woensdag 1 september 2010

Brief van DEMOCRATEN aan de Eerste Kamer

Aan: De leden van de eerste Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 22 / 2513AA Den Haag.
e-mail: postbus@eerstekamer.nl

Van: DEMOCRATEN
Gevestigd:Servaasbolwerk 4 3512 NK Utrecht
e-mail:amstenberge@hotmail.com
www.annemarietenberge.blogspot.com

Geachte leden,
Hierbij laten de leden van DEMOCRATEN u weten, dat zij de inhoud van uw protestbrief d.d. 27-08-2010 aan informateur Ivo Opstelten (VVD) grotendeels ondersteunen. Het ziet er inderdaad naar uit dat ook de vijfde informateur Opstelten faalt in zijn opdracht om een kabinet te vormen, dat kan rekenen op een sociale, open, eerlijke en democratische samenwerking met het parlement. Wij lachen om het feit dat de andere informateurs, zoals Uri Rosenthal (VVD), Herman Tjeenk Willink (PvdA), Jacques Wallage (PvdA) en Ruud Lubbers (CDA) net als de Kamers van te voren moeten hebben geweten, dat een meerderheidskabinet (76) of een minderheidskabinet met één regeerakkoord en één gedoogakkoord geen haalbare kaarten waren.

Kennelijk heeft de kloof van wantrouwen tussen politici en het volk zich eindelijk vertaald in de collectieve angst van politici en partijen om regeringsverantwoordelijkheid te nemen. Insiders weten immers precies, wie letterlijk en figuurlijk vuile handen hebben gemaakt. Terwijl ieder de wet hoort te kennen en na te leven zitten de gekozen kandidaten en bestuurders jarenlang op de criminele doofpotten van zichzelf of hun partijleden. Daarnaast brengen gewetensvolle klokkenluiders (ook de slachtoffers van gewetenloze politici, aanklagers, rechters, advocaten, journalisten en bestuurders) de lafhartigheid van het lands-, provincie- en stadsbestuur in beeld. Jarenlang zijn deze dissidenten (ook op internet) bezig geweest tegen het machtsmisbruik in de Staat der Nederlanden. Onderwijl ijverden Ministerraden, de Kamers, de Colleges van Procureurs-Generaal, de Raad van State en de Hoge Raad onder elkaar wie zich uit eigen belang, het beste doof, blind en stom kon houden voor het onrecht.

Het valt de overheid en het parlement te verwijten dat de klokkenluider ten Berge vanaf 2000 rond moest zien te komen met een 0-inkomen en op 25 september 2007 onder curatele werd gesteld vanwege niet bestaande psychische storingen.Wij DEMOCRATEN kunnen hard maken, dat de opeenvolgende parlementen de laatste vier Kabinetten Balkenende hebben gedoogd en misbruikt om de eigen partijen te plezieren en de eigen posities en banen veilig te stellen. Het volk en haar klokkenluiders werden door media leugens buiten gesloten.

Het parlement staat in het kiesrecht niet toe dat het volk een onpartijdige Minister-President, onpartijdige burgemeesters en commissarissen van de Koningin, een onpartijdige Nationale Ombudsman en een onpartijdige voorzitter van de publieke omroep kan kiezen. Maar voor zichzelf claimt het parlement deze rechten wel. Immers wij DEMOCRATEN stellen vast dat in de Grondwet het Artikel 61:lid 1. Elk der Kamers benoemt uit de leden een voorzitter, en lid 2: Elk der Kamers benoemt een griffier, in strijd is met Artikel 3. Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. Weet goed dat wij DEMOCRATEN geen enkel kwaad en onrecht door de vingers zien of gedogen.

Was getekend, Anne Marie ten Berge, voorzitter.

Geen opmerkingen: