maandag 3 mei 2010

Illegaal D66-besluit van dijkgraaf Poelmann

Door Anne Marie ten Berge. Utrecht 3 mei 2010

BEZWAARSCHRIFT 1/4
Aan:
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden de Stichtse Rijnlanden.
t.a.v. Voorzitter dijkgraaf dhr. P.J.M.P.Poelmann (D66),
gevestigd: Poldermolen 2 te Houten
p/a Postbus 322. 3990 GC Houten
Van: A.M.S.ten Berge,appellant.
Servaasbolwerk 4-4bis. 3512 NK Utrecht.
Datum: Maandag 3 mei 2010
Betreft: Belastingjaar 2010
Uw kenmerk: 236550 AGG
BSN: 069102715
Dossiernr. 2185095
Bijlagen: 3 stuks.
Geachte voorzitter, dijkgraaf Poelmann,

Hierbij wend ik mij tot u, de eindverantwoordelijke bestuurder Hoogheemraadschap / Waterschap: ‘De Stichtse Rijnlanden’, gevestigd te Houten in de Provincie Utrecht.

Bezwaar
Hierbij teken ik, Anna Maria Susanna ten Berge, geboren 06-03-1944 te Utrecht bezwaar aan tegen uw beslissing van 29 april 2010, dossiernummer. 2185095.

Besluit
Genoemde beslissing, met kenmerk 236550 AGG, heb ik op zaterdag 1 mei 2010 in goede orde ontvangen. In deze beslissing heeft u besloten mij geen kwijtschelding te verlenen wat betreft de aanslag waterschapsbelastingen 2010 met het aanslagnummer: 1017305776.

Bijgesloten bijlagen:
Ten 1ste : De brief d.d. 20 april 2010 van gevolmachtigde Oppenhuizen. Zonder kenmerk- en dossiernummer
Ten 2de : Een afschrift van het automatisch aangemaakte besluit d.d. 29 april 2010 niet ondertekend door gevolmachtigde dhr M. Oppenhuizen, Hoofd afdeling belastingen,hierna te noemen: Oppenhuizen,
Ten 3de : een afschrift van de bijsluiter 2010: “Informatie kwijtschelding ten behoeve van Gemeentelijke belastingen en Waterschapsbelastingen 2010”.

Redenen van bezwaar.
1. Aanslagbiljet.
Op 29 februari 2010 ontving ik van gevolmachtigd ambtenaar Oppenhuizen, het betreffende aanslagbiljet watersysteemheffing en zuiveringsheffing 2010, periode 01-01 t/m 31-12. Een totaal bedrag groot: € 119,70.
Ik maak ook bezwaar tegen het (illegaal) opsturen van een dergelijk aanslagbiljet. Ik ben namens de Utrechtse gemeenteraad 2006-2010 door mr. A.Wolfsen (PvdA) nep-burgemeester op 13 maart 2008 uit mijn actieve en passieve kiesrecht gezet. Dat weten alle poitieke partijen.Ook D66 Dus: Ik ben geen onderdeel meer van deze democratische rechtstaat. Maar omdat een dergelijk civiel en ambtelijk misdrijf geen grond geven voor bezwaar vroeg ik het zogenoemde ‘Kwijtscheldingsformulier’ aan.
2 / 4
2.Verworven recht.
Deze aanslag 2010 moet op een fout uwerzijds berusten omdat ik het vanaf 5 juli 2002 het in stad, provincie en land bij alle politieke verenigingen en partijen publiekelijk bekend heb gemaakt dat ik vanaf januari 2000 kennelijk het ‘recht’ heb verworven, om vrijgesteld te zijn van het betalen van welke belasting / heffing dan ook.
3. Machtsmisbruik.
De reden van het gestelde onder punt 2. is dat de achtereenvolgende Gemeenteraden van Utrecht en zijn voorzitters, met name de burgemeester Brouwer-Korf (PvdA) haar vriendin(D66) Alice van Rooy, raadslid en Wolfsen (PvdA),nep-burgemeester sinds 1 jan. 2008 kennelijk in het geniep besloten hadden om mij vanaf 10 januari 2000 maatschappelijk buiten te sluiten en te houden. De voor mij exclusief gecreëerde omstandigheden van een 0 euro-inkomen met een 0 euro-vermogen zijn sinds 10 januari 2000 niet veranderd. Dit criminele staaltje van machtsmisbruik van het volksvertegenwoordigende Raadscollege te Utrecht, is begonnen met een aanzegging van ontslag uit het openbaar onderwijs onder eindverantwoordelijkheid van wethouder Jan van Leijenhorst (GroenLinks). De desastreuze ontslagaanzegging werd op 23-09-1999 verwoord door Jaap Geertsema een Utrechtse schooldirecteur, die in de Gemeente Zeist woonde. Destijds kozen uw partijgenoot bij D66 met name Boele Staal cvdK en Robbertsen (CDA) die plv. cvdK was, alsmede Herman Tjeenk Willink (PvdA), vice-president van de Raad van State, partij voor het machtsmisbruik en de duidelijke fraudes en onbeschoft bestuur van Annie Brouwer-Korf (PvdA) burgemeester van Utrecht.
4. Ontslagreden.
De reden van ontslag was blijkbaar gelegen in het feit dat Geertsema mij ontslag aanzegde omdat hij mij graag als leerkracht bij een ander bestuur aan wilde melden. Werd ik bij dat nieuwe bestuur aangenomen dan zou Geertsema voor zijn ‘moeite’ een rijksbonus van tenminste F.1000,00 ontvangen. Deze gunstige regeling voor schooldirecteuren uit het jaar 1999 was te ‘danken’ aan het toenmalige initiatief voorstel van de CDA-fractie in de Tweede Kamer en haar minister van onderwijs: Maria ten Hoeven (CDA). Ik kon de minister over deze oneerlijke kwestie, welke massaontslagen bij alle soorten onderwijs als gevolg had, schrijven wat ik wilde maar net als bij Balkenende (CDA), minister Donner (CDA) en minister Zalm (VVD) kon er geen bevestiging van ontvangst van mijn gestuurde brieven af. Dus ook geen antwoord. Laat staan enige eerlijke behandeling.
5 Trias politica.
Sinds ik, vanaf het jaar 2000 deze en nog meer strafbare feiten van (politiek) machtsmisbruik en overheidsfraudes publiekelijk aan de orde stel en er bij HM de Koningin melding van maak zit ik in de verdomhoek van Balkenendes kabinetten en ben ik door elk van deze kabinetten buiten gesloten van eerlijke rechtsprocedures en rechtsbijstand. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat in Nederland sinds het jaar 2000 bewijsbaar de scheiding van de machten niet meer nageleefd wordt.
6 De Tweede Kamer,
Vanaf het jaar 2000 reageert de Tweede Kamer en haar achtereenvolgende voorzitters, niet op mijn ingekomen stukken. Noch dhr H.Tjeenk Willink, vice-president van de Raad van State, noch de achtereenvolgende Nationele Ombudsmannen reageerden op mijn klachten en anderszins ingekomen bewijzen van overheids- en volksvertegenwoordigende corrupties. Ik deed bij de politie talloze aangiften maar het OM reageerde niet. Zelfs de onbetrouwbaarheid van het College van Procureurs-Generaal met name het criminele gedrag van Joan Wijckersloot, Harm Brouwer en dat van mr. Van Nimwegen heb ik zichtbaar gemaakt. 3 / 4
7. Poging tot doodslag.
Sinds jaar en dag hangt aan mijn raam in A3 formaat mijn aangifte, d.d. 11 februari 2002, van een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf. Beraamd,
uitgevoerd en in opdracht voltrokken door de burgemeester van Utrecht (VVD) en haar advocaat-procureur met name dhr. Frans P.J.M.Otten gevestigd te Utrecht. Vanaf 15 jan.2008 is deze criminele advocaat, plv rechter te Den Bosch.
8. Uw belastingaanslag 2010
Ik ontving op enig moment een kwijtscheldingsformulier. Dit gebeurde op grond van het feit dat ik in 2009 (ook) een dergelijk kwijtscheldingsformulier zou hebben ingediend bij de gemeente of het waterschap. Dit is een pertinente leugen, een valsheid in geschrifte, een paranoia uwerzijds en kennelijk een uiting van een soort van machtsmisbruik waar ik niet van gediend ben. U had het recht bij de belastingdienst te informeren en aan de hand van haar informaties over mijn 0-inkomen en 0-vermogen een beslissing van het niet opleggen van een aanslag en of een besluit van kwijtschelding kunnen nemen. Beide heeft u nagelaten en dat is niet uit te leggen.
9. Beleid kwijtschelding 2009.
De kwijtschelding 2009 is kennelijk tot stand gekomen op initiatief van B&W van Utrecht. Ik heb op grond van de WOB om de stukken van de kwijtschelding 2009 gevraagd, maar nooit gekregen. Dat is een wéér een feit van onbehoorlijk bestuur en machtsmisbruik uwerzijds.
10. Beleid kwijtschelding 2010.
Gezien het bovenstaande is het niet verwonderlijk dat u in samenwerkingsverband met de Gemeenteraad van Utrecht een ander, evenzeer malafide beleid hebt ontwikkeld inzake kwijtscheldingen van waterschapsbelasting 2010.
11.Illegaal samenwerkingsverband.
Aan de achterkant van het aanslagbiljet waterschapsbelastingen 2010 staat legale informatie over een legale regelgeving. Deze legaliteit wordt terzijde geschoven door het feit dat u bij de stukken van kwijtschelding de illegale brochure heeft gevoegd: ‘Informatie kwijtschelding ten behoeve van Gemeentebelastingen en Waterschappen ( Zie bijlage 3).
Deze informatie heeft een duidelijk illegaal en dwangmatig karakter. Immers de burger wordt gedwongen alleen dan kwijtschelding waterschapsbelasting aan te vragen als dit ten behoeve van derden in combinatie gebeurd met de aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen Dit kan, dit mag niet waar zijn. Dit is juridisch gezien een monsterlijke combinatie van twee gekozen volksvertegenwoordigingen met name: De Gemeenteraad te Utrecht en het Waterschap: de Stichtse Rijnlanden te Houten.
12. Aanvullende gegevens.
Op 20 april 2010 verzocht Oppenhuizen, als gemachtigde ambtenaar en hoofd afdeling belastingen van het Hoogheemraadschap aan mij, aanvullende gegevens en bewijsstukken op te sturen in verband met mijn ‘verzoeken’ om kwijtschelding van de waterschapsbelasting 2010 aanslagnummer 1017305776 én (tot mijn stomme verbazing) ook de kwijtschelding van de gemeentebelastingen 2010 aanslagnummer. 27195757000_1 . (Zie bijlage 1)
Welk verzoek automatisch buiten behandeling gesteld zou worden wanneer ik niet binnen 14 dagen reageerde vermeldt uw waarschuwing niet (Zie bijlage 1).
Alle hierboven gemelde D66 leugens uwerzijds hoef ik niet te nemen.
4 / 4
13. Terugsturen zonder kenmerk.
(Zie bijlage 1): Waarom liet u d.d. 20-04-2010 Oppenhuizen, schrijven en ik citeer weer in cursief: Stuur deze brief met de gevraagde bewijsstukken voorzien van uw BSN op elk document, naar de Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Postbus 322, 3990 GC Houten ? Einde citaat. Waarom had deze brief geen kenmerk ? Was het soms uw bedoeling dat deze brief d.d. 20-04-2010 zonder kenmerk niet meer in het systeem terug te vinden was omdat u wist dat de bewijsstukken waar u om liet vragen toch niet bestonden ?
14. Buiten behandeling gesteld.
Binnen de termijn van 14 dagen heb ik de stukken niet teruggestuurd. Uw D66 belofte (zie bijlage 1.) dat mijn aanvraag dan niet in behandeling genomen zou worden is niet nagekomen.
15. Toch besluit genomen.
Ondanks het gestelde onder punt 15.ontving ik op 1 mei 2010 uw beslissing geen kwijtschelding te verlenen op grond van de Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990 en de Leidraad Invordering.
16. Valse gronden.
Mijn vraag is: Waarom heeft u besloten geen kwijtschelding te verlenen op grond van uitvoeringswetten, welke voor ambtenaren in het leven is geroepen. ? Ik had immers op 21 februari 2010 op het kwijtscheldingsformulier aangegeven dat ik 0- inkomen en een 0- vermogen had. Ik acht het dan ook een duidelijke vorm van ambtelijk machtsmisbruik uwerzijds mij te vragen afschriften van bewijzen van inkomen e.d. te overleggen, terwijl u rechtstreeks van mij kon weten, en zeker bij navraag bij de Rijksbelastingdienst kon weten dat er van een inkomende en uitgaande geldstroom sinds januari 2000 geen sprake meer is.
17. Ongelovige Thomas van D66-aard.
Hierbij stel ik vast dat u in bovengemelde zaak opzettelijk niet aan waarheidsvinding wilde doen. Opzettelijk de ongelovige Thomas speelde. Mij in de kern van de zaak voor leugenaar zette. Opzettelijk valsheid in geschrifte pleegde en aantoonbaar het middel van machtsmisbruik inzette en illegale informatie verspreidde.

Ik verzoek u dit bezwaarschrift binnen 10 dagen te behandelen en binnen 10 dagen een besluit te nemen. Mijn bezwaar ontvankelijk of niet-ontvankelijk te verklaren.

Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge

Geen opmerkingen: