zaterdag 30 juli 2011

Rechtbank Utrecht alweer belazerd door de criminelen: Stichtng Mitros en curator Brandt-van Heijst te Gemert.

Door: Anne Marie ten Berge.Utrecht 30 juli 2011
Beste Lezers,fijn dat u mijn blog weer gevonden heb. Het is tussen mij de overheid en haar intanties nog steeds kommer en kwel.U hebt het reeds eerder gelezen:Op 25 september 2007 ben ik onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis. Nadat Mitros aan Rob M. Kok Altrecht Utrecht psychiater 'aanvullende informatie' had gegeven schreef Rob Kok op 02 februari 2007 aan de Rechtbank Utrecht, Sectie kanton het volgende, ik citeer letterlijk in cursief:"Uiteraard is een geneeskundige verklaring van niet behandelend arts nodig, waartoe ik de rechtbank verzoek de benodigde stappen te ondernemen".Einde citaat.
Toen Mitros van de Rechtbank en de Gemeente Utrecht ondanks de ontbrekende geneeskundige verklaring toch het groene licht had gekregen voor de aanvraag onder curatele stelling van mevr. Ten Berge, dossier 496663CU06-11735 schreef de Altrecht arts, Rob Kok op 9 mei 2007 aan de officier van justitie Rechtbank Utrecht, het volgende en ik citeer weer letterlijk in cursief:"Dit is de reden dat ik u verzoek de procedure tot aanvraag onder curatele stelling te doen en daarbij met klem verzoek niet aan mw.Ten Berge te laten weten welke rol haar zus hierbij speelt.".Einde citaat.
We leven nu 4 jaar later. En het bedrog herhaalt zich in een kort geding. Ik ga het verder niet uitleggen. De hierna volgende brief moet maar duidelijk maken dat de strijd van mijn zus Hetty Heijmerink-ten Berge te Odijk, die met de curator een contract heeft afgesloten hand in hand gaat met de bedrieglijke inzet van Marien de Langen, de baas bij Stichting Mitros te Utrecht. Alles draait om mijn aanspraken op het vastgoed: Servaasbolwerk 4 en de bovenwoning Servaasbolwerk 4 bis te Utrecht.Ik heb Juni 2004 een bod op het, voor de sloop bestemde pand gedaan en dit bod betaald.Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge:

PERSOONLJK AANGEREIKT
Aan: RECHTBANK UTRECHT 1 / 2
t.a.v. Dhr. mr.R.C.Hartendorp , voorzitter Handelskamer
Mw. mr. M.Tamminga, secretaris Handelskamer.

Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht

Van: A.M.S.TEN BERGE, verzoekster
p/a: Catharijnesteeg 7 3512 NZ Utrecht tel.030-2310293

Cc: KRUYTHOF c.s. gerechtsdeurwaarders-incassobureau.
Julianalaan 4. 3581 NT Utrecht.

Datum: vrijdag 29 juli 2011
Betreft: Verzoek nietigverklaring gebrekkig exploot.
Zaaknummer: 307189 / KG ZA 11-494 MT/4253
Bijlagen : 2 stuks

Geachte heer Hartendorp en mevrouw Tamminga,

Verzoek
Hierbij verzoek ik, ANNA MARIA SUSANNA TEN BERGE geboren 6 maart 1944 te Utrecht, hierna te noemen Ten Berge, de Rechtbank Utrecht het betreffende exploot van welk een afschrift is bijgevoegd als bijlage 1, nietig te verklaren volgens Art.65. Boek 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,
Beroep.
De Rechtbank heeft verzuimd op de uitspraak 29 juni 2011 zaaknr. 11-494, hierna te noemen, besluit kort geding, de beroepsmogelijkheid aan te geven. Ondanks deze vormfout uwerzijds is Ten Berge op 29 juni 2011 per brief van 29 juni 2011 in beroep gegaan tegen de uitspraak. Ten Berge wacht pas 4 weken op een reactie van uw kant. Bijvoorbeeld: Op een bevestiging van ontvangst. Een voorstel afdoening. Informatie over de gewenste bodemprocedure enz.
Curator
Het mag duidelijk zijn dat Ten Berge wil dat haar recht gedaan wordt in een bodemprocedure Ten Berge kan niet bij haar geld. De verdachte curator en haar criminele familieleden weigeren de kosten van de rechtsbijstand uit het kapitale vermogen van Ten Berge te betalen.
Inkomen Ten Berge.
Met of zonder criminele curator en verdachte familieleden staat het feit vast, dat Ten Berge buiten haar schuld vanaf het jaar 2000 tot op heden geen middelen van bestaan heeft.

1.Gebrekkig exploot en vormfouten.
1.1. Ten Berge klaagt bij u: Het exploot verwijst naar zaaknummer 307189 KG ZA 11-494 MT/4253. Daar is bij u op de Handelskamer kennelijk iets niet goed gegaan. Alleen bij het Rolnummer 307189 CU EXPL 11-494 waarvan de behandeling bij de Sector kanton locatie Utrecht had moeten liggen, had er sprake kunnen zijn van een exploot. Ten Berge wil uitleg van de Handelskamer hoe deze rariteit zo is gekomen.

1.2. Het exploot van 21 juli 2011 heeft als 1ste gebrek dat aan Ten Berge bevel wordt gedaan mee te werken aan de onderhoudswerkzaamheden aan de buitenzijde van het betreffende pand. Maar nergens staat in de uitspraak van het besluit kort geding ZA 11-494 van 29 juni 2011 dat Ten Berge zelf de verfkwast moet hanteren, werklieden moet ontvangen, werklieden aan het werk moet zetten, een akkoord moet ondertekenen of de kosten van de aannemer moet betalen. Ten Berge wenst niet mee te werken aan de uitvoering van verder strafbaar gedrag van Stichting Mitros. Vanwege de gevelsteen uit 1875 in de gevel van Servaasbolwerk 4 te Utrecht heeft Monumentenwacht te Amersfoort de wettelijke verplichting om minstens 1x per jaar het betreffende pand van buiten en van binnen te inspecteren op gebreken en alleen handzaam onderhoud te doen aan de buitenkant. Op kosten van de eigenaar Stichting Mitros heeft Monumentenwacht voor het laatst Servaasboolwerk 4 en 4bis te Utrecht geïnspecteerd op 31 maart 2004. Daarna kwam de zorg voor alle gebreken van het pand op Ten Berge en haar partner neer.

1.3. Het exploot van 21 juli 2011 heeft als 2de gebrek dat dit niet betekend is binnen de gangbare termijn van 14 dagen na de uitspraak op 29 juni 2011.

1.4. Ten Berge acht zich onredelijk behandeld. Ten Berge had vanaf 29 juni 2011 een schriftelijke aankondiging / afspraak, een telefoontje van Mitros verwacht ter zake van de gewenste inspectie. Ten Berge wordt op 21 juli 2011 uit het niets geconfronteerd met een executie-bevel alsof de uitspraak van 29 juni 2011 geen dwingend recht had toegewezen. 2/2
1.5. Ten Berge acht zich onredelijk benadeeld. Ten Berge wist op 29 juni 2011 dat Mitros door de Handelskamer in het gelijk was gesteld. Ten Berge heeft direct maatregelen genomen en € 60,-- betaald voor de opslag van plantenbakken, voorzetramen, uithangborden en spandoeken teneinde door een dwingende plicht de gevels van het pand vrij te maken voor de inspectie en de eventuele onderhoudswerkzaamheden van de werklieden van Mitros.

1.6. Toen Ten Berge op 14 juli 2011, 14 dagen ná de uitspraak van 29 juni 2011 nog niets van Mitros had gehoord over de uitvoering van de werkzaamheden heeft zij de criminele curator bericht dat zij elders een keurig ingericht appartement gehuurd had om haar huishouding te kunnen voeren. Na de illegale en gewelddadige huisuitzetting door Mitros op 08 april 2011 in Nieuwegein was Ten Berge aan de uitvoering van het begrip: ‘wonen’ niet meer toegekomen.

1.7. Het exploot van 21 juli 2011 heeft als 3de gebrek dat het aan de verkeerde persoon en aan het verkeerde adres is uitgereikt. Gezien de dagvaarding van 31 mei 2011, welke hierbij in afschrift is bijgevoegd als bijlage 2, had dit exploot betekend moeten worden aan de verdachte curator Brandt - van Heijst, de wettelijke vertegenwoordiger te Vortum-Mullem. Stichting Mitros had immers de curator op 31 mei 2011 in een kort geding gedagvaard en niet Ten Berge. Ten Berge en haar partner hadden vanaf 1 juli 2004 aangetoond in dossier, geen zakelijke huurcontacten meer met Mitros in Utrecht.

1.8. Het exploot van 21 juli 2011 heeft nog een 4de gebrek. Stichting Mitros heeft BEVEL GEDAAN aan de niet gedagvaarde Ten Berge mee te werken zoals in de rechtsoverweging 2.4 is omschreven. In 2.4 wordt ook de verzochte inspectie en herstel van hang- en sluitwerk omschreven. Maar in het besluit kort geding van 29 juli 2011 is over deze specifieke werkzaamheden geen uitspraak gedaan.

Conclusie: Wordt het BEVEL van 21 juli 2011 om welke reden dan ook, toch uitgesproken na 1 augustus 2011, dan zal Ten Berge terstond van haar recht gebruik maken om 112 te bellen en om politiebescherming te vragen. En aangifte te doen van strafbare feiten. Waarvan akte.

Was getekend, mevrouw A.M.S. ten Berge, verzoekster.

Geen opmerkingen: