dinsdag 10 april 2012

Klokkenluider, Anne Marie ten Berge, wil het vrije beheer over haar inkomsten.

Door Anne Marie ten Berge. Utrecht 10 april 2012
Beste lezers,
Op 07/04/2012 stond in het NRC de mening van Alex Brenninkmeyer.Onze Nationale Ombudsman, vindt dat de politiek de rechtspraak afbreekt. Hij zei: "De politiek dreigt de rechtspraak nu zo te beperken dat de vraag rijst of er nog wel wat overblijft.En verder...De sanctieregimes voor burgers met een uitkering zijn strak en ze worden nog veel strakker.Mensen kunnen soms in de problemen komen door een kleine fout.De rechter mag dat al niet meer afwegen".
Waarom citeer ik zijn woorden ? Wel, omdat ik een mens ben en enorm in de problemen ben gekomen, niet door eigen fouten maar door meerdere fouten van het bevoegd gezag in de bestuurlijke driehoek: Burgemeester, het OM en de Rechters(griffiers)
Het is waar. Bijna al mijn blogs gaan over het feit dat de politiek niet aanstuurt op het herstel van fouten in de Rechtspraak (bestaande uit Justitie en Rechters)De rechter wordt door de politiek teruggedrongen. Wanneer de politieke partijen de Rechtspraak aansturen (dat is verkapt eigen rechter spelen)blijft er inderdaad niets meer van de rechtspraak over. Rechtbanken zijn net als ziekenhuizen e.d.instanties geprivatiseerd. Rechtbanken horen ook bij de KvK in geschreven te worden. kijk hier maakt de politiek een uitzondering. Rechtbanken met soms wel 50 leden in het bestuur worden opzettelijk buiten de controle van de KvK gehouden. Straks komt er een Tweede kamer rapport dat het goed gaat in de Rechtspraak.
Dit noem ik nu de verstikkende gevolgen van de politieke partijen-dictatuur.Ons Nederlandse systeem heeft niets met democratie te maken.
Hierna mijn laatste protestmail tegen de corruptie in de Rechtspraak.

From: amstenberge@hotmail.com
To: ml.brandt@kroezenbewind.nl; r.krupers@kroezenbewind.nl; j.kroezen@kroezenbewind.nl; t.litjens@kroezenbewind.nl; i.kroezen@kroezenbewind.nl; j.gerritsen@kroezenbewind.nl; j.lienaerts@kroezenbewind.nl
CC: sandervbarneveld@gmail.com; burgemeester@utrecht.nl
Subject: FW: Het vrije beheer
Date: Tue, 10 Apr 2012 13:11:28 +0200
LS
Mevr.Brandt-van Heijst,valse curator heeft niet gereageerd op onderstaande mails.
Inmiddels ben ik erachter dat Sander van Barneveld bij zijn inbraak van 28/03/2012 (17:00 tot 23:00 uur) ook mijn paspoort met daarin mijn VGZ verzekeringspasje, en een fietspomp gestolen moet hebben (hij heeft nog steeds de sleutel van de berging wederrechtelijk in bezit). Niemand anders heeft de gelegenheid en het motief om mijn paspoort en de bescheiden te stelen.
Ik zal aangifte doen bij de politie en ik wil dat Brandt vast een schriftelijke toestemming stuurt naar de Dienst Burgerzaken dat zij akkoord gaat met het opnieuw aanvragen van mijn paspoort. Ik wil dat zij minstens € 300,-- opstuurt voor de betaling van het paspoort en nieuwe sloten op mijn fietsenberging en op de garage. Van Barneveld heeft herhaaldelijk alle sleutels gejat die er maar te jatten waren. De ene keer gooide hij ze terug door de brievenbus en de andere keer pikte hij ze weer van mijn tafel af.
Het is niet voor te stellen, dat die man nog vrij rond loopt.

Waar blijft overigens het vrije beheer (met terugwerkende kracht) over mijn inkomsten aan AOW en ABP-pensioen, over mijn vermogen en over mijn erfenissen ? Ik heb nog geen cent gezien. Mijn bankrekening die toentertijd in april 2008 door de curator van KROEZEN BV is opgeheven had nummer 2064748 en stond op naam van A.M.S.ten Berge Servaasbolwerk 4 bis. 3512 NK Utrecht. Alle tegoeden weg ?

Voor de volgende verduisteringen is mevr. A.C. (Rinda) Den Besten, locoburgemeester en wethouder W&I eindverantwoordelijk: Met het budgetplan d.d. 26/01/2012 van de Dienst Werk & Inkomen Gemeente Utrecht is aangetoond dat de curator voor de ziekenhuisrekening 2008 ruim € 21.000,--, zeker gedagvaard moet zijn geweest door het ziekenhuis.
Welk een smerig gedoe om zonder rechter maar wel in overleg met B&W van Utrecht mij met jullie schulden op te zadelen en buiten de kredietbank om, zelf betalingsregelingen, ten koste van mijn inkomen, aan te gaan.
Dit is puur machtsmisbruik in het verduistering van geld en inkomen.

U kunt het niet langer ontkennen: Ik zie het toch op het betreffende budgetplan staan !: Maandelijks gaat er € 300,-- naar de deurwaarder Klerk & Vis B.V. voor Stg.Diakonessenhuis en € 100,-- naar de ING / Afd. R.R.
Ik heb het vaak genoeg verklaard: Ik had 'dank zij' So.Za & We.Utrecht, wethouder Hans Spekman(PvdA.) vanaf 10 januari 2000 geen inkomen. Tegen de tijd dat mijn AOW en ABP in zicht kwam werd ik (63) op verzoek van de politiek en met volle medewerking van mijn familie, op 25 september 2007 door een partijdige rechter onder curatele gesteld wegens geestelijke stoornis.
Dit is misdadig.
Ik snap echt niet dat KROEZEN BV, en B&W van Utrecht: beide kennelijk criminele organisaties, niet door het OM teruggefloten wordt. Ik ben morgen gedagvaard voor een schuld bij Ziggo. Die rekening is ook niet betaald door de curator. Terwijl de curator tegen de griffiers van de Rechtbank volhoudt dat zij al mijn rekeningen betaalt. Wel dat is met het budgetplan in de hand aantoonbaar sterk gelogen.
Jullie kunnen niet aan het verduisteren blijven !!!!!

Was getekend, Anne Marie ten Berge.

www.annemarietenberge.blogspot.com

From: amstenberge@hotmail.com
To: ml.brandt@kroezenbewind.nl
Subject: Rekeningnr. 142084872 uit mail d.d. 04/04/2012 van Van Barneveld.
Date: Thu, 5 Apr 2012 11:45:16 +0200

Aan: Mevrouw ML Brandt-van Heijst, curator.
Wat is rekening 142084872 ? En op wiens naam en adres staat deze rekening ?
Gelieve alle toestemmingen uwerzijds, aan Van Barneveld gegeven, in kopie / duplicaat aan mij op te sturen.
Gelieve alle verslagen van uw besprekingen met Van Barneveld aan mij op te sturen.
Gelieve de eigendomsakten vastgoed, de grafrechten, het testament d.d. 02/10/2010 en mijn geld dat Sander Van Barneveld vermoedelijk uit mijn archiefkast heeft verduisterd en vermoedelijk aan u heeft afgegeven, aangetekend aan mij retour te sturen. T.a.v.: Mevr. A.M.S. ten Berge.Servaaasbolwerk 4 bis. 3512 NK Utrecht
Was getekend, mevrouw A.M.S. ten Berge

BIJLAGE:
Date: Wed, 4 Apr 2012 17:54:06 +0200
Subject: AMS / huur / Servaasbolwerk 4
From: sandervbarneveld@gmail.com
To: ml.brandt@kroezenbewind.nl
CC: algemeen@kroezenbewind.nl; amstenberge@hotmail.com

Mevrouw Brandt,
AnneMarie weet allemaal (on)kosten op te voeren waarvoor ze mij aansprakelijk stelt. Zo heeft ze me twee kwitanties doen toekomen voor twee maanden internet gebruik à 90 euro/mnd. Maar ze heeft eind februari de stekker uit het internet en de telefoon getrokken. Voor de goede orde: de huurovereenkomst noemt het gebruik van telefoon als onderdeel de levering en de all-inn huurprijs. Het gebruik van internet is daarin niet beschreven, maar er zijn dan ook geen gebruikskosten aan verbonden en AnneMarie wist van dit gebruik, heeft me zelfs gewezen op de bestaande kabel die van boven naar beneden doorgetrokken is.
Intussen heb ik weer 40 euro overgemaakt op rekening 142084872. Dit bedrag is dan voor het gas/water/licht/afval etc. voor de maand april. De resterende 160 euro huur, voor de maand april, zou ik graag willen overmaken naar een rekening waar noch AnneMarie noch ik, dit geld er kunnen afhalen tot er duidelijkheid bestaat over mijn geld uit de berging dat AnneMarie zgn. veiliggesteld heeft. Want ik verwacht niet dat AnneMarie dat geld ooit kan of wil of zal teruggeven.
Kan ik u (vrijdag) opbellen om een en ander te bespreken.
Met vriendelijke groet,
Sander van Barneveld

www.annemarietenberge.blogspot.com

Geen opmerkingen: