennelijk op verzoek van Raadplegende Derden.
Het betrof privacy gevoelige persoonsgegevens van Ten BERGE, in de categorieën: Overzicht PL, Afnemers en Bewoning. In deze stukken stonden niet alleen de namen van legale huurders in haar pand Servaasbolwerk 4 te Utrecht, maar ook de namen van instanties waar Ten BERGE als legaal maatschappelijk vertrouwenspersoon ingeschreven staat.

CONCLUSIE 4.
21. Ten BERGE concludeert dat genoemde privacy gevoelige gegevens voor ieder een week lang ter inzage hebben gelegen op het Informatie Centrum Utrecht, hierna, het ICU. Rechtens komen deze persoonlijke en vertrouwelijke gegevens alleen Ten Berge toe. B&W hebben wél wat uit te leggen.

einde blad 4 / 6

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DEEL 5
De feiten over het levensonderhoud van belanghebbende.

21.
Namens B&W wordt in het bezwaarbesluit d.d. 25 september 2008 als feit vastgesteld dat Ten BERGE, onderhouden zou worden door haar zussen. Niets is minder waar. Ten BERGE neemt afstand van dergelijke leugens en verplicht B&W om het gestelde, inzake de zusterlijke onderhoudsgelden te bewijzen.

22 . Namens B&W wordt in het bezwaarbesluit van 25-09-2008 als feit gesteld dat Ten BERGE onderhouden zou worden door een ex-vriend. Niets is minder waar. Daar komt bij dat deze vriend op 24 oktober 2006 aan een hersentumor is overleden. Ook hier eist Ten BERGE dat B&W met bewijzen aankomen.

CONCLUSIE 5.
23. Ten BERGE, concludeert over het voorafgaande dat B&W zich weer bedienen van kwaadaardige leugens, blijkbaar om hun gelijk te halen, in een kwestie van hun eigen onbetrouwbare beleid. Ten BERGE gaat gebukt onder een opzettelijke jarenlange schending van de zorgplicht.

--------------------------------

DEEL 6.
De feiten over de ombudsman.
24
. Namens B&W worden in hun besluit d.d. 25-09-2008 de stellingen, adviezen en/of verzoeken van de Dienst Gemeentelijke Ombudsman, hierna DGO, aangehaald. Deze feiten zijn voor de wet totaal irrelevant. DGO is geen partij in het bezwaar noch in het beroep, tenzij door de rechter anders wordt beslist of door de appellant anders wordt gevraagd.

25. De feiten, over de door B&W naar voren geschoven klacht van 9 juni 2008 behoeven de volgende verbetering: Ten BERGE heeft op 25 juni 2008 haar klacht van 09-06-2008 over de onbehoorlijke behandeling van de Gemeente Utrecht opnieuw ingediend met de volgende
woorden: “… Op 9 juni 2008 heb ik bij u een klacht ingediend van dezelfde strekking. Ik vond al eerder het gedrag van de Gemeente Utrecht, de uitvoering van de Dienstverlening en de zich doofstom houdende Raadsleden, behoorlijk ónbehoorlijk. Hun omstreden gedrag omschrijf ik ook nu weer als onbetrouwbaar, discriminerend en corrupt ten aanzien van mijn persoon. Ik zag graag dat u mijn gedragsomschrijving(en) overnam in uw reacties op mijn klachten. Ik weet, dat discriminatie en corruptie volgens het B&W besluit: ‘Dienst Ombudsman Utrecht’, niet onder uw competentie vallen. Daarom zag ik graag dat u de overblijvende kern van mijn klacht beoordeelde, namelijk die over het onbetrouwbaar en willekeurig besluitnemend Gemeentebestuur van Utrecht.” Einde citaat.

26. Ten BERGE stuurt de bovenstaande tekst per e-mail op 25-06-2008 / 15:48 aan de Ombudsman… en in CC ook naar BRANDT, naar de Wijkagent van politie, naar Postbus 16200 en naar Rob M.Kok., psychiater bij de Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg van de Stad Utrecht, hierna: OGGZ-Utrecht. Een instelling, door wie Ten BERGE gestalkt wordt.

CONCLUSIE 6.
25. Ten BERGE concludeert gezien het bovenstaande, dat B&W er zélfs niet voor terug deinzen te proberen, om de onafhankelijke DGO voor hun corruptiekar te spannen.

einde blad 5 / 6

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DEEL 7.
De feiten over het paspoort
.
26. BRANDT liegt en lastert in haar bezwaar van 31 juli 2008 over de ziekte en de tegen - werkingen van Ten BERGE. [ zie bijlage 1.] Ook hier eist Ten BERGE: Aangever BRANDT hoort met bewijzen te komen.

27. BRANDT geeft in haar bezwaar van 31 juli 2008 formeel toe, dat zij in het bezit is van het betreffende paspoort. BRANDT heeft dit document kennelijk op enig moment vóór de 31ste juli 2008 namens B&W onrechtmatig verkregen van de DB&GB afdeling persoonsbewijzen. [ zie bijlage 11.]

CONCLUSIE 7
28. Ten BERGE concludeert over deze paspoortkwestie dat zij hierbij, tot haar schade, met een nieuw strafbaar feit van B&W geconfronteerd is geworden. Namelijk een diefstal van Staatseigendom. Ten BERGE heeft aangifte gedaan.

DEEL 8 .

De feiten van de Algemene bijstandswet / Wet werk en bijstand.
29.
B&W geven in hun besluit van 25 september 2008 op blz. 2 en 3 aan hoe dat zit met de artikelen 11,17, 41 en 44 van hun uitvoeringswet: Wet, werk en Bijstand.

30. Het CWI-Utrecht Zuid, onderdeel van een uitvoerend Rijksorgaan verwijt Ten BERGE dat zij de bewijsstukken niet in wilde leveren. Dergelijke verwijten zijn ten volle een kwestie van onbehoorlijk B&W bestuur als ‘n lagere overheid. Immers B&W hebben in hun besluit zonder recht en rede, indirect bepaald, dat sommige bewijsstukken die door hun nalatigheden écht niet aanwezig kúnnen zijn, tóch op tafel moesten komen.[ zie bijlage 12. ]

CONCLUSIE 8.
31. Ten BERGE concludeert als gevolg van het hier bovenstaande, dat B&W vanaf het
jaar 2000 met alle behandelingen van alle aanvragen Abw / Wwb-uitkeringen door of namens Ten BERGE gedaan voor 100% in gebreke zijn gebleven.
Ten BERGE heeft vanaf 10 januari 2000 recht op bijstandsuitkering én op een verklaring omtrent gedrag om in het onderwijs te kunnen werken.

HET LAATSTE WOORD.
32. Feitelijk heeft Ten BERGE met voorrang recht op de 9 jaarsalarissen die B&W de eindverantwoordelijken in het openbaar onderwijs, haar opzettelijk door de neus geboord hebben. Maar dat is weer een ander horrorverhaal.

Was getekend, Utrecht 14 november 2008 Mevrouw A.M.S.ten Berge

einde blad 6 / 6

Geen opmerkingen: