zondag 11 januari 2009

Balkie 4 morrelt stiekem aan de Woningwet 2003

GOEDENDAG LEZER.

In de Gemeenteberichten, "Ons Utrecht" van woensdag 7 januari 2009 was te lezen dat de gemeenteraad op donderdag 8 januari 2009, een Raadsinformatieavond organiseerde waar bewoners hun mening konden geven. Wie het 'leuk' vond mocht in gesprek gaan met de raadsleden die daar aanwezig waren. Voorwaarde om wat te mogen zeggen was wél dat je op diezelfde woensdag vóór 16.00 uur aangemeld moest zijn anders was deze kans verkeken.
Er stonden 6 onderwerpen op het programma, in 6 verschillende locaties in het Stadhuis. Omdat ik maar een schaap met twee poten ben liet ik 5 kansen om mee te praten maar vallen en gaf mij om 12.00 uur op voor het onderdeel: "Kabinetsbesluit welstandstoezicht".
Van de site ' www.utrecht.nl/gemeenteraad' haalde ik de brief van 24 november 2008 op van de printer. In die brief schrijven B&W van Utrecht naar de Raad : "Het gaat hier om een kabinetsbesluit welstandstoezicht(...) ". Omdat deze brief niet meer op de homesite utrecht .nl staat, vond ik het handiger om u hier een korte samenvatting van het omstreden kabinetsbesluit te geven: Het besluit draaide om: Afschaffing van de welstandscommissie / Voorstel herinrichting van het welstandstoezicht. / Schrappen in de Woningwet 2003 / Schrappen van de wettelijke verplichting dat B&W van Utrecht bij alle sloop-en bouw aanvragen éérst advies in moeten winnen bij de onafhankelijke Commissies Welstand en Monumenten Oost en West.
Het koffiekransje over het besluit van Balkie-spalkie 4 werd voorgezeten door Nicole Wigny (CDA). En als ik het goed onthouden heb mocht ik 'meepraten' met het pannel bestaande uit Frauke van Iperen(PvdA); Gerda Oskam(D66); Marcel van den Tooren(Groep Mossel); Michel Eggermont(SP); Erik vd Marel(VVD) en nog een paar meer, die mij straal negeerden door absoluut geen vraag aan mij te willen stellen. Maar ja, dat had ik van te voren kunnen weten. De Utrechtse Raadsleden zijn goed in het schofferen van de bewoners van de stad. Of je er nu bijzit of niet. Ook wethouder Harry Bosch (PvdA) die door de Raad expliciet was uitgenodigd, heeft anderhalf uur lang er voor spek en bonen bijgezeten.
Na afloop kreeg ikde brochure van die informatieavond overhandigd. Thuis las ik: Het doel van de bijeenkomst is om de gemeenteraad de gelegenheid te geven om met de welstandscommissie en het college in gesprek te gaan over voorgenomen veranderingen in het welstandstoezicht. Dat is dus heel wat anders dan in Ons Utrecht' stond.'
Ik noem dat kiezersbedrog omdat de raadsleden kennelijk liegen over het meepraten, meedenken en gehoord willen worden van de bewoner. De stad is van de Raad en niet van de bewoners. De zaken zijn allang beklonken. Het enige wat ik nog kan doen is om hier op mijn blogsite, mijn bijdrage van 8 januari 2009 te publiceren. De bewoners van Utrecht hebben recht op een eerlijke informatie.

Ter gelegengheid van de Raadsinformatieavond

donderdag 08 januari 2009. 19.30-21.00 uur Raadszaal. Stadhuis Utrecht.

Onderwerp: Brief B&W aan de leden van de Commissie Stad en Ruimte

Datum. 24 november 2008

Kenmerk: 08.088478

Inspreker: Anne Marie ten Berge.

Organisatie: Democraten van Amsberg

Beste allemaal, goedenavond.

Over de volgende feiten kan ik meepraten.

1. B&W schrijven op 24-11-2008 aan de Commissie Stad en Ruimte een brief. Maar…! In de Stadsgids van 2008 vind ik deze commissie niet terug. In de betreffende Stadsgids worden vijf (5) Raadscommissies genoemd met name: 1) Commissie Bestuur en Veiligheid; 2) Subcommissie Controle en Financiën; 3) Commissie Verkeer en Beheer; 4) Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. 5) Commissie Stedelijke ontwikkeling. Het mag duidelijk zijn dat de commissie ‘Stad en Ruimte’ daar niet tussen. zit.

Na deze blunder ben ik zo vrij te concluderen: Dat B&W dus in staat zijn om in volle ernst een nep-brief, met een nep-onderwerp en een nep-kenmerk naar een nep-commissie te schrijven en te sturen. Zielig hoor. Érg zielig…

2. Vragen. B&W vermelden in hun brief, aan de niet bestaande commissie, dat er vragen zijn gerezen. Om welke vragenstellers en om welke vragen het gaat, maken B&W niet bekend. Een niet bestaande commissie kan immers niet geïnformeerd worden.

3. Het besluit. B&W schrijven op 24-11-2008 over een, door het kabinet Balkenende 4, recentelijk genomen besluit, maar zeggen er niet bij waar dat besluit of een duplicaat ervan, ter inzage ligt of heeft gelegen. Nu weten we in verband met het besluit, nog steeds niet welke aanvragers, welk ministerie en welke belanghebbenden erbij betrokken zijn

4.Verantwoordelijke minister. B&W tarten de grenzen van fatsoenlijk bestuur door óók nog te verzwijgen welke minister en/of staatssecretaris van de coalitie CDA / PvdA / CU, het voortouw heeft genomen om met een kabinetsbesluit, een einde te maken aan het bestaan van alle landelijke Commissies Welstand en Monumenten. B&W van Utrecht lappen kennelijk de WOB aan hun laars. Onze democratie mag weten wie de indiener is van deze schaamteloze aanvraag bij het Kabinet om een besluit te nemen welke onze onafhankelijke Stadscommissie Welstand en Monumenten om zeep moet helpen.

5 Planbesluit. B&W dalen zienderogen naar het niveau van tersluiks onzin verkopen wanneer zij in hun brief stellen dat het betreffende besluit voorstellen doet ‘voor in de toekomst’. Zo’n besluit heet gewoon ‘planbesluit’ Dat is een (appellabel) besluit in de voorbereidingsfase. Dat wordt dus andere koek.

6.De Algemene wet bestuursrecht. Een aanvraag en een ontwerpbesluit (planbesluit) moeten volgens art. 3:12 Awb, ter inzage gelegd worden. Dat horen B&W te weten. Als het besluit nog in de voorbereidingsfase verkeert kan er nog van alles gebeuren. Bezwaren komen van de tegenstanders. In hun brief van 24/11/2008 te lezen zijn B&W mordicus tegen dit planbesluit van het Kabinet. Zij typeren het besluit als absoluut onnodig en nutteloos.

1 / 2

Het is net alsof B&W naar waarheid zeggen: “Daar zitten we echt niet op te wachten. De Woningwet van 2003, met haar Commissie Welstand en Monumenten (Hfdstuk 9) functioneert naar behoren. De commissie Welstand en Monumenten is bij de bevolking populair om haar deskundigheid en onafhankelijkheid. Wij willen voor onze stad geen ander beleid of andere regels. ”

7. Een verwachting die niet uitkomt. Na het gestelde onder punt 6. zou je in alle redelijkheid verwachten dat het college van B&W, de Stad Utrecht willen beschermen tegen de idioterie van het regelgrage Kabinet in den Haag, B&W kunnen de stad beschermen door van hun recht gebruik te maken en heel rap tegen het Kabinet een bezwaarprocedure te beginnen. Maar helaas B&W praten anders dan ze doen. Ik lees en hoor nergens dat B&W protest of bezwaar hebben aangetekend. Ook de Raad is geen tegenoffensief begonnen. Maar ja, als je als Raad te maken hebt met partijleden bewindvoerders, die brieven sturen naar commissies die niet bestaan, dan heb je het politiek moeilijk.….!

8. Conclusie. Al het bovenstaande overwegende moet ik vanwege alle tegenstrijdigheden tot de conclusie komen dat B&W mogelijk weer een politiek machtsspelletje spelen over de hoofden van de Utrechtse bewoners heen. Een bevindvoerdersspel dat door de Raadsleden niet gecontroleerd kan worden omdat de commissie ‘Stad en Ruimte’ niet bestaat.

Misschien zijn zij zélf wel de belanghebbenden die bij de regering een besluit aangevraagd hebben waarin de Woningwet van 2003 met hfdstuk 9 over de Commissie Welstand en geruisloos omzeep geholpen wordt.

Het is mij vanaf 2004 vaker opgevallen dat de Commissies Welstand en Monumenten Oost en West buiten bepaalde expertises wordt gehouden. Ik denk daarbij aan de sloop-en bouwfraude bij het Servaasbolwerk 18 tot 33.en bij de Zuilenstraat 10 en 10 bis. Ook de monumenten Vredenburg en de Leeuwenbergkerk.zijn zonder bouwvergunning onder de slopershamer gevallen.

Het gebeurt nog steeds dat ik in ‘Ons Utrecht’ lees, dat er een vergunning gevraagd wordt en verstrekt op grond van de verlopen Monumentenwet uit 1988. Het is amper te geloven.

9. Rechtspraak Nog even terug naar de uitspraak van de bestuursrechter op 24 januari 2008. Aan de orde waren de zaaknummers SBR 07/3461 en 07/3462 De eisers waren Stichting Behoud Cultureel en Archeologisch erfgoed, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht en de Stichting Stedenbouwkundig Herstel Stationsgebied Utrecht. Zij hebben de zaak verloren.

Het viel mij op dat de verweerders het college van B&W in deze zaken niet hfdstuk 9 van de nieuwe Woningwet uit 2003 aanhaalden. Nee de advocaat uit Enschede schermde met de oude Monumentenwet uit 1988. B&W wonnen de zaak en deelden de omstreden verguningen uit. En in alle gevallen waar deze oude monumentenwet uit 1988 aangehaald werd voor het verkrijgen van een sloop-en/of bouwvergunning bleef de onafhankelijke Commissie Welstand en Monumenten Oost en West buiten de expertise.

10. De WOB. Ik word geacht te zijn: De klokkenluider van de corruptie van de overheden en de volksvertegenwoordigingen. Zie ook mijn site: www.annemarietenberge.blogspot.com.

Ik zet het bovenstaande ook op mijn site. Het bestuursorgaan B&W moet burgers en ook de gemeenteraad op eigen initiatief informeren in alle gevallen waarin dit van belang is voor een goede en democratische bestuursvoering.

Was getekend, Anne Marie ten Berge

2 / 2Geen opmerkingen: