zaterdag 15 mei 2010

Anarchie in de Utrechtse gemeenteraad.

Door: Anne Marie ten Berge.
We zitten nu al weer midden in het jaar 2010. Het jaar 2000 ligt ver achter ons maar niet in mijn herinnering.De later als crimineel bekendstaande Annie Brouwer-Korf(PvdA)was per 1 juli 1999 benoemd als burgemeester van Utrecht. Wethouders waren toen nog lid van de Raad. Van de brede coalitie PvdA, Groenlinks, CDA, VVD en D66, bestierde de misselijkmakende schoft van GroenLinks met name drs.Jan van Leijenhorst namens de Raad als wethouder van Onderwijs de portefeuille van onderwijs. In het hele land was een grote krapte op de arbeidsmarkt. Er was geen juf of meester meer te vinden die (weer) voor de klas wilde staan. Maar bij het Utrechtse openbare basisonderwijs regende het ontslagen. Van die niet te begrijpen ontslagen,waar geen functioneringsgesprek aan te pas kwam. Op 23 september 1999 was ook ik aan de beurt. Ik kreeg met een contract tot 1 augustus 2000 in mijn hand door Jaap Geertsema, directeur bij het speciaal onderwijs ontslag aangezegd met het advies bij een ander schoolbestuur te gaan werken. De Aob hulde zich in stilzwijgen maar toen mijn vriendin door de frustraties van haar onverdiende ontslag ziek werd en op het spreekuur bij de dokter een hartinfarct kreeg dat zij niet overleefde heb ik én de Raadsleden én het College van B&W én de Aob en haar juristen uitgemaakt voor moordenaars op afstand en alle politieke wegkijkers neergezet als medeplichtigen. En toen duidelijk werd dat de schooldirecteuren een dergelijke anarchie overhoop haalden om 1000 gulden bonus op te kunnen strijken wanneer de 'match' tussen de ontslagene met een ander schoolbestuur geslaagd was, heb ik gezworen dat mijn leven in het teken van een de strijd zou staan tegen het machtsmisbruik en het nepotisme van de politieke volksvertegenwoordigers en bestuurlijke smeerlappen bij het openbaar gezag. En met dat 'werk' hou ik mij nu al weer 10 jaar bezig. Helaas heb ik mij geen ogenblik verveeld. De volgende brief laat weer duidelijk zien voor welk machtsmisbruik de Utrechtse Raad zich nu weer sterk maakt....Voor klachten over hetgeen ik waarheidsgetrouw schrijf moet u bij mij zijn...

REGISTREREN

VERZOEKSCHRIFT 1 / 2

Aan: Leden Utrechtse Gemeenteraad.
t.a.v. : Dhr. mr. A.Wolfsen(PvdA), voorzitter.
p/a; Stadhuis. Korte Minrebroederstraat 2
3512 GG Utrecht

Van: DEMOCRATEN
A.M.S. ten Berge, voorzitter
Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht
ABN-AMRO. KvK 30252308
Datum:woensdag 12 mei 2010 2010 Betreft: Verzoek besluiten te nemen.
Bijlage: 1, afschrift namen –en adressenlijst 2 blz.

Leden van de raad, voorzitter,

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen uw voornemen om in het Stadhuis, de raadsinformatieavond van dinsdag 11 mei 2010 te houden terwijl u daarbij, blijkbaar zonder enige grond, het ‘ Bestemmingsplan Catharijnesingel’ hebt geagendeerd.
Alsmede maak ik bezwaar tegen uw voornemen om over het Bestemmingsplan Catharijnesingel op de raadsvergaderingen van dinsdag 25 mei 2010 en donderdag 27 mei 2010 een politiek besluit te nemen terwijl de verplichte inspraakprocedures met betrekking tot het betreffende bestemmingsplan, door de Gemeenteraad 2006-2010 nooit aan de orde zijn gesteld.
Daar komt bij, dat het jaarverslag 2009 van de leden van de Raad 2006-2010 nog steeds niet voor publicatie is vrij- en uitgegeven.
Ik verwacht dat mijn alarmerende signaal mijn concept mailbericht van 11 mei 2010 waarin ik u wederom confronteer ter zake van uw eeuwigdurende bestuurlijk onfatsoen, leugens, valsheid in geschrifte, machtsmisbruik verkiezing fraudes enzovoort, u allen (45 leden en 1 voorzitter) in goede orde heeft bereikt.
Het onderhavige rechtsmiddel, verzoek om besluiten te nemen, van vandaag woensdag 12 mei 2010 strekt tot vervanging van mijn concept mailbericht van 11 mei 2010. Ik verzoek u opnieuw kennis te nemen van dit verbeterde formele bericht cq rechtsmiddel en DEMOCRATEN per omgaande te antwoorden.
Redenen van bezwaar en verzoek besluiten te nemen. .
1. U stelt in de Gemeenteberichten in ‘Ons Utrecht’ van woensdag 5 mei 2010 dat inwoners die een schriftelijke reactie (‘zienswijze’) hebben ingediend ter zake van het ‘Bestemmingsplan Catharijnesingel’, deze zienswijze op de raadsinformatieavond van dinsdag 11 mei 2010 mondeling kunnen toelichten en dat ook andere belanghebbenden hun zienswijze kunnen (af)geven.
2. Kennelijk heeft de Raad verzuimd, zoals te doen gebruikelijk en verplicht is, om bij (onder andere) het Informatie Centrum Utrecht (ICU) het hierboven besproken ‘Bestemmingsplan Catharijnesingel’ zes (6) weken ter inzage te (laten) leggen zodat de inwoners en belanghebbenden door het Gemeentebestuur waarin u ‘de baas’ bent geïnformeerd konden worden over uw planbesluit en een zienswijze konden indienen.
3. Op het ICU ligt ook geen vaststellingsrapport ‘Bestemmingsplan Catharijnesingel’of een dergelijk document waaruit blijkt dat er inderdaad zienswijzen zijn ingediend door inwoners en belanghebbenden.
4. In de gemeentekrant ‘Ons Utrecht’ van woensdag 28 april 2010 werd bij de lijst van ‘Spreekuren en wijkspreekuren van burgemeester en wethouders’ de volgende namen en de
portefeuilles genoemd van het college van B&W : Dhr. A.Wolfsen (PvdA) burgemeester. Dhr. H.H.Janssen (CDA) loco-burgemeester en wethouder o.a. van financiën. Dhr. H.P.M.A. Bosch(PvdA) wethouder van o.a. wonen. Mw. A.C.den Besten(PvdA) wethouder van jeugd, onderwijs en volksgezondheid. MW. M.K.M.Spit(PvdA) wethouder van o.a. sociale zaken en inburgering. Mw. I. de Bondt(VVD)(sinds maart 2009) wethouder van o.a. openbare ruimte en aanbesteding. Dhr. F.A. de Gelder (VVD) (sinds maart 2009) wethouder van o.a. economische zaken en dhr. P.van der Sluijs (CU) wethouder van o.a. welzijn en maatschappelijke opvang.
5. Noch in de gemeentekrant ‘Ons Utrecht’ van woensdag 05 mei 2010. Noch in die van woensdag 12 mei 2010 is deze lijst van de namen van B&W en de bijbehorende portefeuilles opnieuw opgenomen cq afgedrukt. Vanwege zoveel onfatsoen uwerzijds verzoeken wij DEMOCRATEN om uw aftreden.
6. Drie dingen: Óf u leest collectief nooit uw eigen gemeenteberichten; óf u overtreedt willens en wetens de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB); óf u heeft boter op het hoofd en durft vanwege klachten, bezwaren en verantwoordelijkheden niet tot publicatie van de namen en de portefeuilles van het College van B&W over te gaan. Zegt u het maar.
7. Het bovenstaande bestuurlijk falen uwerzijds welk opgeteld kan worden bij de hoeveelheid aan onbehoorlijk Raadsbestuur in een niet vergeten verleden, heeft uzelf anno 2010 wederom uw geloofwaardigheid en integriteit opnieuw tot de grond toe afgebrand. Het verloren vertrouwen tussen kiezer en gekozenen valt niet meer te herstellen.
8. Vanwege het bovenstaande stel ik vast, dat uw publicatiebesluit van 11 maart 2010 inzake de naam- en adreslijst van de Raadsvoorzitter, de griffier en de leden van de Gemeenteraad van Utrecht (zie het bijgesloten afschrift van 2 blz.) nog steeds formeel van kracht is omdat u na de uitslag van de verkiezingen geen andere lijsten gepubliceerd heeft in de gemeenteberichten van ‘Ons Utrecht’ en/of in de ‘Stadsgids’ van maart 2010.
9. Deze bijgevoegde naam- en adreslijst bewijst dat er drie (3) wethouders met name: mevr. A.C.den Besten(PvdA), mevr. I.C.M.de Bondt (VVD) en dhr.H.H.Janssen(CDA) sinds 11 maart 2010 ook lid zijn van de Gemeenteraad. Dit hoort onbestaanbaar te zijn. De Wet op het Dualisme welke in Utrecht, op 7 maart 2002 in werking is getreden, wordt door u overtreden.
Verzoek besluiten te nemen welke strekken tot:
* Afblazen van het niet bekend gemaakte ‘Bestemmingsplan Catharijnesingel’, wat dat dan ook voor een plan mag zijn.
* Aftreden als Raad vanwege het overtreden van de Wet op het Dualisme en de WOB.
* Aftreden als Raad vanwege onbevoegdheid ( verbintenisrecht). Ik heb u vanaf 21 januari 2010 ter gelegenheid van de openbare zitting Centraal Stembureau, reeds meerdere mededelingen gedaan, dat u sinds 1 juli 2008 collectief, de Nieuwe Handelsregisterwet van 1 juli 2008 overtreedt. Zie voor bevestiging van dit feit, de Lexplicatie, Handelsregisterwet 2007 door W.R.Veldhuizen. ISBN 9789013059236 Kluwer b.v. Uitgeverij á € 39,50. Blijkbaar kent u deze wet niet, wenst u deze ook niet te kennen, laat staan er naar te handelen. Welgeteld duurt uw overtreding van genoemde wet dus al vierentwintig maanden.
* Aftreden als Raad. Kennelijk bent u betrokken bij een soort van anarchistisch complot.
* Aftreden als Raad vanwege het feit dat u, gezien al het bovenstaande dan ook elk zakelijk en/of financieel raadsbesluit sinds 01-07-2008 kennelijk niet op grond van een geordend bestuur genomen hebt zoals de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dit voorschrijft. U lapte stiekem én openlijk wetten en regels aan uw (individuele) laarzen.
* Het uitschrijven van nieuwe Gemeenteraadsverkiezingen vóór het zomerreces van 2010.
Was getekend: A.M.S.(Anne Marie) ten Berge

Geen opmerkingen: