zondag 22 februari 2009

Klaagschrift dd19-02-2009 over de Hoofd Officier van Justitie te Utrecht en zijn plaatsvervanger.

KLAAGSCHRIFT

Aan:Arrondissementsparket Utrecht.
Stafteam
t.a.v. mw. mr. H.E. Hoogendijk, plv. hoofdofficier van justitie. 1 / 2
Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht
Van: mw.A.M.S.ten Berge, klager
Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht.
Datum: donderdag 19 februari 2009
Betreft: Klachten
Bijlage: 1 stuk. Namelijk: Uw brief van 12 februari 2009 Retour.

Geachte mevrouw Hoogendijk,

Mijn klachten zijn gericht tegen u.

U heeft mij in uw hoedanigheid van plaatsvervangend hoofd-officier van Justitie te Utrecht een slechte dienst geleverd. U heeft een brief gestuurd, datum: 12 februari 2009. Kenmerk 6030-417/08 Het onderwerp heeft u ‘Aangifte’ genoemd. Mijn klachten over de status van uw brief en over hetgeen u daarin aan ongerijmdheden durft te stellen, verwoord ik als volgt:

1. Het briefkenmerk 6030-417/08 van uw foute brief is fout. We leven in 2009. Deze fout kan de beste overkomen. U krijgt hierbij uw brief 12-02-2009 retour, in de verwachting dat u in een nieuwe brief, uw fout zult herstellen en/of herroepen.

2. U geeft ten onrechte de indruk dat de inhoud van uw brief over een ‘aangifte’ gaat. Dat is NIET waar. Uw brief betreft het door derden verduisterde paspoort van 1 juli 2008 met het paspoortnr.NMPK2R432. Deze irritante fout kan de beste overkomen. U krijgt hierbij uw brief 12-02-2009 terug terwijl ik hoop dat u zo verstandig bent een nieuwe brief op te stellen met een relevante verwijzing naar het (verduisterde) onderwerp: Een nieuw Paspoort.

3. In uw brief van 12-02-2009 stelt u, dat ik op 18 september 2008 aangifte heb gedaan van mijn gestolen/ verduisterde paspoort. De door u genoemde datum van aangifte is onjuist. Ik deed op 16 november 2008 aangifte op het politiebureau van mijn gestolen paspoort. Maar de hulp-officier van justitie met dienstnummer 8158 weigerde een verbalisant te roepen om mijn aangifte op te nemen.
Pas op 23 januari 2009 is van mijn aangifte van het betreffende delict een proces-verbaal opgemaakt. Uw datumfout ter zake van mijn aangifte zou de beste niet zijn overkomen. U krijgt hierbij uw brief 12-02-2009 retour, in de verwachting dat u ook deze fout zult erkennen en herstellen.

4. In uw brief 12-02-2009 mis ik ook uw verwijzing naar mijn klacht van 17 november 2008, gericht aan mr. M.C.W.M. van Nimwegen, hoofdofficier van Justitie te Utrecht. Een klaagschrift ter zake van een jarenlange ziekelijke, irritante, chronische boycot van de hulp-officieren van het parket, gericht tegen het doen van mijn aangiften op het politiebureau.
Hoe zou ik mijn valse arrestatie op 24 januari 2002 door agent A.Koc en zijn collega dienstnummer 8158 ooit kunnen vergeten?
Omdat ik op die dag niet eerder weg wilde gaan dan dat mijn aangifte, poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf , opgenomen zou zijn door een verbalisant, werd ik en gearresteerd en verbaliseert. Ik werd zo onschuldig als ik was, door de politierechter schuldig bevonden aan het plegen van lokaalvredebreuk. Omdat de treiterijen, het discrimineren en de verdere overlast van de Parket medewerkers Utrecht, tot op de dag van vandaag doorgaan heb ik hierover op 17-11-2008 een openbare klacht ingediend bij van Nimwegen, hoofdofficier van Justitie te Utrecht.

5. Ter zake van DEZE KLACHT d.d. 17-11-2008 over de weigeringen van de parketmede- werkers om mijn aangiften op te nemen IS TOT OP HEDEN NOG STEEDS geen bevestiging van ontvangst afgegeven, IS TOT OP HEDEN NOG STEEDS NIET BEHANDELD, NOCH AFGEDAAN. OOK IS ER TOT OP HEDEN NOG GEEN SCHIKKING GETROFFEN laat staan BESPROKEN.
De ONHEBBELIJKHEDEN en de DISCRIMINATIES door de parketmedewerkers o.a. van dienstnummer 8185 worden nog steeds tegen mij ingezet. Over de verbalisanten die door hun collega’s achter de receptie in hun werk gehinderd worden, geen kwaad woord.
Zelfs in aanwezigheid van de verbalisant die haar werk wilde doen worden leugens verteld over mijn persoon. Het gaat al jaren zo dat de verbalisanten door de grote monden, de haaiigheid, de leugens en de obstructies van de hulp-officieren van het parket, zwaar geïntimideerd en in de war gebracht worden zodat er van aangifte doen, niets terecht komt.

6. Hierbij krijgt u van mij uw brief 12-02-2009 retour en ik hoop en verwacht dat u in uw verbeterde brief reageert op het bovenstaande zoals het hoort. Ik hoor een bevestiging van ontvangst van dit klaagschrift te krijgen en mijn klaagschrift hoort behandeld te worden. En NIET zoals de vorige keer doorgestuurd te worden naar de politie van het District Utrecht. De agenten van dit district hebben dacht ik wel wat anders te doen dan mijn klachten tegen de persoon van de Hoofdofficier, te behandelen.

7. Ik heb in de loop van de jaren een stapel aangiften op moeten sparen door de hierboven beschreven obstructieve houding van het arrondissementsparket te Utrecht en haar (hoofd-) officieren van Justitie. Ik wil bij mijn inhaalslag om deze achterstallige aangiften te doen, niet meer gehinderd worden door u,plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie te Utrecht en uw ziekelijke beleid gericht tegen mij en mijn rechten.

8. Aangaande het nieuwe paspoort,d.d.1 juli 2008, zeg ik u het volgende: Dit document is door derden verduisterd en gebruikt voor strafbare doeleinden. Dit reisdocument is door de Gemeente Utrecht niet vernietigd zoals de paspoortwet dat wél aangeeft te doen, wanneer het reisdocument na drie maanden nog niet is opgehaald.
U schrijft dat u het corpus delicti niet in beslag wilt nemen. Geen probleem, dan doe ik het zelf wel. Ik weet kennelijk beter dan u dat weet, hoe het strafrecht inzake verduistering, valsheid in geschrifte, heling, fraude en misbruik in elkaar zit.

Hoogachtend,

mevrouw A.M.S. ten Berge, slachtoffer/gedupeerde.

Geen opmerkingen: