dinsdag 1 november 2011

Utrechtse rechter chanteert verzoekster.

Door: Anne Marie ten Berge. Utrecht 1 november 2011
Beste lezer,
Voor de mogelijkheid dat u nog niet op de hoogte was, het volgende: Op 25 september 2007 ben ik onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis. Het was wel jammer dat de kantonrechter niet de stukken (3)op tafel kon leggen welke dit rechterlijke besluit konden rechtvaardigen.Ik ben niet op zitting geweest, hetgeen betekent dat ik nooit gehoord ben. Ook de opvolgende curator is op 14/02/2008 achter mijn rug om benoemd. Dat dit in Nederland gebeurt, is onvoorstelbaar. We hebben hier in Nederland genoeg rechters wiens rechterlijke gedragingen strafbaar zijn als misdrijf.(Valsheid in geschrifte, Machtsmisbruik...)
Zoals gewoonlijk gedoogt de Tweede Kamer de valse uitspraken van de valse rechters omdat de rechters voor het leven benoemd zijn en omdat rechters ook horen te oordelen over de corruptie en over het machtsmisbruik van politieke bestuurders. Zo heb ik in 2002 bij de politie aangifte gedaan van ontvoering en een poging tot doodslag door de burgemeester van Utrecht en zijn/haar advocaat-procureur mr. Frans P.J.M.Otten.
Nu wil het geval dat alle kabinetten Balkenende dit misdrijf in de doofpot gestopt hebben. Zelfs de Koningin mocht er niets van weten.Het kabinet Rutte presteert het om Ivo Opstelten, oud burgemeester van Utrecht, met dergelijke misdadige boter op het hoofd, aan te stellen als VVD minister van Veiligheid en Justitie.
Enfin, ik beperk mij tot zover met de mededeling dat een onder curatele gestelde meerderjarige persoon toestemming van de kantonrechter nodig heeft om te kunnen huwen.Art.1:38 BW.
Maar de overheid en de curator willen niet dat ik trouw en gelukkig ben. Op 20 mei 2011 heb ik mijn verzoek ingediend en nog steeds is er geen uitspraak over de toestemming. De rechtbank krijgt dus een boete te betalen vanwege laksheid of iets dergelijks. Er is op 27/10/2011 een beschikking gekomen waarin de rechter de zaak aanhoudt en mij chanteert met het dreigement mij niet-ontvankelijk te verklaren als mijn aanstaande zich niet meldt. Het was voor mij weer een aanleiding om in de pen te klimmen. Reacties kunt u plaatsen op mijn e-mail adres: amstenberge@hotmail.com
Bedankt voor het lezen en tot later.

PERSOONLIJK AANGEREIKT in enkelvoud.
1 / 3
Aan: RECHTBANK UTRECHT
Afd. BESTUUR RECHTBANK UTRECHT
t.a.v.: Mw. mr. A.van Dijk, vice-president.
cc mail: Mw. J. van der Linden, klachtencoordinator rechtbank Utrecht.
Vrouwe Justitiaplein 1. 3511 EX Utrecht.

Van: Mw. A.M.S.ten Berge
p/a: Servaasbolwerk 4 bis. 3512 NK Utrecht.

Datum: woensdag 2 november 2011
Zaakkenmerk: 773721 CU VERZ 11-8821 SL
Betreft: Klacht
Bijlage: Mail aan mijn advocaat.

Mevrouw van Dijk,

Hierbij klaag ik, Anna Maria Susanna ten Berge geb. 06/03/1944 te Utrecht over uw gedrag ter zake van het feit dat u zich opnieuw, met storende en irrelevante verzoeken tot mijn advocaat dhr. A.R. Jaarsma te Utrecht heeft gewend.
U heeft zich op 27 okt. 201, zonder mijn instemming tot mijn advocaat gericht met uw (ongemotiveerde) verzoek dat hij vóór 4 november 2011 de adresgegevens van dhr. x xxx xxx xxxx(hierna: de heer ) aan u moest doorgeven, anders werd mijn verzoek, om toestemming een huwelijk aan te gaan, door u niet- ontvankelijk verklaard.
Verder wilde u vóór 4 november 2011 van mijn advocaat weten of mijn relatie wil verschijnen op een (speciale ?) zitting in de zaak 11-8821 (?), anders werd mijn verzoek om toestemming een huwelijk aan te gaan door u niet-ontvankelijk verklaard.
Ik neem aan dat u beseft dat uw gedrag het onfatsoenlijke overstijgt ? Waarom doet u zoiets ?
Waarom bedenkt u zelf niet dat mijn advocaat niet voor dit soort klusjes een toevoeging heeft aangevraagd ? Waarom bedenkt u zelf niet, dat noch mijn advocaat, noch mijn persoon mee zouden willen werken aan de schending van de privacy tegen de heer, aan wie ik beloofd heb met hem te trouwen ?
Ik heb geen contact met de ziekelijke leugenaar curator Marie-Louise Brandt-van Heijst. Als ze belt laten we haar bellen en nemen niet op.
Enfin, ik heb mijn verantwoordelijkheid weer eens genomen en weer een reactie geschreven tegen onfatsoenlijke gedrag. De curatele, de absentie van de heer in de rechtszaal en de absentie van zijn gba gegevens vormen gezamenlijk, noch apart enig beletsel om te mogen huwen.

BIJLAGE:
Beste Rolf Jaarsma,
cc: De heer x x xxx.
U schreef mij als volgt, From: xxxxxxxxxxxxx
To: amstenberge@hotmail.com Subject: Re: klacht over geen bericht opsturen dossier en het niet beantwoorden van vragen.
Date: Fri, 28 Oct 2011 17:51:36 +0200
Bijgaand beschikking rechtbank. Graag voor 4 november de rechtbank laten weten of xxx xxxx xxxxx wil komen en adresgegevens.

REACTIE: 2 / 3
Nadat ik vanmorgen de beschikking 11-8821 SL d.d. 27/10/2011 gelezen heb en zoals u adviseerde goed op de beslissing heb gelet, reageer ik naar u en de heer als volgt.
De aanhef: Er staat geschreven: 'kantonrechter' en 'locatie Utrecht' hetgeen een directe aanwijzing (?) is voor het feit dat nu ook het rechtbankbestuur meent dat het Verzoek van 20/05/2011 onder verantwoordelijkheid van de voorzitter Sector kanton locatie Utrecht valt.
[ Opm.: Het is het gedrag van het rechtbankbestuur ten voeten uit: Stilzwijgend en tersluiks mijn klacht(en) behandelen en de fout(en) herstellen. zonder verantwoording af te leggen ]
Woonadres: Kennelijk foutief ingevuld door de sectorsecretaris van F&T als: Servaasbolwerk 4 bis te Utrecht. Het genoemde adres(p/a)is het correspondentieadres van mijn Verzoekschrift d.d. 20/05/2011. Waarom de griffier het woord: ‘Woonadres’, gebruikt ?
De procedure
1. Mevr. mr. A.van Dijk, heeft het in haar aangehouden beslissing d.d. 27 okt.2011 over een procedure. Dat kan niet. Ik heb met mijn verzoek ter zake van Art.1. 38 BW. een kantonzaak aanhangig gemaakt waarbij alleen op de stukken (bijv. de geneeskundige verklaring) en op pleiten van verzoekster en haar advocaat beslist moet / kan worden. De rechter kan/mag niet bepalen dat ik andere getuigen dan mijn advocaat oproep als getuigen.
2. De curator, noch mijn familie, noch de heer in kwestie kunnen partij of getuige zijn in deze civiele zaak. Met andere woorden: Een Art.1. 38 BW zaak kent geen procedure omdat de kantonrechter zelf 'de tegenpartij' is. De kantonrechter kan/ mag zich in het waarheidsonderzoek niet bij laten staan door de curator, de psychiater of de aanstaande echtgenoot.
3.Wat mag/kan de kantonrechter dan wel ? Zij/hij kan alleen de, voor de onder curatele stelling (hierna:ocs) verantwoordelijke rechters met name : Dhr. mr. R.W.J.van Veen, dhr. J. Sap, de verantwoordelijke officier van Justitie: Dhr. mr. van Thiel en de verantwoordelijke psychiater: dhr. R.W. Kok oproepen om te getuigen. En pas wanneer de rechter dát doet, dan pas is er sprake van terecht opgeroepen partijen in een gerechtsprocedure.
De overwegingen van de kantonrechter.
1. Mevr. mr van Dijk, rechter, stelt in haar overwegingen van 27/10/2011vast dat verzoekster een verklaring zou hebben afgelegd, waarvan de rechter dient na te gaan of verzoekster haar verklaring begrijpt. Maar welke verklaring de rechter bedoelt, dat wordt niet duidelijk. De beschikking verwijst niet naar het brondocument van de betreffende verklaring. En in de beschikking wordt de betreffende verklaring ook niet aangehaald.
2. Het probleem ter zake van de verzochte toestemming Art.1. 38 BW1. ligt zonder enige twijfel bij de rechter zelf. Want: Toentertijd (2007) zijn ter zake van het kenmerk: T2U536519 UF VERZ 07-5413 bij de sector kanton locatie Utrecht de volgende stukken nooit ingekomen:
A.) Een familieaanvraag onder curatele stelling (hierna: ocs) B.) Een gefundeerd verzoek ocs van de off. van Justitie. C.) Een medische verklaring van mijn geestelijke stoornis.
3. Het is absoluut geen taak van de rechter er op toe te zien dat er geen onberaden huwelijk wordt gesloten. Onze relatie is dan ook onberaden ? De kantonrechter wordt niet om een privé mening gevraagd. De kantonrechter moet het inmiddels (onpartijdige) oordeel, motiveren waarom het voor of tegen van de verzochte toestemming te huwen.
4. De mening van de rechter over mijn keuze van de aanstaande echtgenoot kan/ nooit als gevolg hebben dat de rechter wel of niet een algemene machtiging zou geven te huwen. Voor een algemene machtiging moet de Rechtspraak naar de wetgever. Mijn verzoek d.d. 20/05/2011 gaat over de toestemming om te huwen. Het betreffende verzoek gaat niet om een (algemene) rechterlijke machtiging om te kunnen huwen. Mijn verzoek ging over de toestemming van de kantonrechter en dat is een hemelsbreed verschil met een RM.
3 / 3
5. Vergeet de rechter soms dat het recht om te huwen in internationale verdragen is vastgelegd, aan welke bepalingen ook de Nederlandse rechter zich te houden heeft ?
6. Het is een feit dat mevr. mr. A.van Dijk in haar beschikking d.d. 27 /10/2011 toegeeft dat zij gefaald heeft. Zij geeft immers in haar overwegingen weer dat zij op de zitting 22/09/2011 niet in staat is geweest om het belang van verzoekster ter zake van haar verzoek in te kunnen schatten. Zij vraagt nog langer bedenktijd in de vorm van het aanhouden van iedere verdere beslissing.
7. Mevr. mr. A.van Dijk gaat in haar overwegingen van 27/10/2011 geheel voorbij aan het feit dat verzoekster in het belang handelt van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Utrecht waar de twee aanstaande echtgenoten weggestuurd werden omdat alleen verzoekster de toestemming van het kantongerecht moest overleggen om te mogen huwen.
8. Het is gezegd: De persoon van de heer is volgens de ambtenaar van de burgerlijke stand, voor de behandeling van haar verzoek van 20/05/2011 absoluut niet relevant.
De beslissing.
1. Nogmaals: De rechter motiveert niet waarom zij de heer als getuige wil horen. De rechter motiveert niet waarom zij ruim vier weken na de zitting van 22/09/2011 de heer alsnog een oproep voor een zitting wil sturen. De rechter motiveert niet waarom zij aanstuurt op een nieuwe zitting, waarvoor verzoekster dan geen oproep zou kunnen krijgen ?
2. Het eerste verzoek van de rechter om de heer te laten getuigen is op de zitting van 22/09/2011 vriendelijk doch beslist door verzoekster afgewezen met de woorden: "Het enige dat ik u met zekerheid kan zeggen is het feit dat de heer de (onrechtmatige)curatele niet wil overnemen", of woorden van gelijke strekking.
3. Het tweede verzoek om de gba gegevens van de heer is op 27/09/2011 door mevr. S. Norbart-Jacobs contactpersoon bij de Sector Familie & Toezicht locatie Utrecht verstuurd naar advocaat Jaarsma, die van de heer geen gemachtigde is. Zou de contactpersoon daarover fout geïnformeerd zijn ? .
4. Verzoekster heeft ook dit tweede verzoek van de rechter, om de heer te laten getuigen, vriendelijk doch beslist afgewezen. Verzoekster heeft op de zitting 22/09/2011 vastgelegd dat zij met de heer overeen was gekomen om zijn persoonsgegevens naar derden toe, niet vrij te geven. Waarom wordt deze afspraak niet gerespecteerd ? Verzoekster houdt zich aan haar woord/beloftes. Daar komt bij dat verzoekster heeft uitgelegd dat de heer alleen zijn gba gegevens en het 'ja-ik-wil' alleen wil / kan / mag afgeven aan de (huwelijks)ambtenaar van de burgerlijke stand.
5. Mevr.mr. A.van Dijk, rechter en vice-president kan kennelijk niet motiveren waarom zij, de informatie van verzoekster, dat de heer de curatele niet zal / wil overnemen, niet voldoende vindt om een voor beroep vatbare beslissing te nemen .
6. De rechter bepaalt (dwingt) met zoveel woorden, in haar beslissing van 27/09/2011 dat de advocaat van verzoekster ook de gemachtigde zou zijn van de heer. Dat is absoluut niet het geval. Het plan van de rechter om de heer op te roepen is reeds door verzoekster op de zitting 22/09/2011 afgedaan als niet haalbaar. Nu beslist de rechter ruim een maand later kennelijk alsnog, dat de rechtbank niet accepteert dat de heer geen getuige wil zijn.
7. Maar de rechter heeft niets te bepalen/ te oordelen over iemand die geen getuige wil zijn. De rechter moet haar werk doen en daarbij een hoge mate van onpartijdigheid betrachten.
8. De rechter dreigt ? De rechter chanteert ? Want waarom ontvouwt zij dan in haar beschikking 27/01/2011 haar plannetje om mij niet ontvankelijk te verklaren in mijn verzoek van 20/05/2011, omdat de heer na drie verzoeken daartoe, nog steeds niet wil getuigen ?
9. Ik maak bezwaar tegen dit rechterlijk besluit van: ‘ de stok achter de deur’.

Was getekend, Anne Marie ten Berge.

Geen opmerkingen: