zaterdag 23 juli 2011

Vals exploot d.d. 21 juli 2011 van MITROS Utrecht of, Hoe mw. Ten Berge aan die criminele curator kwam.

Door: Anne Marie ten Berge Utrecht 22 juli 2011

E mail aan: KROEZEN BV. St. Cornelisstraat 44 te Vortum-Mullem.
t.a.v. Gerry van den Berg, secretaresse van Marie-Louise Brandt-van Heijst, de criminele curator en wettelijke vertegenwoordiger van Anne Marie ten Berge te Utrecht.
Hallo verdachte criminelen: Gerry van den Berg & Marie -Louise Brandt-Van Heijst,
Hierbij leg ik vast dat ik u en mijn familie, zonder dat iemand daarop reageerde op 21 juli 2011 om 12:20 uur als volgt bericht heb: ik citeer in cursief :
From: amstenberge@hotmail.com To: algemeen@kroezenbewind.nl CC: ml.brandt@ kroezenbewind.nl; heijmerink@h22.nl; josedumont@tiscali.nl; ib@planet.nl
Subject: Huur gemeubileerd appartement Date: Thu, 21 Jul 2011 12:21:29 +0200

Anne Marie ten berge schreef: Ik kan per direct een gemeubileerd appartement huren waar ik mijn huishouding kan voortzetten nu Thorbeckepark 108 te Nieuwegein zonder mijn toestemming aan derden is verhuurd met mijn keukeninventaris, met mijn wasmachine enzovoort . Servaasbolwerk 4 is nog steeds verhuurd. Ik zal toch ergens moeten wonen.
Wanneer ik binnen 2 werkdagen geen instemming te horen of te lezen krijg met mijn keuze van het appartement, huur ongeveer € 1200,--, zal ik mij met een verzoek tot de kantonrechter moeten richten. Zoals u weet: Ik laat niet met mijn rechten, mijn bezittingen en mijn kapitaal sollen zodat u er beter van kan worden. De curator heeft inmiddels beslag gelegd op mijn hele inboedel in Thorbeckepark 108 in Nieuwegein + alle eigendomsbewijzen van roerend en onroerend goed.De hele inhoud van de berging. Daar komt bij dat de curator namens mijn familie op alle 12 betaal-, spaar- en belegingsrekeningen op mijn naam en op de naam van de Erven van mej.A.Derks en De Erven van Dhr. R.D. Derks, beslag heeft gelegd en alle tegoeden heeft verduisterd. Maar omdat er een testament is opgemaakt waarbij ik de enige erfgenaam ben en omdat de rechter op 09-10-2009 bij beschikking bepaald heeft dat de curator mijn vermogen niet mag beheren, zijn jullie kennelijk dus op grote schaal aan het sjoemelen, bedriegen lasteren, stelen en verduisteren. Was getekend, mevrouw A.M.S. ten Berge. Einde citaat.

Alleen ik kan mijn verbazing schetsen toen ik met een tussenpauze van ruim twee uur na bovenstaande mail, in de namiddag op 21-07-2011 buiten op de stoep in de krantenbak van het adres Servaasbolwerk 4 bis te Utrecht, u weet wel waar sinds 01-01-2010 het kantoor van DEMOCRATEN is gevestigd, een exploot (met vonnis) ontdekte op verzoek van STICHTING MITROS te Utrecht daar achtergelaten door deurwaarder Bob Kruythof te Utrecht. Dossiernummer: L1101410 FK. Het laatste blad van het aangehechte vonnis van 29 juni 2011 in het kort geding 307189/KG ZA 11-494 MT/4253 was duidelijk zichtbaar door de deurwaarder 'voor gezien' getekend. Overigens: MT/4253 staat voor Maaike Tamminga secretaris van de Handelskamer bij de Rechtbank Utrecht, die verantwoordelijk gesteld kan worden voor de opmaak en de inhoud van het betreffende vonnis. Er staan nogal wat onsmakelijke vormfouten in. Omdat het betreffende exploot d.d.21-07-2011 volgens Recht & Orde ruim een week te laat (de wet zegt 14 dagen) na het uitspreken van het vonnis pas op 29 juni 2011 is los gelaten op de stoep / betekend, heeft het exploot volgens mijn vaststaande mening, alle rechtskracht van executie verloren. Daar komt bij, dat het exploot gestoeld is op een aantal foute / valse en daarom overlastgevende veronderstellingen waarvan ik aangifte zal doen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam, met aanzegging dat ik…

Ten 1ste: niet op het Servaasbolwerk 4 te Utrecht woon. Servaasbolwerk 4 is verhuurd aan derden. Voor alle duidelijkheid: ik heb van de deurwaarder uit Boxmeer het 5 cm dikke dossier kort geding van de aangemelde zaak gekregen en doorgespit. Ook heb ik de productie

21 van 31 mei 2011 van MITROS goed gelezen en moet ik als slachtoffer en gedupeerde concluderen dat MITROS afdeling Nieuwegein, verzuimd heeft voor akkoord te ondertekenen: Het 'invulformulier huuropzegging' d.d. 28-03-2011 van de opzegging van het huurcontract van de R.D.Derks Thorbeckepark 108 in Nieuwegein en van ieder die daar zijn/haar hoofdverblijf had. Omdat ik, als Anna Maria ten Berge bij testament aangewezen ben als enige erfgenaam van mijn op 25 oktober 2010 overleden partner Rein Derks, met wie ik vanaf mei 2006 op dit adres in Nieuwegein woonde, herhaal ik hierbij, voor het oog van de wereld, dat ik al mijn aanspraken op de betreffende huurwoning van Mitros met de hele inboedel en het hele kapitaal nooit en te nimmer zal opgeven en dat ik per 1 december 2010 al voorzien heb in een geldige omschrijving van mijn laatste wil: De wilsbeschikking van 01-12-2010. Opdat niemand zal denken dat ik als curanda vanwege (de niet bestaande) geestelijke stoornis niet handels- en wilsonbekwaam zou zijn.

Ten 2de: dat ik in de zaak van requirante, niet de gedagvaarde persoon ben. Dat is in werkelijkheid mw. Brandt-van Heijst geweest. Immers het kantoor van gerechtsdeurwaarder Baudoin te Boxmeer, heeft mevrouw Brandt-van Heijst gedagvaard op 31 mei 2011: dossier L11130138DW om in persoon te verschijnen op de zitting van 10 juni 2011 betreffende het rolnummer: 30307189 / KG ZA 11-494 MT/4253. Over deze en meer misslagen in het exploot, heb ik terstond op 21-07-2011 het deurwaarders- en incassobureau Kruythof c.s. te Utrecht geïnformeerd.

Ten 3de: dat ik het exploot-bevel, dat ik vanaf 01 augustus 2011 mijn medewerking zou moeten verlenen aan de werkzaamheden van MITROS en opdrachtaannemers in en rond de woning Servaasbolwerk 4, voor kennisneming naast mij neer heb moeten leggen omdat aan de wettelijke voorschriften omtrent de aanwezigheid bij de executie van mw. Brandt-van Heijst, de wettelijke vertegenwoordiger zelf niet voldaan is. De afspraak is gemaakt: Wanneer de curator bij de betreffende woning verschijnt, kan zij mij bellen en dan kom ik eraan om de ramen open te zetten zodat de verf kan opdrogen. Zolang de kantonrechter niet besloten heeft dat genoemde curator met ontslag moet en zolang het OM niet besloten heeft de aanwezige medewerkers van MITROS bij de gewelddadige overval op 08-04-2011 in Nieuwegein, met name FRED MOMMERS en PRISCILLA IESBERS ook niet op klacht Art. 12 WvSv. wil vervolgen, heeft MITROS een communicatief probleem met mij TEN BERGE over mijn huur- en woonrechten ter zake van Thorbeckepark 108 te Nieuwegein.

Ten 4de: dat ik opgemerkt heb dat in het exploot d.d. 21 juli 2011 valselijk vermeld staat dat op grond van de rechtsoverweging 2.4 de executie op 1 augustus 2011 uitgevoerd mag worden. Ik zeg met nadruk 'valselijk' omdat de voorzieningenrechter bij vonnis d.d. 29-07-2011 onder punt 4.10 bepaald heeft dat het onderdeel van de vordering onder punt 2.4 is afgewezen: Dat betekent letterlijk dat TEN BERGE de werklieden van de, naar haar mening criminele organisatie STICHTING MITROS gevestigd Utrecht 3562 GB aan de Einsteindreef 133, NIET binnen hoeft te laten voor inspectie aan hang-en sluitwerk. De curator heeft de rechter niet verteld dat ikzelf recentelijk, alle hang- en sluitwerk in het belang voor de veiligheid van buren, huurders en logé's heb laten vervangen omdat er sleutels waren verduisterd. Een en ander betekent ook, dat de voorbarige afspraak van STICHTING MITROS met Monumentenwacht om op 01 augustus 2011 het pand van binnen en van buiten te inspecteren, niet door kan gaan.

Een toelichting: Monumentenwacht heeft de wettelijk verplichte inspectie voor het laatst op 31 maart 2004 uitgevoerd. Door het veelvuldig gebruik van explosieven bij de sloop van de Bunker aan het Servaasbolwerk 18 in Utrecht was er schade ontstaan aan alle panden in een straal van 300 meter rond het te slopen object. STICHTING MITROS had voor haar beschadigde huurwoningen geen zin om een schadevergoeding te vragen aan de gemeente Utrecht die de vergunningen voor de foute sloopmethode had afgegeven. Evenmin wilde STICHTING MITROS de schade aan haar woningen verhalen bij het ministerie van Defensie die de springmeester had aangesteld en de springstof had geleverd. Dus had STICHTING MITROS in maart 2004 besloten de beschadigde woningen te verkopen en omdat MITROS niet aan gesloten is bij de Vereniging van Nederlandse Makelaars moet MITROS aan de huurders vragen een(redelijk) bod te doen. Ik heb als huurder van Servaasbolwerk 4 en 4 bis op 23 juni 2004 een bod gedaan en de huur per 1 juli 2004 opgezegd. Op 11 oktober 2004 heb ik dit bod van € 1,-- voor het voor sloop bestemde pand betaald. Dat MITROS tegenover advocaten en rechters staat te liegen is haar probleem. Jolanda Huussen medewerkster bij MITROS WONEN heeft mij op 14 april 2006 bij het OGGZ-team Stad Urecht voor psychiatrie en verslaving aangemeld als een MITROS-huurder die blijkbaar door een psychiatrische stoornis niet voldoende in staat was in te zien dat er huur betaald diende te worden voor de woning Servaasbolwerk 4 te Utrecht. Ondanks het feit dat de rechter de huurovereenkomst had ontbonden. (zie ook mijn brieven van juni 2006 aan MITROS)
Een jaar later op 9 mei 2007 heeft Rob M. Kok Altrechtpsychiater Utrecht, tegen wie ik aangifte had gedaan van hinderlijke stalking en/of clientenwerving , de officier van justitie Rechtbank Utrecht verzocht de procedure tot aanvraag ondercuratelestelling te starten op grond van de informatie van MITROS dat ik geen huur betaalde enzovoort. Het betreffende bewijsstuk d.d. 09 mei 2007 bewaar ikt in de kluis, maar hangt vanaf nu, net als het niet ondertekende formulier huuropzegging van Thorbeckepark 108 in Nieuwegein, in afschriften in de etalage van Servaasbolwerk 4 te Utrecht.

Was getekend, Anne Marie ten Berge. correspondentieadres Catharijnehuis. Catharijnesteeg 7, 3512 NZ Utrecht.

Geen opmerkingen: