dinsdag 6 november 2012

De Ordes van Advocaten net zo hufterig als ministertje Rechtspraak ?

Blog: dinsdag 06 november 2012 Door: Anne Marie ten Berge te Utrecht Titel: De Ordes van Advocaten net zo hufterig als ministertje Rechtspraak ? Beste lezers,u weet het inmiddels: ik ben de klokkenluider van de corrupties van de overheid.Ik geef aan vriend en vijand de signalen door dat wij inderdaad in een maffia-land leven of er dood liggen. Dat er dan door de overheid en de semi-overheidsinstellingen jacht op mij gemaakt wordt,dat moet dan ook duidelijk zijn. Ook witteboordencriminelen houden niet van tegenstanders.Ik ben voor hun de vijand. Nu lig ik weer in de clinch met de deken der Orde van Advocaten Utrecht. Hij stuurt mijn klachten tegen een Schynsadvocaat te Utrecht vroegtijdig door naar de Raad van Discipline te Arnhem. Terwijl hij eerst zelf een oordeel had moeten vellen. En als ik het met zijn oordeel niet eens zou zijn dan ga ík naar de Raad van Discipline. Dan treed ík in rechte. Neem van mij aan dat de wereld van de Raden van Discipline die over hun eigen advocaten in de branche van de advocatuur gaan vonnissen, niet deugt. Als jij denkt dat een advocaat jou heeft opgelicht dan stap je naar de civiele- of naar de strafrechter. En nog wat: Alle raden en colleges zijn sinds 1 januari 2009 VERPLICHT zich in te laten schrijven in het Handelsregister van de Kamers van koophandel. Dat is de nieuwe handelsregisterwet van 2007. Lees het boekje: Handelsregisterwet2007 van mr.w.R. VeldhuyzenISBN978-901305923-6uitg. Kluwe. Hoe de Raden van Discipline het ook ontkennen, maar de tuchtrechter werkt ook bij de Rechtspraak. En die smeerlap van een Ivo Opstelten (VVD) minister van Vuiligheid en Justitie is ook de Minister van de Rechtspraak. De niet ingewijde kan niet uit zichzelf ontdekken dat rechters en officieren van Justitie samenwerken. Deze zitten overal in Nederland in één gebouw. Ze schuiven elkaar de dossiers door óók in civiele zaken, zoals dat in mijn dagvaardingszaak d.d.02/04/2012 van huisuitzetting tegen Sander van Barneveld gebeurde. De deken der orde van advocaten weet dat ik dit ontdekt heb en besluit mijn klachten tegen de Schynsadvocaat maar vroegtijdig en zonder mijn toestemming door te sluizen naar de Raad van Discipline in Arnhem. Ik heb gisteren de betreffende deken en de betreffende raad het volgende bezwaarschrift gestuurd.Ik wens u goede aandacht bij het lezen ervan en ga er niet van wakker liggen, want dat doe ik ook niet. Het zal allemaal wel goed komen alleen duurt het zo lang. Criminelen maken altijd fouten ook als het een minister is. Nu moeten alle rechtbanken van de minister op 01 januari 2013 fuseren.Dáárom is dit kabinet zo vlug tot stand gekomen. Snapt u wel ? Fuseren betekent óók, dat foute rechters met ontslag kunnen. Want bij een fusie mag je je dienstverband opzeggen bij het nieuwe bestuur en dan krijg je als ambtenaar en semi-ambtenaar tien jaar lang een wachtgeld.Oké beste mensen we wisten wel dat we door de overheid belazerd werden maar je moet het kunnen aantonen. Natuurlijk ben ik een roepende in de woestijn. Maar die moeten er ook zijn. Daar is niets mis mee. Hier komt mijn bezwaarschrift aan de deken: BEZWAARSCHRIFT / KLAAGSCHRIFT 1 van 3 AAN KANTOOR AFGEGEVEN DE ORDE VAN ADVOCATEN UTRECHT. t.a.v. Dhr. mr. L.J.Böhmer,deken. Hieronymusplantsoen 12 3512 KV Utrecht. CC: Raad van Discipline, Arnhem. t.a.v.: Mw.mr.H.A.M. Ritsma-Hartman,griffier Postbus 30214 6803 AE Arnhem. Dag/Datum: maandag 05 november 2012. Betreft klachtzaak: RvT 1112 - 9365 A.M.S.ten Berge vs mr. A.M.Slierendrecht. Onderwerp: Klachten over handelswijze en besluiten deken Böhmer. Bijlagen: 1.)Blog bericht 05/11/2012 op www.annemarietenberge.blogspot.com 2.) kwitantie nr. 1 d.d.31 oktober 2011 en ondertekende erkenning van Barneveld mondelinge huurovereenkomst van 31/10/2012 3.) Blad 1 van mijn dagvaarding 02/04/2012, ingekomen op 04/04/2012 bij OM Utrecht. Geachte heer Böhmer, Hierbij heb ik een afschrift van mijn blogbericht 05/11/2012 bijgevoegd. Ik maak hierbij bezwaar tegen de besluiten die u kennelijk hebt genomen terzake van de klachtenprocedure RvT 1112-9365 A.M.S. ten Berge vs mr. A.M. Slierendrecht. 1. Bezwaar tegen uw besluiten, uw beleid in deze. 1.1. Zonder enige grond besloot u op 28/08/2012 mij te adviseren mijn klacht tegen mr. Slierendrecht niet voort te zetten.Dat was heel raar. Want ik klaagde op die dag, reeds 5 maanden tegen mr. Slierendrecht, tegen mr. Schyns, tegen u als deken, dat mr. Slierendrecht en gedagvaarde S.van Barneveld wederrechtelijk de processtukken in bezit hielden van mijn dagvaardingszaak van huisuitzetting en dwangsom: zaaknr. 806641 UC EXPL 12-5681 A.M.S.ten Berge vs S.van Barneveld. 1.2. Dat de rechtbank zeer recent afschriften van de processtukken in deze zaak naar mij heeft opgestuurd, wil nog steeds niet zeggen dat u kunt besluiten dat daarmee mijn klachten tegen mr. Slierendrecht zijn ingetrokken of anderszins niet meer relevant zouden zijn. In tegendeel: Mr. Slierendrecht is op ambtseed verplicht mij de stukken van het betreffende dossier S. van Barneveld vs A.M.S.ten Berge, alsnog te verstrekken. Op openbare processtukken, aktes, rol-antwoorden, replieken, duplieken van haar hand in de zaak die ik aanhangig heb gemaakt kan zij geen claim van privacy leggen.Zij, noch u kunnen zich beroepen op een zwijgrecht over het eigen (mogelijk malafide) gedrag. Wanneer Slierendrecht niet kan aantonen dat in het dossier van de heer Van Barneveld, de betreffende kwitantie nr 1 van 31 oktober 2011 met het onderschrift van Van Barneveld zit, dan is zij dus betaald door de overheid voor het bijhouden van een spookdossier.En dan hoort zij voor de tuchtrechter verantwoording af te leggen. De betreffende kwitantie met onderschrift heb ik hierbij als bijlage 2 bijgevoegd. 1.3. Nogmaals: Zonder enige grond of argument besloot u op 28/08/2012 van mening te zijn, dat mr. Slierendrecht juist klachtwaardig handelde als zij de civiele processtukken aan mij zou verstrekken.Ik heb bezwaar aangetekend. tegen deze stelling. Nogmaals: ik wil van deze Schynsadvocaat alle relevante stukken hebben in de civiele dagvaardingszaak met zaaknr. 806641 UC EXPL 12-5681 A.M.S.ten Berge vs S. van Barneveld. U bent bevoegd om in deze de betreffende advocaat-gemachtigde tot de orde te roepen.Doe dat dan. 1.4. Verder besloot u op 28/08/2012 dat u zonder mijn tegenbericht vóór 10/09/2012 het klachtdossier nr. RvT 1112-9365 / LB/SD zou sluiten.Daarop heb ik d.d. 06/09/2012 afwijzend gereageerd en aanvullende klachten ingediend tegen de betreffende advocaat werkzaam bij Schyns Advocaten te Utrecht. Immers: vóór en óp 6 juni 2012 heb ik aan Van Barneveld en zijn gemachtigde mr. Slierendrecht vragen gesteld over de gang van zaken op de rolzitting van 11 april 2012 en over de zaakgerelateerde stukken die mij niet doorgestuurd werden. Op enig moment heb ik zelfs bij het Schynskantoor, Maliebaan 100 te Utrecht, aangebeld. Maar mr. Slierendrecht mocht van mr. Marcel Schyns oud-deken der Orde van Advocaten Utrecht, niet te voorschijn komen. 1.5. En nu heb ik met u een geschil. Ter zake van mijn geschil met u als deken, heb ik mijn geredigeerde blogbericht van 05/11/2012 hierbij gevoegd als bijlage 1. Ik neem het u kwalijk dat u besloten heeft met mijn klachten tegen de betreffende Schynsadvocaat niet in de publiciteit te treden, door aan mij en aan het Nederlandse publiek uw oordeel over mijn klachten 6 maanden lang te onthouden. Uw deken-gedrag staat in schrille tegestelling met dat van Germ Kemper, deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Germ Kemper heeft, in zijn oordeel ter zake van de ingebrachte klachten tegen Bram Moszkowicz, bepaald, dat Bram zich voor de tuchtrechter hoort te verantwoorden, Germ Kemper heeft over de gang van zaken in het publieke domein openheid van zaken gegeven.Dat is een van zijn taken. En wat doet u ? U besluit geen ruchtbaarheid te geven aan het feit dat ik klachten heb ingediend tegen een advocaat-gemachtigde die een spookverhaal heeft opgehangen over mijn dagvaarding van huisuitzetting d.d. 02/04/2012. Op grond waarvan discrimineert u mij en mijn klachten ? 1.6. U gaat daar toch echt niet onderuit komen. U zult moeten besluiten zoals de kantonrechter een vonnis van huisuitzetting zal moeten nemen.En dat zal / kan de rechter nu ook gaan doen nadat de griffier / de rechtbank zélf, op 24 oktober jl mij de ontbrekende processtukken heeft gestuurd. Zo kreeg ik de bewijzen van de malversaties van mr. Slierendrecht én haar klant Sander van Barneveld (55) tegen de RECHTSPRAAK tóch in handen. 1.7. Maar het is nog veel erger dan ik dacht.Ik kan de complottheorie aanhalen. Want op 04/04/2012 is de valse versie van mijn dagvaarding van 02/04/2012 in het civiele recht, óók ingekomen bij de Officier van Justitie. Een afschrift van blad 1 van het betreffende exploot met daarop de het stempel, heb ik hierbij als bijlage 3 bijgevoegd. Op 26 oktober 2012. mailde ik u mijn aanvullende klachten, die ik hierbij als bijlage 1 heb bijgevoegd. Waar blijft uw reactie en die van mr. Slierendrecht en haar kantoorchef: mr. Marcel Schyns ? 2. Hierbij klaag ik ook ter zake van uw gedrag / uw functioneren. 2.1. Volgens de informatie in de folder over de klachtenregeling bij de Orde van Advocaten, wordt het onderzoek naar de klacht doorgaans binnen zes weken afgerond. Ik startte mijn klachten op 06/06/2012.U hebt uw onderzoek niet af gerond.Erger nog: u heeft op 29 oktober 2012, vóór het afronden van mijn klachtenbehandeling een onvolledige inventarislijst van mijn klachten naar de Raad van Discipline in Arnhem gestuurd. (hierna de raad genoemd) Dit heeft u gedaan zonder mijn toestemming, zonder mijn medeweten en zonder met mij rechthebbende te overleggen. 2.2. Uw brief van 29 oktober 2012 aan mij gericht met refnr. RvT 1112-9365 A.M.S.ten Berge vs mr.A.M.Slierendrecht / 12012, heb ik niet in goede orde ontvangen: Blad 1 van 2 ontbrak. 2.3.Ik verzoek u de betreffende brief alsnog op te sturen. Verder verzoek ik u deze brief zelf te ondertekenen en niet de secretaresse in opdracht te laten tekenen.Zij is geen staffunctionaris. 2.4. Op enig moment hebt u mij verzocht de klachten in te trekken. Dat heb ik geweigerd, omdat de klachtwaardige advocaat hardnekkig bleef weigeren alle ingekomen en uitgaande proces- en dossierstukken aan mij af te dragen. U heeft de indruk achtergelaten, dat onder uw verantwoordelijkheid mijn klachten, tegen de Schynsadvocaat onderzocht zouden worden.Wanneer gaat u uw woord houden ? 2.5. U heeft op 29/10/2012 geheel ten onrechte de raad in Arnhem verzocht mijn klachten tegen de betreffende advocaat in behandeling te nemen. U heeft dit gedaan met de woorden: "Op verzoek van klaagster zend ik het dossier met het verzoek de klacht in behandeling te nemen" Einde citaat. Ik hoef dit niet te nemen. 2.6. U heeft 14 van mijn klachtbrieven met ref.nr.RvT.1112-9365 A.M.S. ten Berge vs mr.A.M. Slierendrecht zonder mijn toestemming aan de raad gestuurd. Dit hoef ik niet te nemen. 2.7. Wat u onder het kopje: Achtergrond van de klacht schrijft is onredelijk, suggestief, irrelevant en op alle fronten bezijden de waarheid.: A: De Schynsadvocaat is geen verweerster maar (aan)geklaagde. B: Van Barneveld is geen wederpartij maar op 02/04/2012 gedagvaard door mijn dagvaarding van huisuitzetting en een dwangsom.Van Barneveld moest vanwege de wet, mijn woning uit. Van barneveld moest vanwege de wetsregels achterstallige huurpenningen betalen en een dwangsom betalen van € 1000,00 per dag als hij niet vertrok en al mijn sleutels en al mijn sloten niet teruggaf. C: U liegt tegen de raad: Ik ben geen klaagster in een huurgeschil. Ik ben volgens de wet, eiseres in het huur-en woonrecht.Ik hoef deze suggestieve leugen niet te nemen. D. Ook dat ik mij zou hebben laten vertegenwoordigen door dhr. mr.A.R. Jaarsma, is naar de raad toe, een suggestieve leugen. Wanneer gaat u de waarheid spreken ? Tot slot: Ik kan u adviseren, om aan mr. Marcel Schyns eens te vragen wat hij mij geflikt heeft in 2002 als toenmalige deken der Orde van Advocaten Utrecht. Toen was hij ook werkzaam als advocaat op het advocatenkantoor Bots en Ravenhorst, Servaasbolwerk 14 te Utrecht. Ik had toentertijd tegen de burgemeester van Utrecht, tegen mr. Frans P.J.M. Otten, advocaat-procureur, van de burgemeester van Utrecht en tegen mijn familie Pieter en Hetty Heijmerink-ten Berge uit Odijk, bij de politie aangiften gedaan ter zake van een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf. Ik heb het machtsmisbruik van de overheden overleefd, vandaar dat justitie het een poging tot doodslag vond, anders was het moord geweest. Ik heb toentertijd, aan Marcel Schyns het proces-verbaal voorgelegd van de poging tot doodslag én mijn verslag 08/03/2002 van mijn verhoor van mr. Frans Otten, advocaat, om van hem een oordeel te horen over mijn klachte tegen mr. Frans Otten. De kwestie is de doofpot in gegaan.En die doofpot is nu uit elkaar gespat. Verdere Informaties over de betrokkenen in dit misdrijf van een poging tot mij aangedaan luidt als volgt. * Mr.Marcel L.F.J. Schyns is oud-deken van de Utrechtse orde van Advocaten en als raadsheer (honorair) verbonden aan het Gerechtshof 's Herthogenbosch. * Mr.Frans P.J.M. Otten,ambtelijke hoofdverdachte, is nog steeds als advocaat-gemachtigde werkzaam bij het advocaten kantoor CSM Derks Star Busmann te Utrecht. Otten is vanuit rechtbank Utrecht met ingang van 15-01-2008 benoemd als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank 's Hertogenbsch. * Mr. Lien Vos -van Gortel (VVD) oud-burgemeester van Utrecht en ambtelijke hoofdverdachte is met pensioen en woont bij mijn weten nog steeds in Utrecht. * Mr. Ivo Opstelten (VVD) oud-burgemeester van Utrecht en als burgemeester opvolger van de verdachte Lien Vos -van Gortel(VVD) nog steeds minister van Vuiligheid en Justitie in het VVD en PvdA-kabinet van Mark Rutte II. Hij houdt het betreffende misdrijf van zijn voorganster oud-burgemeester Lien Vos-van Gortel nog steeds onder zijn pet. * Er is nooit een uitspraak van een lagere rechter, noch van een hogere rechter bij een Hof of bij de Hoge Raad geweest, waarin beslist werd dat de bovengenoemde misdrijven verjaard zouden zijn. Mijn vraag is: Wat kan de Nederlandse Orde van Advocaten betekenen voor de Nederlandse samenleving, als het uitkomt dat advocaten, gedrag vertoond hebben dat strafbaar is als misdrijf ? Met vriendelijke groet,Mevrouw A.M.S.ten Berge (Anne Marie)

Geen opmerkingen: