dinsdag 12 oktober 2010

Tuchtcollege op de tocht.

Door: Anne Marie ten Berge.
Als klokkenluider van corrupties en machtsmisbruik van overheid en volksvertegenwoordigers ben ik wel wat gewend. Maar ik sta toch te kijken van het feit dat ik ook nog eens vette ruzie gekregen heb met het Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Amsterdam. Hoe ernstig de situatie is kan de lezer zelf vrijelijk opmaken uit de volgende brief welke ik op 11-10-2010 naar het college stuurde:

AANTEKENEN 1 / 2

Aan: Regionaal Tuchtcollege voor Gezondheidszorg te Amsterdam (RTG)
College voor tuchtrecht in eerste aanleg.
t.a.v.: Dhr.mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en Mevr. mr. T.H.C.Coert, secretaris.
Postbus 8450 / 1080 BN Amsterdam

Van: Mw. A.M.S. ten Berge, klaagster. Adres: Servaasbolwerk 4, 3512 NK Utrecht

Datum: maandag 11 oktober 2010
Mijn kenmerk: 26072010/atb.vs.vdl
Uw zaakkenmerk: 2010 / 206
Zaakonderwerp: Ten Berge vs Van der Laar.
Retour uw bijlage: Brief 20-09-2010 KenmerkWH/GV/gk/10.0696.

Geachte heer Holtrop en mevrouw Coert,

In deze brief bericht ik u als volgt.

Het tuchtrecht heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bewaken en te verbeteren en is geregeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.(de Wet BIG).

Hierbij stuur ik u retour het afschrift van de brief (2 blz.) van het Diakonessenhuis te Utrecht, (hierna het Diak Utrecht) met het kenmerk: WH/GV/gk/10.0696 zoals u deze bijgesloten had bij uw briefje van 06okt. jl. De betreffende Diak-brief d.d. 20-09-2010 heeft geen onderwerp en is afkomstig van Willem Hustinx, bevoegd bestuurder Stichting Diakonessenhuis / Bosboomstraat 1 3582 KE Utrecht en Gerard Veldhuis, voorzitter Raad van Toezicht van de betreffende stichting, Stichting Diakonessenhuis te Utrecht. Deze brief was geadresseerd aan mevr. Koert (?) en is op 21-09-2010 binnengekomen bij de secretaris RTG te Amsterdam.

Ik protesteer tegen de RTG-doorzending van bovengenoemde brief naar het tuchtzaakdossier 10 / 206. De strekking en het doel van deze bestuurlijke pulp, ligt kennelijk gelegen in het bestuursbesluit van de heren FLORIJN, HUSTINX en VELDHUIS om mij, als klaagster bij het RTG in diskrediet te brengen. Mijn persoon wordt door de heren weggezet als iemand die weigert om zich aan de verzekeringswetten te houden. Verder stellen de heren dat ik bij Menzis zo’n opzettelijke wanbetaler zou zijn dat Menzis mij uit de verzekering zou hebben gezet. Maar niets is minder waar. Op 31-08 kreeg ik van Menzis zelfs premie teruggestort omdat er teveel betaald was. Kennelijk brengen deze Diak bestuurders leugens over mij in omloop om zichzelf vrij te pleiten. In hun brief zetten de heren zelfs hun administratieve medewerkers voor schut door te stellen dat zij verzekeraars bellen om wanbetalers op te sporen. Ik zeg u, na mijn gesprek op 28 juni 2010 met de orthopedisch chirurg Zücher, op wiens wachtlijst ik stond bij het Diak, ben ik naar de debiteurenafdeling van het Diak gegaan, waar men mij verzekerde dat ook bij het Diak ‘Agis’ was veranderd in ‘Menzis’. Verder presteren deze heren het om mij ‘de betrokkene’ te noemen die op haar web-blog mensen aanzet tot wetteloosheid.

Dezelfde briefkenmerken
Overigens, u maakt ook fouten want het RTG secretariaat gebruikte twee keer namelijk op 29 juli 2010 en op 06 oktober 2010 hetzelfde briefkenmerk zijnde: 20100993.
2 / 2
Procedure
Op 26 juli 2010 heb ik bij het RTG te Amsterdam een klacht ingediend tegen de orthopedisch chirurg dhr. J.A.G. van der Laar, die op donderdag 15 juli 2010 weigerde te komen naar de operatieafdeling Diakonessenhuis te Utrecht, om mij volgens afspraak om 8:00 uur te opereren aan een kunstheup links. De betreffende beroepsbeoefenaar Van der Laar kwam niet een beetje te laat, nee, hij kwam helemaal niet. En omdat hij binnen 10 dagen ook geen contact met mij wilde opnemen om uitleg van zijn vreemde gedrag te geven, heb ik Van de Laar op 26-07-2010 voor het persoonlijke en het algemeen belang aangeklaagd bij het RTG te Amsterdam.

Aangifte van strafbare feiten.
In de betreffende post van het RTG van 06 oktober 2010 heb ik tot mijn spijt en úw schande, geen verweer van de beroepsbeoefenaar Van der Laar in relatie tot mijn klacht van 26 juli 2010 aangetroffen. En dat kan twee dingen betekenen:

A. Óf van der Laar heeft geen verweer en hoor ik door u op zitting gehoord te worden en om het algemeen belang te dienen in het gelijk gesteld te worden.
B. Of ú beide hebben als verantwoordelijk voorzitter en secretaris RTG te Amsterdam, de volgende procedure- en zaakstukken verduisterd waardoor een eerlijk proces en een goede verdediging voor zowel de klaagster als de aangeklaagde in het slop is geraakt.

De ontbrekende / verduisterde stukken als volgt genummerd:
1. Het verzoek van het RTG te Amsterdam gericht aan de door mij aangeklaagde persoon, met name de orthopedisch specialist Van de Laar, om schriftelijk op mijn klaagschrift van 26 juli 2010 te reageren en/of verweer te voeren.
2. Het verzoek van Van der Laar gericht aan het RTG te A’’dam om uitstel voor het indienen van zijn verweerschrift.
3. Het besluit / de beslissing van het college gericht aan Van der Laar waarbij uitstel is verleend voor het indienen van zijn verweerschrift.
4. Het verweerschrift van Van der Laar dat vóór 23 september 2010 in tweevoud naar het RTG opgestuurd diende te zijn.
5. De volmacht van Van der Laar dat genoemde advocaat en stafmedewerker dhr/mw Marcellis met zijn/haar nevenfunctie bij het Diak-bestuur voor Van der Laar op mag treden in deze persoonlijke en vertrouwelijke kwestie, neergelegd bij het RTG te A’dam.
6. De naam van de verzekeringsmaatschappij waar Van der Laar of het Diak bij verzekerd is.
7. Het verzoek (de brief) van het RTG aan het Diak-bestuur om inlichtingen / getuigenissen
8. Het besluit / de beslissing van het RTG om zonder mijn instemming het Diak-bestuur als partij ten derde in te voegen in de tuchtrechtzaak eerste aanleg Ten Berge vs Van der Laar met zaakkenmerk 10-206.

T.z.t. zal ik bij de politie aangifte tegen u doen van valsheid in geschrifte, schending van mijn privacy, schending van vertrouwelijke stukken en verduistering van de (8) bovenstaande stukken uwerzijds. Zeg niet dat ik u niet gewaarschuwd heb.

Utrecht, 11 oktober 2010.

Was getekend, Anne Marie S. ten Berge, klaagster.

Geen opmerkingen: