woensdag 5 augustus 2009

Boek: EIGEN MACHT EERST Hoofstuk 4.: Open Klachtbrief d.d. 1 december 2004 aan de gemeentesecretaris en de raadsgriffier

OPEN KLACHTBRIEF / OPEN BEZWAARSCHRIFT / OPEN VRAGEN / VERDERE INFORMATIE.

Van: mevr.A.M.S.ten Berge (Anne Marie) Utrecht, 1 december 2004
Adres: Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht. tel.: 030- 231 60 70
e-mail: amstenberge@hotmail.com

Aan: mevr. drs. M.J.C. Heeremans, gemeentesecretaris / Aan: dhr. drs. A.A.H.Smits, raadsgriffier

Afgifte, 2 stuks voor ieder één: Registratuur. Neudeflat.
Vinkenburgstraat 26 Utrecht.

Betreft: Klachten, Bezwaren, vragen en/of informatie inzake fraude en zéér onbeschoft bestuurlijk gedrag van het College van B&W te Utrecht en haar ambtenaren, mandanten… enzovoort.

Bijlagen: 3 stuks: Bijlage I en II en III

Geachte mevrouw en meneer,

Naar aanleiding van de gevoerde telefonische verzoeken (zo’n 14 dagen geleden),doe ik u hierbij de besproken stukken toekomen. Alsmede verdere informatie.

Voorop staat, dat het mijn plicht als burger is, om onrecht en onrechtmatigheden in het openbaar te brengen en ieder ander op te roepen, de politieke doofpot leeg te schudden.


Wat betreft Bijlage I:

Het omstreden B&W besluit en/of de publieksrechterlijke maatregel d.d. 19 oktober 2001., (kopie) dat bij mij uiteindelijk pas op ma.1 november 2004 om 11:45 uur door JZ bekend werd gemaakt onder het Gemeentelijke Archiefnummer 01/14979 AZ . Of wat dit nummer dan voor moet stellen. Gelieve dit nummer voor mij én de Leden van de Raad te controleren. Immers het, vanaf 2000 zittende College van B&W kan een hoop liegen.
De B&W-brief van 19 oktober 2001 heb ik onder de aandacht gebracht van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Zie het per 16-03-04 opgespelde memootje,
Neemt u van mij aan dat genoemd B&W-bericht van 19 okt.2001 in een brede kring van burgers, overheden en rechters bekend is. Genoemd B&W-bericht heeft ook een plek gekregen in mijn nieuwste rapport dat bij de drukker ligt. Dit rapport gaat over broodroof, rechteloosheid, fraudes van openbare bestuurders hun ambtenaren en hun doofpotten. Nieuw daarin is de gepleegde Majesteitschennis.

Vanaf Februari 2000 werd ik hinderlijk geschaduwd.Ik ontdekte dat mijn telefoon afgetapt werd. Mijn klaag en bezwaarbrieven aan het College van B&W én aan de Gemeenteraad over Broodroof / Rechtelooskheid / Schending van de privacy / Valsheid in geschrifte / Krediet aanvragen enzovoort, werden volgens een heimelijke standaardprocedure , absoluut niet inhoudelijk behandeld, laat staan “afgehandeld”
De hierbij opgevoerde B&W-brief d.d. 19 oktober 2001 ( zie bijlage I ) werd door de CGB alsmede door de griffiers van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Utrecht, niet als een appellabel besluit aangemerkt. Misschien een publieksrechterlijk besluit ? Een persoonlijk-besluit ? Nee, nee dat ook niet.
Ik stel vast dat op op 19 oktober 2001 namens het College van B&W op z’n minst een grove politieke leugen is ondertekend, door de gemeentesecretaris en de burgemeester. MIJN BURGERRECHTEN ZIJN IN HET GEDING. IK HEB HET RECHT IN HET OPENBAAR GEHOORD TE WORDEN.

Ik vroeg dus in 2003 en 2004 om een oordeel (discriminatie) aan de Commissie Gelijke Behandeling. ( CGB). U als Gemeentesecrtaris en als Raadsgriffier van Utrecht wisten wel dat er een dergelijke brief d.d. 19 oktober bestond, maar namen geen onpartijdig ambst-eed standpunt in over de status van deze brief d.d. 19 oktober 2001.
Ik wil dat u beide dit alsnog gaat doen.Het is niet aan u de rechtsprocedures rond deze brief te hinderen. Afgezien nog van het feit dat als een burger en/of een Onderzoekscommissie u iets vraagt u dan maar EERLIJK hebt te antwoorden. En als u dat niet kan en/of niet wil moet u opzouten. Uw secretariaten gaven het idiote advies om naar B&W een brief te schrijven. Ik schrijf deze brief naar u. Het wordt tijd dat u beide eens kleur bekent. Er liggen duidelijk klokkenluiderskwesties inzake misdrijven,corruptie én de doofpot van bewindvoerders. Voor de politieke Raadsleden geldt hetzelfde: Niets Doen ? Dan oprotten.!
1 van 3

U hoort op ambts-eed te reageren Dat bent u aan mij verplicht en aan de samenleving. En zolang u dat niet doet wordt u blijkbaar omgekocht en/of met nepotisme omarmd door uw broodheren ? Hoe zit dat ?
Ik ken toevallig een gemeentesecretaris ( in een randgemeente) die via mij (voor)kennis kreeg van deze Utrechtse doofpot. Het hele gezin is verhuisd naar een Gemeente elders in het land. Daar was het blijkbaar nog mogelijk het ambt van Gemeentesecretaris zonder leugens uit te kunnen oefenen.

Al vanaf augustus 2000 “ verdwenen “ mijn geschriften bij de Registratuur. 12de verdieping Neudeflat
Diensthoofd: dhr. Hennie Spelbos. Sinds ik een keer verslag heb gelegd hoe hij de “delete” knop van de Gemeentelijke p.c. indrukte en hoe ik bedreigd werd door de beveiliging, mag ik niet meer (alleen) naar boven. Er is blijkbaar door B&W opdracht gegeven dat er speciaal voor mij, beneden in de hal, ( na minutenlang wachten ) een ambtenaar met de hand, de bevestigingen van ontvangst dient te schrijven.

Al vanaf augustus 2000 “verdwenen” mijn schriftelijke klachten bezwaren, en/of verzoeken over allerlei verschillende zaken in het systeem. Het was duidelijk dat de door mij ingestuurde rechtmiddelen door het College van B&W van Utrecht niet behandeld en al helemaal niet “afgehandeld.” werden.
Steeds werd het mij bekend gemaakt dat er zoiets bestond als een B&W “besluit”/ “maatregel” van 19 oktober 2001 ( zie bijlage I ) Mij werd steeds ( met een “sorry en veel sterkte”) te kennen gegeven dat ik “het” beter op kon geven. B&W waren de baas.Een ambtenaar doet wat hem/haar opgedragen wordt.

Wat betreft Bijlage II:

Mijn .Formeel Verzoekschrift d.d. 14 oktober 2004. (kopie) heb ik twee keer afgegeven. Blijkbaar mag het geschrift wéér NIET geregisteerd worden vanwege het B&Wbesluit d.d. 19 oktober 2001

Begin 2001 sloot ik mij aan bij de protesten tegen: A) De niet-status van de Bunker als monument. B ) De illegale opheffing van de speeltuin aldaar. C ) De sloop van de BUNKER aan het Servaasbolwerk 18. D). De aantasting van het Zocherplantsoen door de bouw van een, in de ogen van meerdere buurtbewoners, een wanstaltige nieuwbouwflat midden in het hart van het Museumkwartier.
Er was 20 jan.2001 een voorlichtingsavond van Els Leicher, Wijkmanager Binnenstad.over de planidentificatie Servaasbolwerk 18. Ik heb nog nooit zoveel leugens op een avondje bij elkaar gehoord.Mij werd de mond gesnoerd. Ook in allerlei verslagen en adviezen , van Els Leicher aan B&W, regeerden de leugens. De sloop-en bouwfraude van de Gemeente Utrecht was een feit.
Bezwaarschriften waaronder het mijne van 23 febr.2001 werden voor kennisgeving aangenomen en/of niet behandeld, wat in principe hetzelfde is. De ingestelde rechtsmiddelen werden dus nog voordat de inkt was opgedroogd al van tafel geveegd door het het College van B&W van Leefbaar Utrecht / CDA / PvdA / en de VVD. De rest van de Gemeenteraad kwam ook niet met argumenten.

De plannenmakerij van B&W rond de BUNKER is ondergronds gegaan. Het eerste formele bericht lezen we pas weer in de Binnenstadskrant nummer 1, januari 2004 die pas op 25 januari 2004 bezorgd werd.

Ik citeer hierbij dit formele en tot mijn grote ergernis ook nog eens een ANONIEM geplaatst bericht:
Sloop bunker in maart. Projectontwikkelaar Edwin Oostmeijer wil in februari beginnen met de voorbereidingen van de sloop van de bunker op het Servaasbolwerk. In maart gaat vervolgens de eigenlijke sloop van start. Op de plaats van de bunker komt een appartementengebouw. Volgens Oostmeijer zijn- nu de Gemeenteraad heeft ingestemd met het voorbereidingsbesluit en de provincie een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven – voor de uitvoering van zijn project geen beletselen meer. Op 26 januari houdt hij om half acht een voorlichtingsavond in de Vrije School. Hiëronymus plantsoen. Einde citaat.

De onderstreepte woorden zijn leugens: De plaats van de bunker is vergroot met 204,4 m2. Hetgeen ik aanmerk als een beraamde fraude van DSO met de perceel / kadaster tekeningen. Zij hebben mij al gezegd dat zij in opdracht werkten.Ik kocht bij het KADASTER de echte tekeningen van het BUNKER-perceel.
Het voorbereidingdsbesluit is in deze context het eerste gedeelte van de besluitprocedure van de bewindvoerders en dat was al in januari 2001 aan de orde geweest. De bezwaren tegen de sloop-en bouwplannen zijn toen niet behandeld laat staan afgehandeld.
Bij de uitvoering van zijn (Oostmeijer) project hoort het appellabele verkeersbesluit 19 februari 2004 ( gepubliceerd in Ons Utrecht van 18 februari 2004) Bij dit verkeersbesluit, blijkbaar genomen door B &W in samenwerking met de Provincie wordt de status vastgesteld van de Sloop en de Bouw rond Servaasbolwerk 18 als een WERK IN UITVOERING. Dat eigenlijk alleen buiten de bebouwde kom relevant kan zijn.
Tenslotte is de Bunker opgeblazen ( 27x met explosies) en aan stukken gedreund. Dat heeft woningen en antieke gebouwen tot in een straal van 300 meter constructief en esthetisch beschadigd.
De inkomende route via het Servaasbolwerk, van het bestemmingsverkeer ( 8 ton asdruk) voor de binnen- stad, dreunt ieder keer scheuren erbij in de reeds, door de explosies beschadigde woningen.
2 van 3


Blijkbaar zijn bovenstaande Gemeente-zaken geschikt bevonden door het College van B&W om in de doofpot erbij te stoppen.Bewindvoerders die hun eigen stad opblazen ? Dat is toch terrorisme ! Els Leicher wijkmanager Bureau Binnenstad is een van de Utrechtse bobo’s die aan Servaasbolwerk 18 een appartement gekocht hebben. Dat is toch handelen met voorkennis, uit eigen belang ?

Ik als KLOKKENLUIDER heb tot nu toe geen gehoor gekregen. Geen dialoog Geen discussie. Ook niet bij de media.Ik word, zoals dat gaat, voor fantast uitgemaakt die in de war is. Zelfs voor gestoord. Gesprekken met de Gemeentelijke instanties worden afgebroken. De secretariaatsmedewerkers van de Wethouders vertellen mij dat zij opdracht hebben gekregen mij niet te woord te staan.
Blijkbaar is de democratische vlag van mijn burgerrechten in Utrecht verbrand. Maar uit de as zal wel weer wat goeds verrijzen. Daar maak ik mij helemaal niet benauwd om.

Wat betreft Bijlage III :

Mijn reader/rapport .Broodroof en Rechteloosheid, Juli 2002. Kopie van het concept herdruk van sept.2002

Mijn rapport: “Broodroof en Rechteloosheid” Juli 2002 en haar herdrukken is ondanks de kleine oplage (ik schat een totaal van bijna 500) efficiënt verspreid. Onder andere: Bij de Gemeente Utrecht, bij de Randgemeenten en bij de Provincie Utrecht. Genoemd rappport is bij alle ontvangende overheidsinstanties buiten behandeling gehouden. Dat was te verwachten . Maar ik houd vol.
Ik vind het wel heel bijzonder dat ik een gemeentesecretaris ( randgmeente van Utrecht) ken, die toen mijn informatie doordrong, blijkbaar uit eigen bescherming met ontslag is gegaan. Blijkbaar om de kans te ontlopen verder geconfronteerd te worden met de bestuursschandalen van de alom bekende bewindvoerders in de Stad en de Provincie Utrecht. En inderdaad. In mijn tweede klokkenluiders-rapport gaat het óók over de fraude van Openbaar Bestuur inzake Servaasbolwerk nr 18.

Het bestaan van een politiek dualisme is een waanidee. Er komt geen leefbaar Urecht op de eerlijkhheid en de dapperheid van de volksvertegenwoordigers. De praktijk is horen, zien en zwijgen. En vooral niet de kritiek van een KLOKKENLUIDER volgen. Dat is een politiek doodvonnis. U hoeft/hoort als gemeentesecretaris en raadsgriffier geen last van te hebben.
Wij burgers zien meer dan de politiek lief is. Het pluche van de macht verdiend blijkbaar aardig en je maakt vriendjes voor je verdere politieke carrière. Als bewindvoerders, wethouders, gedoodverfde aanvoerders en/ of (verkiesbare) voorzitters van politieke partijen, wéten dat je als je uitblinkt in horen, zien en zwijgen je als poliziekeling alleen maar hoger op kunt. Maar ja, hoogmoed komt voor de val. Ik ben per 1 december 2004 lid geworden van een politieke partij.De PvdA. Daar kan niemand meer omheen.

U krijgt hier dus wederom de kans, om kennis te nemen van mijn 1ste rapport: Broodroof en Rechteloosheid Juli 2002. Met de inhoud van deze brief d.d. 1 december 2004 kunt u reeds inschatten hoe en waarmee ik mijn tweede rapport, heb uitgebreid.

Als laatste teken aan de wand vermeld ik hierbij dat ik reeds het volgende bericht naar mijn familie in Odijk gestuurd heb. Ik citeer mijzelf in cursief: "Utrecht 29 november 2004. Aan Pieter en Hetty Heijmerink-ten Berge. Mijn rapport: Broodroof en Rechteloosheid Juli 2002 is herschreven en wordt herdrukt. Ik neem aan dat jullie wederom geen bezwaar maken dat ik jullie met naam en toenaam zal noemen als medeplegers en beramers van de poging tot doodslag op mij, jullie zus en schoonzus.( Zie ook het proces-verbaal van mijn aangifte PLO9 11/02-013307). Ook in het nieuwe rapport zal ik jullie woorden en geschriften citeren. Jullie en jullie vrienden: Lien Vos-van Gortel, oud burgemeester; Frans P.J.M.Otten, advocaat-procureur bij CMS Star Derks Busmann.Phythagoraslaan 2 te Utrecht; Zijn broer Jan M. Otten, juridisch bestuursadviseur bij de DB&GB Utrecht alsmede de R.K.Stichting Zrs.Augustinessen, mijn ex werkgever te Hilversum aan de schandpaal nagelen,waar zij en jullie thuis horen. Ook vermeld ik de strafbare feiten van jullie politieke bekenden met name: Boele Staal,(D66) cvdK Provincie Utrecht en Annie Brouwer-Korf,(PvdA) burgemeester van Utrecht en meer zaken over corrupte bewindvoerders. De bewijzen dat de kabinetten Balkenende I en II één grote smeerlapperij voorstellen zijn wederom te lezen in dit nieuwe rapport(boek). Het nw.verslag gaat in de laatste planning Euro 15,-- kosten, excl. verzendkosten (3,-- euro) en is te bestelen per e-mail: amstenberge@hotmail.com Ik hoop dat jullie en ieder die daar thuis hoort nog vóór 2005 in de bak zitten. Dan kan ik verder met mijn leven. Getekend, Anne Marie ten Berge". Einde citaat.

Mevrouw de Gemeentesecretaris en meneer de Raadsgriffier, ik neem aan dat u het voltallige College van B&W alsmede ieder lid van de Gemeenteraad in kennis stelt van deze brief plus de bijlagen.U mag alles kopiëren. Ik zal er zo spoedig mogelijk zorg voor dragen dat de 9 fracties die de Utrechtse Raad telt in bezit komen van deze brief plus bijlagen.
Ik wens ieder van u bergen van wijsheid en oceanen aan eerlijkheid toe. Ik ben daarmee al voldoende uitgerust. In de hoop een effectieve brief geschreven te hebben waarmee ieder uit de voeten kan, groet ik u en wens ik u sterkte.
Getekend: A.M.S. ten Berge. 3 van 3

Geen opmerkingen: