woensdag 15 september 2010

Verduisterde DMO-aanvragen en onbehoorlijk bestuur.

Aan: het Gemeentebestuur van Utrecht. Aan het college van B&W en aan de Raad.
T.a.v. mr. A.Wolfsen,(PvdA) voorzitter van de Raad en sinds 1 jan.2008 hier de nep-burgemeester. Korte Minrebroederstraat 2 te Utrecht.

Van: A.M.S.ten Berge, aanvrager. Servaasbolwerk 4-4bis / 3512 NK Utrecht.

Datum: 15 september 2010
Betreft: Verduisterde DMO-aanvragen en onbehoorlijk bestuur.

Meneer Wolfsen,
Hierbij breng ik onder uw aandacht dat ook mijn aanvraag d.d. 8 juli 2010 betreffende de kosten van een bril groot, € 297,00 alsmede mijn aanvraag d.d. 14 juli 2010 betreffende de kosten van de aanschaf van een gesloten buitenwagen voor invaliden, kennelijk niet behandeld zijn door de Dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheid.
Althans ik heb geen bericht gekregen waaruit zou moeten blijken dat er ten gevolge van een behandeling van deze aanvragen namens het college van B&W een relevante beslissing zou zijn genomen door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling te Utrecht.

Ik heb deze mail ter informatie ook naar de gemeenteraadsfracties 2010 gestuurd. Ik weet dat het geen zin heeft om de Raadsleden te verzoeken de betreffende wethouder van SoZa& We te controleren, want dat zal niet gebeuren. De Raadsleden wensen al decennia lang hun onrechtmatige verkregen politieke belangen tegen wet-en regelgeving in, te beschermen.

Mijn recent gestelde telefonische vragen aan DMO over de niet-behandeling van bovengenoemde aanvragen werden niet beantwoord, althans de verbinding werd steeds op initiatief van de dienstdoende ambtenaren verbroken zou gauw mijn beschuldigingen van het mogelijk verduisteren van mijn aanvragen ter sprake kwamen.

Mijn mondelinge klachten aan het adres van het verantwoordelijke Diensthoofd SoZa&We, met name: Mevr. L.A.M. Neeft, over haar onrechtmatig gedrag ter zake van het verduisteren van documenten kon ik niet aan haar doorgeven. Ik kon mw. Neeft niet te spreken krijgen en ook het e-mail adres van mw. Neeft werd niet verstrekt.

Ik zal zo spoedig mogelijk aangifte doen bij de politie van verduistering van boven genoemde aanvragen onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd met name mw. L.A.M. Neeft, alsmede van verduistering van de betreffende aanvragen onder eindverantwoordelijkheid van mw. drs. A.C. den Besten (PvdA) nep-locoburgemeester en wethouder van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

Verder zal ik zo spoedig mogelijk deze zaak van onbehoorlijk bestuur aankaarten bij de bestuursrechter en tegelijk verzoeken om het gemeentebestuur een boete op te leggen vanwege nalatigheid in het behandelen van aanvragen van noodzakelijke Zorg-goederen welke door de aanvrager vanwege een 0-inkomen niet aangeschaft kunnen worden.

Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.

Hierna is deze brief in afschrift en zonder begeleidend schrijven per post naar 1. de directie DMO, 2. het college B&W en 3. naar de Raad gestuurd. Daar hebben derden dus 3 x 44 eurocent aan postzegels voor moeten betalen omdat ik geen geld heb. Lees meer:
www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: