maandag 24 augustus 2009

Open brief van Democraten van Amsberg aan Guusje ter Horst (PvdA)minister BZ&K

Aan: mw.Guusje ter Horst, (PvdA) minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties. Postbus 20011 / 2500 EA Den Haag / Postbus Infobzk@bzk.nl

Datum: Utrecht, 24 augustus 2009.

Onderwerp: 'Democraten van Amsberg'.


Mevrouw ter Horst,


Hierbij mail ik u ter informatie, mijn brief aan ambtenaar J.vd Vlist-Timmer te Utrecht. Als ik me goed herinner en dat doe ik zeker, heeft u zich met het verduisteren van mijn sollicitatiebrief 12 juli 2007 voor burgemeester voor Utrecht schuldig gemaakt aan hetzelfde misdrijf, waarvan ik nu aangifte ga doen tegen twee ambtenaren in de gemeente Utrecht ter zake van verduistering van mijn bezwaarschrift d.d. 24 juli 2009.

U heeft de betreffende sollicitatiebrief niet alleen verduisterd maar ook niet, na herhaald verzoek alsnog willen doorsturen aan Hare Majesteit de Koningin. Zonder haar instemming zal ik, als gevolg van uw onrechtmatig handelen, mijn politieke partij nu "Democraten van Amsberg" noemen. En doe ik onder deze naam mee aan de gemeenteraadsverkiezingen 2010.

Ik verzoek u aan te geven of u of een ander bestuursorgaan bij de overheid , tegen het voeren van deze naam, bezwarende bestuursbesluiten en/of een dwangbevel wenst uit te laten gaan. Heb ik binnen tien werkdagen van u geen antwoorden hierover op onderstaand adres ontvangen dan neem ik aan dat er geen bestuurlijke maatregelen genomen worden tegen mijn aspiraties.

Aspiraties welke in het verlengde liggen van het besluit anno 2004 van de Tweede Kamer om de burgemeesters rechtstreeks te laten kiezen door de burger, terwijl de benoeming als vanouds door een Koninklijk besluit zou worden genomen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 ben ik met dit edele doel van start gegaan. Er kwam ruim op tijd een persbericht dat ik lijst 14 kon aanvoeren.

Om u even eraan te herinneren: Tijdens het lijsttrekkersdebat d.d. 28 februari 2006 lieten de andere lijsttrekkers mij onder aanvoering van dhr. Gilbert Isabella (PvdA) voorzitter Presidium en Harm Janssen(CDA)loco-burgemeester arresteren voor lokaalvredebreuk zodat ik niet gekozen kon worden. Noch als raadslid noch als opvolgend burgemeester van Annie Brouwer-Korf (PvdA).

Dat zijn dus voor onze democratisch rechtstaat vier verloren jaren geweest. En dat laat ik niet op mij zitten.

Met de gemeenteraadsverkiezingen anno 2010 in het zicht ga ik eindelijk eens uitvoeren waar de Tweede Kamer voor stond. Toen de Tweede Kamer in 2004 had besloten om niet alle burgemeesters in een keer op de verkiezing toer te laten gaan is besloten dat de grote steden het voortouw zouden nemen. De Tweede Kamer wilde dat Utrecht in 2006 de spits zou afbijten met een vrije burgemeestersverkiezing. Dat heeft het Kabinet Balkenende tegengehouden. Maar ik zet door. Ik stuur u deze mail ook per aangetekende post. Laat maar gauw wat van u horen. Was getekend, Anne Marie ten Berge.

Correspondentie adres: Servaasbolwerk 4-4bis / 3512 NK Utrecht.


www.annemarietenberge.blogspot.com
AANGIFTEN van Gemeentelijke Ambtsmisdrijven Stad Utrecht. Augustus 2009. Na al het machtsmisbruik, het sinds 2000 steeds weigeren van B&W en de Raad van Utrecht om mijn klaag- en bezwaarschriften in behandeling te nemen, doe ik aangifte van de laatste delicten.

1 / 3

Aan: Bestuurs- en Concerndienst van de Gemeente Utrecht

Afd. Documentaire informatievoorziening (DIV)

t.a.v: Mw. J.v.d.Vlist-Timmer, Wnd.hoofd Documentaire Informatievoorziening

Postbus 16200 / 3500 CE Utrecht.Van: Mw. A.M.S. ten Berge

Servaasbolwerk 4-4bis / 3512 NK Utrecht.Datum: zondag 23 augustus 2009

Betreft: Ambtelijke misdrijven rond mijn BEZWAARSCHRIFT d.d. 24 juli 2009Geachte mevrouw van de Vlist-Timmer, hierbij stel ik het volgende aan de orde.1.Bezwaarschrift 24 juli 2009.

Op 20 juli 2009 heb ik per post het betreffende Bezwaarschrift d.d. 24 juli 2009, hierna te noemen: BEZW. opgestuurd naar het bestuursorgaan: de Gemeenteraad van Utrecht, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. *Ad Smits, raadsgriffier stuurde geen ontvangstbevestiging.2. Klacht. Op 13 aug. 2009 heb ik in deze kwestie een klacht ingediend tegen Ouarda Saidi, afd. Stedenbouw en Monumenten. Postbus 8406, 3533 JR te Utrecht. Saidi had mij immers op 10 aug. 2009 een brief gestuurd: Kenmerk: SO 09.079486 dat zij mijn BEZW. voor behandeling had aangenomen en onder zich gehouden. Dit had zij nooit mogen doen.3. BEZW naar Raadsgriffier.

Ik heb uw collega ambtenaar Ouarda Saidi op 13 aug. 2009 schriftelijk verzocht het betreffende BEZW. d.d. 24 juli 2009, per omgaande aan de Raadsgriffier *Ad Smits te sturen met als bijlage, een afschrift van mijn klachtbrief van de 13de aug. 2009 aan haar. Als *Ad Smits de raadsgriffier mij zou berichten dat hij mijn bezwaarschrift 24-07-2009 naar de Raad had gestuurd, dan zou ik de klacht kunnen intrekken. De fout is niet hersteld. Het feit van onrechtmatigheid blijft. Strafrechterlijk gezien valt een dergelijk feit onder art 371 WvSr Onrechtmatige inbeslagneming poststuk. Hfdst. Ambtsmisdrijven. De straf zegt wat van de ernst van het delict: Ten hoogste twee jaren of een geldboete van de vierde categorie.4. Uw brief van 22/07/2009.

Op 19 aug. 2009 ontving ik uw brief: Datum 22/07/2009, kenmerk: DIV 09.077590. Onderwerp: Ontvangstbevestiging. U schreef dat u mijn BEZW. op 22/07/2009 had ontvangen en in de gemeentelijke administratie bekend had gemaakt onder hetzelfde, DIV 09.077590 kenmerk als dat van uw eigen brief. Mijn BEZW. kreeg geen registratienummer / streepjescode. Ook voor u geldt:Dit had u nooit mogen doen. Mijn BEZW. was duidelijk aan de Gemeenteraad gericht. en niet aan B&W. Toch stuurde u mijn rechtsmiddel als ingekomen stuk naar dit College toe. Terwijl u mij, vier (4) weken later, zonder enig excuus, pas gaat informeren over uw onrechtmatige gedrag. Verder merk ik op dat u als ambtenaar bij de Bestuurs- en Concerndienst niet bevoegd bent om te beslissen dat mijn BEZW, onder hetzelfde kenmerk DIV 09.077590 van uw brief van 22/07/2009, op de lijst d.d.17-09-2009 van ingekomen brieven aan B&W moest worden ingeboekt.

2 / 35. Het recht van bezwaar.

Ik schreef 24-07-2009 mijn BEZW. tegen een planbesluit van de Raad, gepubliceerd d.d. 17 juni 2009 in ‘Ons Utrecht’, en ter inzage gelegd bij het ICU, om een monsterlijk voorbereidingsbesluit van B&W goed te keuren. In het betreffende B&Wbesluit (nummer ?) werden in bepaalde mate, bepaalde democratische burgerrechten, woonrechten en recht op ondernemen, te niet gedaan. B&W hadden in dit gepresenteerde besluit en passant ook nog onderhands een besluit genomen: Bepaalde sloop- en bouwfraudes welke haaks op de oude bestemmingsplannen stonden en welke ik eerder in de openbaarheid bracht, zouden alsnog met terugwerkende kracht, een formele status krijgen. Zonder twijfel met het doel: Deze onrechtmatigheden definitief in de Gemeentelijke doofpot te laten verdwijnen. Ook onzuiver in het voorgestelde besluit was het feit dat B&W de uitspraken van de Tweede Kamer over vergunningen voor het slopen en bouwen op binnenterreinen totaal negeerden.

Het is mijn goed recht te ageren tegen het genoemde planbesluit van de Raad om een dergelijk door B&W onrechtmatig genomen voorbereidingsbesluit ter zake van een bestemmingsplan goed te keuren. Mijn BEZW d.d. 24-07-2009 hoort in de Raadscommissie voor bezwaarschriften behandeld te worden en als het daar niet behandeld wordt stap ik tegen deze nalatigheid van de Gemeenteraad van Utrecht, naar de rechter. Het moet een keer afgelopen zijn met het (jarenlange) machtsmisbruik en kiezersbedrog van de Raad en B&W.6. Vervalsing en Verduistering.

Met het opvoeren en de administratie van het valse kenmerk DIV 09.077590 voor mijn BEZWAARSCHRIFT d.d. 24 juli 2009 heeft u zonder twijfel onrechtmatig gehandeld. Strafrechterlijk gezien valt een dergelijk feit onder art.360 WvSr:Vervalsing administratie door ambtenaar Straf: Ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vijfde categorie.

U heeft mijn BEZW niet op 22/07/2009, noch op een later tijdstip doorgestuurd aan de geadresseerde met name de Raad, een bestuursorgaan dat na de ontvangst van het BEZW. er rechtens op moet beslissen. Mijn BEZW zal in alle gevallen een onderdeel van de bewijsvoering zijn. Strafrechterlijk gezien heeft u zich kennelijk óók verdacht gemaakt betreffende art.361 WvSr Verduistering bewijsstukken etc. door ambtenaren: Straf: Ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vijfde categorie.7. Afwijzing van mijn klacht.

Op 19 aug. 2009 belde ik uw bureau om mijn klacht over uw ambtelijke onbetrouwbaarheid bij u neer te leggen. Jammer dat u tóen niet en ‘nóoit niet’ aan de telefoon wilde komen. U moet goed begrijpen: ‘Een fout wordt een delict, als de fout niet rechtgezet wordt’.

Uiteindelijk heb ik mijn klachten over u, ingediend bij uw collega *dhr. Henny Spelbos, Hoofd Documentatie en Informatievoorziening (DIV) bezoekadres: Vinkenburgstraat 26 te Utrecht. Zoals gewoonlijk wist *Spelbos zich weer geen houding te geven. Hij ‘bekende’ op de hoogte te zijn, van de kwestie. Hij zei op verontwaardigde toon dat zijn collega mevr. van der Vlist geen fout gemaakt had, of woorden van gelijke strekking. Ik bestreed deze stelling.

Daarna suggereerde *Spelbos zelfs meesmuilend, dat híj het betreffende poststuk mogelijk mee naar huis genomen had. Ik zie hem er nog voor aan ook. Vooral omdat hij als hfd DIV botweg weigerde alsnog mijn BEZW. terug te gaan halen bij het college van B&W en het in goede orde te registreren en door te sturen naar de Raadsgriffie..

*Spelbos is immers degene met het directe besluitmandaat van B&W (okt.2004). Kennelijk wilde *Spelbos u niet beschermen voor een strafzaak. Sorry hoor maar dan houdt het op. U heeft uw brief DIV 09.077590 van 22/07/2009, bij mij ingekomen op 16 augustus 2009 ondertekend. Ik ga aangifte tegen u doen.

3 / 38.Corrupte overheid,ambtenaren en raadsleden.

Er is niets nieuws onder de zon. Ook al het bovenstaande kent een voorgeschiedenis van strafbare feiten en kiezersbedrog. Eerlijkheidshalve acht ik het mijn plicht, mogelijk in het voordeel van uw en Saidi’s verdediging, mijn kennis van de feiten ter zake van de strafbare zaken van overheidsbestuur, ambtenaren en gekozen raadsleden, als volgt te verwoorden.Dat *Henny Spelbos, niet te vertrouwen is wist ik al veel langer. Op de bovengenoemde ambtelijke misdrijven art.371, 360 en 361 WvSr.. heeft *Henny Spelbos vanaf het jaar 2000 een comfortabel patent genomen.

In eerste instantie onder bescherming en aansturing van het College van B&W van dat jaar. Met name door: *Annie Brouwer-Korf PvdA, burgemeester met o.a. in haar portefeuille: Juridische zaken en Archieven; Dhr. G. Mik, PvdA,loco-burgemeester,wethouder van financiën; Mw.P.M.v.d. Linden-de Feijter, PvdA,wethouder Sociale Zaken; Mevr. A.M.J. Rijckenberg, GroenLinks,wethouder voor Ruimtelijke Ordening; Jan v. Leijenhorst, Groen Links, wethouder o.a. van onderwijs; *Jan van Zanen,VVD,wethouder o.a. voor Econ. Zaken; Dhr. J.H.Zwart CDA,wethouder o.a. voor wonen en monumenten en dhr. H.H.W. Kernkamp D66,wethouder o.a. voor verkeer.In tweede instantie onder bescherming en met medeweten van de eindverantwoordelijke Raadsfractievoorzitters van het jaar 2000 die mij als kiezer lieten vallen in een kwestie van een onterecht ontslag (sept.1999) bij het openbaar onderwijs, alwaar ik als vaste invaller al jaren werkzaam was. In deze ontslagzaak hadden corrupte ambtelijke medewerkers zodanige valse aktes over mijn onderwijsaanstellingen opgesteld en ondertekend, dat ik deze akten niet kon/mocht verzilveren voor een WW-uitkering bij het USZO.

Het verhaal dat ik vanaf 10 januari 2000 geen werk, geen inkomen geen geld meer had, berust op de waarheid. Dit B&W machtsmisbruik is in het jaar 2000 door de toenmalige Raadsleden GEDOOGD en vooral stilgehouden onder leiding van *dhr. R.W. Kok(Leefbaar Utrecht), voorzitter Presidium en alle eindverantwoordelijke fractievoorzitters met name: dhr.A.van Den Bosch(VVD); R.M.Freeke(RPF/GPV); Robert Giesberts(GroenLinks); E.H.Haitsma (CDA); Advocaat mr. R.F. Ruers(Socialistische Partij); *Hans Spekman(PvdA); W.Th.E. Vreeswijk(NederlandsBlok) en als laatste maar niet de minste in deze rij: de bekende Nederlander leugenaar, Henk Westbroek(LeefbaarUtrecht).

Ik schreef jan. t/m dec. 2000 bezwaarschriften cq aangiftebrieven over de fraude van B&W en hun ambtenaren. Ik stuurde deze stukken aan de Raadsleden. In eendrachtige samenwerking hebben *Henny Spelbos, Dienst documentatie en registratie Neudeflat en dhr. A.Vermeulen Gemeentesecretaris, Secretarie Stadhuis er toen voor gezorgd, dat mijn stukken niet bij de Raadscommissies terecht kwamen voor behandeling. Ook * Thea Quant de Gemeentelijke Ombudsman deed een duit in het doofpotzakje en hield mijn klachten buiten haar behandeling en publicaties. Het zal wel een complot-probleem zijn ?In de hoop u goed geïnformeerd te hebben teken ik , mevrouw A.M.S.ten Berge.PS 1: Aan personen met hun naam in vet cursief en met een * getypt, heb ik uiteindelijk op 18 maart 2003 een voorschot schade- en smartengeld claim van 60.000 Euro of meer ingediend.

PS 2: Afschriften van het bovenstaande / e-mails naar mw. Saidi / B&W Utrecht / Ad Smits, raadsgriffier./Alle raadsleden Utrecht / Gilbert Isabella, (PvdA) voorzitter Presidium / Politie / Justitie Persbericht / de Ministerraad / en anderen.

PS 3 : Ook te lezen op: www. annemarietenberge.blogspot.com (boek:Eigen macht eerst).

Geen opmerkingen: