zondag 12 juli 2009

Waar blijft Jan Peter Balkenende ?

Waar blijft Jan Peter Balkenende ?‏
Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com)
Verzonden: zondag 12 juli 2009 12:10:15
Aan: h.wansink@volkskrant.nl

Aan Hans Wansink, columnist bij de Volkskrant.
Utrecht, 12 juli 2009. Door Anne Marie ten Berge.

Beste Hans Wansink,
Ik las uw column van zaterdag 11 juli 2009 met de bovenstaande titel: Waar blijft Jan Peter Balkenende ?
U schreef: Het is een dure vergissing van Balkenende geweest om het aanbod van Bos van december 2008 om snel als duo een crisispakket te presenteren, af te wijzen. Dat ben ik niet met u eens. Balkenende maakt geen vergissingen en zeker geen dure. Het was eerder een grote fout van Bos om in te stemmen met de Ministerraad om het voorstel van Balkenende aan te nemen en in het vroege voorjaar van 2009, het regeerakkoord Beesterzwaag 2007 aan de wilgen te hangen. Een contract afzweren mag, maar na zo'n feit is wél de zogenoemde staatsrechterlijke demissionaire status van kracht. En deze toestand van het land en haar regering mag in een democratische rechtstaat niet verzwegen worden.

Wij kiezers mogen er op rekenen, dat een demissionair landsbestuur altijd op de winkel zal passen totdat de uitslag van de nieuwe verkiezingen, een ander regeerakkoord op tafel doet komen. Een en ander maakt duidelijk waarom wij ons bij belangrijke politieke zaken afvragen waar Balkenende en de Tweede Kamer blijven. Ik weet het wel. Ze liggen aangeslagen op hun ziekbed, slappe ballonnetjes op te blazen welke de aandacht horen af te leiden.

De gewapende vrede, zoals u dat zo treffend noemde, van het coalitieakkoord 2007: 'Samen werken,samen leven', heeft plaats gemaakt voor de nog grotere leugen van het, op ondemocratische wijze tot stand gekomen, sociale akkoord 'Werken aan de toekomst' anno 2009. Door hier niet tegen in opstand te komen (Wilders liep zelfs weg bij dit debat) verloren alle politieke partijen haar rechten zich te laten voorstaan op een zuivere politiek.Ieder hoort te weten dat de sociale partners van werkgevers- en werknemersbonden geen volksvertegenwoordigende instanties zijn en dat deze partners al helemaal niet op het oneerbare aanbod van de Ministerraad in hadden mogen gaan: Achter de rug van de burgers om,'mee regeren'hoort niet. Dat staat ook niet in hun Statuten. Dergelijke politiek schreeuwt om demonstratieve tegenstanders. Ik ben er zo eentje.

Daarom verzocht ik op 4 juni 2009 de Ministerraad om af te treden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.Met mijn brief aan de Ministerraad stuurde ik een bijlage mee over Rechterlijk machtsmisbruik. Mijn brief 4-6-2009 met de bijlage 28-5-2009 zijn door de M-P geweigerd voor op de agenda van de Ministerraad. Ik probeer het tijdens het reces opnieuw. Hirsch Balin neemt de honneurs waar.

Op 15 juni 2009 schrijft de M-P, de voorzitter van de ministerraad dat hij (?) besloten heeft niet aan mijn verzoek te voldoen. Terwijl ik het nota bene aan de Ministrraad gevraagd had. Jan Peter Balkenende vindt mijn veronderstellingen (?) in mijn brief onjuist. Maar waarom hij dat vindt blijft onzichtbaar. In zijn kattebelletje van 15-6-2009 herhaalt Balkenende het gestelde in een van de twee van zijn (valse) brieven van 16 december 2002. Ook nu wilde de M-P zich niet mengen (?) in mijn rechtbankzaken (?). Niet dat ik hem ooit zoiets buitenzinnigs heb gevraagd, maar Balkenende kan nu eenmaal het liegen niet laten. Zeven jaar geleden informeerde ik Balkenende reeds over de schanddaden (die ik kon bewijzen) van Joan de Wijckersloot, voorzitter van het college procureur-generaal en Harm Brouwer de toenmalige President van de Utrechtse Rechtbank en nú super PG.
Toendertijd had ik Balkenende en de rest van de natie mijn rapport: 'Broodroof en Rechteloosheid'. Juli 2002 gestuurd. Dat ging over de uitsluiting door een beroepsverbod en over de poging tot doodslag door de burgemeester van Utrecht. Ik had als slachtoffer en gedupeerde in februari 2002 aangifte gedaan van deze ambtelijke misdrijven, welke met instemming van alle raadsleden de doofpot in mochten. Er werd ook anno 2002 niet ingegrepen. En terwijl Balkenende zijn normen en waarden aan het Nederlandse volk wilde opdringen, terwijl hij duidelijk zélf misbruik maakte van zijn macht, schreef ik hem: "U wilt de wereld verbeteren ? Begin dan eerst eens bij uzelf, dat is harder nodig dan dat u de brave burgers kwelt met uw betweterigheid en arrogantie."

Natuurlijk wil Jan Peter Balkenende zichzelf verbeteren. Hij wil naar Brussel. En meneer Wansink, ik ben het met u eens; Als het herzieningsverdrag erdoor komt, moeten er in Brussel, meer en ook nieuwe topfuncties verdeeld worden.
De naam van Balkenende blijft rond zingen. En kennelijk is dát de reden waarom Balkenende zo onzichtbaar blijft. Onzichtbare mensen kunnen net als dieven in de nacht, niet (nog meer ) in opspraak komen. Europa kan een verbeteraar die zich onzichtbaar wist te maken, terwijl hij een heel volk met een gebroken regeerakkoord belazerde, wel gebruiken. Ook Europeese politiek, blijft vies vuil en vunzig. Als Europa Balkenende een top-functie geeft dan weten we gelijk weer dat het hemd nader is dan de rok. 'Soort zoekt soort'. Ik kan zo blij zijn met onze treffende Nederlandse uitdrukkingen en gezegdes.

Dus het antwoord op de vraag: "Waar blijft Jan Peter Balkenende? " luidt als volgt: Jan Peter Balkenende is in het eigen belang, horizontaal op reis in het politieke en Europeese 'werk voor in zijn toekomst'. Die komt niet weerom.

Met vriendelijke groet, Anne Marie ten Berge.

PS: Hier volgen de betreffende correspondenties.
**********************************************************

Aan: Ministerraad Kabinet Balkenende IV
t.a.v.:dhr. J.P.Balkenende, voorzitter
Postbus 20001 2500 AE Den Haag Van: Democraten van Amsberg A.M.S.tenBerge Servaasbolwerk4 bis 3512 NK Utrecht www.annemarietenberge.blogspot.com Datum: 4 juni 2009

Betreft: Verzoek beslissing te nemen.
Bijlage: Mijn aanklacht 28 mei 2009 tegen rechterlijk machtsmisbruik.

Dames/heren ministers,staatssecretarissen,

Zonder uw tegenspraak is het volgende waar: Het regeerakkoord anno 2007 tussen CDA-PvdA-CU, kabinet Balkenende IV, werd gedurende 100 dagen op mandaat getoetst in straatdebatten met de kiezer. Na dit flauwe gebeuren ging het landsbestuur, met een hoop onrust van start.. De zes doelen van het regeerakkoord, kosten: 7 miljard, deze kreeg u niet gefinancierd. U krabbelde terug in uw plannenmakerij. De politiek verloor haar laatste restje geloofwaardigheid. Onlangs gaf u zichzelf op Verantwoordingsdag een 8 plus. En dat begrijp ik wel: ‘Niets zijn en niets lijken, is helemaal niets’.

Begin 2009 werd de economische crisis uiteindelijk ook (h)erkend in het Catshuis Zoals te verwachten was, vond u binnen de grenzen van het regeerakkoord geen oplossingen. Er volgden 100 dagen van een beschamende nietszeggendheid. Ook de minister van economische zaken zweeg. Uiteindelijk werd 2,5 miljard, zijnde de opbrengst van de verhoging van de lasten voor de burgers en bedrijven, in de noodlijdende banken en hun spaarders, gepompt. Nog vóór de partijcongressen van de PvdA en het CDA eind maart 2009 roet in het eten konden gooien, werd het Beesterzwaagse regeerakkoord 2007 definitief aan de wilgen gehangen.

Uit de krant kwam Nederland te weten dat het CDA, de PvdA en het CU in de achterkamertjes van het Catshuis, met de sociale partners een sociaal-akkoord hadden gesloten. Een precedent was geschapen. Het failliet van de democratische rechtstaat was een feit. Sociale partners zijn immers geen volksvertegenwoordigende organen in de zin van Artikel 4 van de Grondwet. Met sociale partners is geen regeringsakkoord mogelijk.

Kiezers weten en vertrouwen erop dat, áls de coalitie het regeerakkoord vaarwel zegt, er nieuwe verkiezingen komen. Immers zonder regeerakkoord is de regering demissionair. Volgens normen en waarden hoort de minister-president het ontslag van zijn Kabinet aan HM aan te bieden. De kiesraad hoort nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Dit alles is niet gebeurd. En met al deze leugens bleef u zitten en ‘regeerde’ u verder. Dit machtsmisbruik hoef ik niet te nemen. Ik ken geen wettige regeringsvorm zonder een regeerakkoord. U wilde met mij geen contact of in debat. Goed Daarom ga ik naar de rechter. Maar niet in Utrecht. In de bijlage leest u mijn aanklacht d.d. 28 mei 2009 tegen de rechterlijke macht in Utrecht. Dergelijk machtsmisbruik hoef ik ook niet te nemen.

Op grond van al het bovenstaande verzoek ik u het besluit te nemen, de Ministerraad op te heffen, af te treden en de kiezer aan het woord te laten in nieuwe verkiezingen.

Was getekend, mevrouw A.M.S.ten Berge.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AANKLACHT In duplo 1 / 1Aan: Het bestuur van de Rechtbank Utrecht .
t.a.v. De Vice-presidenten, rechters
Vrouwe Justitiaplein 1. Utrecht.
Van: A. M. S. ten Berge
Servaasbolwerk 4. 3512 NK Utrecht
tel.: 030-2316070
gsm:06-46443768 www.annemarietenberge.blogspot.com mail: amstenberge@hotmail.com


Datum: 28 mei 2009
Onderwerp: Rechterlijk machtsmisbruik.

Geachte dames/heren magistraten,

Hierbij wend ik mij tot u met het volgende. Ik heb mij vanaf het jaar 2000 in vele zaken tot u gericht. Binnen het kader van uw omgangsvormen met mij als rechtzoekende, waar o.a. onder valt: De niet-behandelingen van mijn zaken; de verstrekking van onware gegevens; de verduistering van aangeleverde dossiers, verwijt ik u, buiten mijn schuld om, een uit de kluiten gegroeide partijdigheid en ongelijke behandeling uwerzijds.

Een kleine selectie van de feiten.

* De Sector bestuursrecht weigerde op enig moment 2004 mijn beroepschrift te behandelen en stuurde dit zonder mijn toestemming, met dossier en al naar B&W-Utrecht, de tegenpartij.

* Sector handelsrecht weigerde in het voordeel van B&W mijn WSNP- zaak te behandelen.

* Rechter van Lieshout, Sector kanton stuurde in 2005 een niet ondertekend verstekvonnis inzake (verzonnen) huurschulden, de deur uit. Niet naar mij, maar naar derden. Dat ging goed totdat ik er lucht van kreeg en de sterke arm kwam praten. Ik heb bij de politie aangifte gedaan tegen de minister van VROM, de deurwaarder, de ex-eigenaar van mijn woning en het incassobureau. Aangiften van valsheid in geschrifte, bedreiging, oplichterij en chantage. .

* Rechter Krepel, Sector kanton Utrecht, deed in 2007 de valse huurschuldenzaak nog eens vet over. Wéér werd de niet bestaande huurovereenkomst ontbonden. Verder zorgde de sector voor een vervroegd uitgesproken ‘vonnis’ van huisuitzetting, dat wéér niet ondertekend was.

Heden:

Op 25 september 2007, na 7 jaren van een ongelijke strijd tegen een ongelijke behandeling, uwerzijds, heeft mr. R.W.J van Veen het gepresteerd, om zonder dat hij mij gehoord en/of gezien had, onder curatele te stellen wegens een geestelijke stoornis. Deze uitspraak werd niet in de drie aangewezen kranten gepubliceerd. Hoe schaamteloos en onrechtmatig moet een kantonrechter dan wel niet zijn om de uitspraak niet op mijn verzoek te willen herroepen ?

Mr. Jan Sap, schepte er op 14 februari 2008. nog een lading onrecht bovenop, door zijn geheim gehouden zitting en uitspraak ondercuratelestelling. Klagen hielp niets. Op 10 november 2008 heb ik rechter Sap gezegd dat hij mij niet kon dwingen om met een criminele curator om te gaan. Daarna heb ik bij de politie aangiftes gedaan tegen de valse curator die mijn uitkeringen, mijn paspoort en mijn erfenis inpikte, kennelijk alles in eendrachtige samenwerking met mijn 5 zussen en het college van B&W te Utrecht.

Tot slot.

Ik heb van vrienden geld geleend en het Wetboek van Strafrecht & Strafvordering gekocht met het legitieme doel, tegen elke rechter en griffier die daartoe vanaf 2000 aanleiding heeft gegeven, aangifte te doen van hun wetsovertredingen.

Was getekend, zonder hoogachting, mevrouw A.M.S.ten Berge.

Afschrift naar Politie. HM de Koningin. Ministerraad. Den Haag. B&W en de Raad v. Utrecht

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: