zondag 21 oktober 2012

De strafbare feiten van de minister en zijn collega's

Beste lezers,hierna het onderwerp van mijn mail-brief van 21 oktober 2012 aan de Tweede Kamer en de overheid. Het is bekend dat andere klokkenluiders er ook wel een kwart eeuw over deden voordat de Tweede Kamer een onderzoek gelaste naar de feiten. Ik worstel nu al 29 jaar met de gevolgen van de curruptie van de overheid.En die corruptie wordt alleen maar erger en meer. Wat zou u doen als uw vrienden opzettelijk onschuldig vast gezet werden ? Steeds maar weer opnieuw ? U kent toch die verhalen van de justitiële dwalingen als gevolg van de desinteresse van onze volksvertegenwoordigers hoe de ministers regeren ? Als iemand mij wil tippen hoe ik de Tweede Kamer voor de bestuursrechter kan dagen, dan hoor ik dat graag op mijn mail: amstenberge@hotmail.com of in een brief naar: Servaasbolwerk 4 3512 NK Utrecht.Bij voorbaat dank.Hier komt mijn mail-brief van 21/10/2012:Daarna het mail bericht van contact@tweedekamer.nl dat zij mijn mail van 17/10/2012 ontvangen hadden. Daarna het bericht dát ze ontvangen hadden. ---------- = geeft de scheiding aan tussen de alinea's. RE: De strafbare feiten van de minister en zijn collega's / Uw e-mailbericht/webformulier is ontvangen.‏ 14:47 Beantwoorden ▼Beantwoorden Allen beantwoorden Doorsturen Verwijderen Markeren als ongelezen Markeren als gelezen Alles van deze afzender verwijderen Bericht afdrukken Berichtbron weergeven Berichtgeschiedenis weergeven Berichtgeschiedenis verbergen Details weergeven Details verbergen Anne Marie ten Berge Anne Marie ten Bergeamstenberge@hotmail.com ---------- Afbeelding wijzigen Profiel bekijkenAan Tweede Kamer, publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, burgemeester@utrecht.nl, Burgemeester Frans Backhuijs, Mw.mr.B.H.van der Graaf, klachtenfunctionaris,, Mw.mr.L.M.Pesch,stafjurist. Van: Anne Marie ten Berge (amstenberge@hotmail.com) Verzonden: zondag 21 oktober 2012 14:47:05 Aan: Tweede Kamer (contact@tweedekamer.nl); publieksvoorlichting@tweedekamer.nl CC: burgemeester@utrecht.nl (burgemeester@utrecht.nl); Burgemeester Frans Backhuijs (f.backhuijs@nieuwegein.nl); Mw.mr.B.H.van der Graaf, klachtenfunctionaris, (klachtencoordinator.rb.utrecht@rechtspraak.nl); Mw.mr.L.M.Pesch,stafjurist. (pesch@advocatenordeutrecht.nl) BCC: b.anik@anikadvocaten.nl (b.anik@anikadvocaten.nl); Mr.A.R. Jaarsma (arjaarsma@zonnet.nl); Kees van Oosten (kvanoost@xs4all.nl)---------- Aan: Contact Tweede Kamer. Van: Anne Marie S. ten Berge, te Utrecht. CC-brief: Aan de leden van de Tweede Kamer. CC: www.annemarietenberge.blogspot.com ---------- Geachte heer/mevrouw bij Contact Tweede Kamer,---------- Het is fijn te horen dat mijn brief van 17/10/2012 met als onderwerp: 'De strafbare feiten van de minister en zijn collega's,' in goede orde is ontvangen. Dergelijke bevestigingen van ontvangst mocht ik sinds 2000 al vaker ontvangen maar er gebeurt niets aan de wantoestanden in de Rechtspraak wat betreft het vreemdelingenrecht en het recht op bescherming van klokkenluiders. Ik neem aan, dat mijn brief, zoals te doen gebruikelijk via e-mail verspreid is naar de diverse fracties ! Maar welk referentienummer / (griffie) kenmerk (van binnenkomst) heeft mijn brief gekregen van de Tweede Kamer ? Of heeft de griffie van de Tweede Kamer wéér in opdracht van de voorzitter TK, het onderwerp van mijn petitie / de oorspronkelijke titel zodanig veranderd, dat deze niet meer herkenbaar terug te vinden is op de lijst van de Tweede Kamer van ingekomen stukken ? ---------- Zoiets hoeft mij maar één keer te gebeuren en ik weet waar het zwaartepunt op de agenda van de Tweede Kamer ligt: Het zwaartepunt van de leden van de Tweede Kamer ligt bij de bescherming van de politieke leugens en wetten gemaakt voor het eigen belang. De leden van de Tweede Kamer beschermen de eigen vriendjespolitiek en het nepotisme. De bescherming van de burger,de vreemdeling, de klokkenluider worden kennelijk als onbelangrijk van de agenda gehaald.----------- Ik schrijf de Tweede Kamer en de Ministerraad vanaf 2000 en ik ken inmiddels de verdwijntrucs van de ingekomen petities en verzoeken. Nu, zou ik weer binnen drie werkdagen bericht kunnen krijgen over de inhoud van mijn brief van 17 oktober 2012 ? Dat hoor ik ook al jaren. Maar dat gebeurt nooit.----------- Hierbij bericht ik de Leden der Tweede Kamer dat ik over de onderwerpen in mijn brief in rechte zal treden tegen de Tweede Kamer, wanneer ik in week 43 (22/10/2012 tot 26/10/2012 ) geen voorstel tot afdoening heb mogen ontvangen, ter zake van mijn brief van 17 oktober 2012. Hoe ? dat weet ik nog niet, maar ik doe het. De leden van de Tweede en de Eerste Kamer der Staten Generaal kunnen zich geen geen foute regeringsleden permiteren maar die zitten er wel. Er vallen slachtoffers door deze dictatoriale nep-democratie. ---------- De heer Sall is zo'n slachtoffer. Mevrouw ten Berge is zo'n slachtoffer. De leden van de Tweede Kamer moeten goed begrijpen, dat haar eventuele maatregelen tegen de corruptie van de eigen politieke overheid, geen uitstel meer dulden. Er is sprake van jarenlange schendingen van mensenrechten tegen de vreemdeling, tegen de eigen burger. ---------- Ten 1ste: De minister van Vuiligheid en Justitie mag ongewenste vreemdelingen / illegalen, na 14 jaar verblijf in Nederland niet in een administratieve detentie plaatsen en houden, omdat deze illegalen ook na 14 jaar niet teruggestuurd willen / kunnen worden naar hun geboorteland. Dit is namelijk Ibrahima Sall geboren in Mauretanië onlangs weer overkomen. Hij zit nu al weer maanden vast in Zeist omdat de minister na 14 jaar van Salls verblijf in Nederland een taaltoets wilde laten afnemen. De minister erkende dat Ibrahima Sall niet vluchtgevaarlijk was. Maar toch moest Ibrahima Sall in detentie. Dus de heer Sall zit niet vast voor iets strafbaars, maar deze illegale man zit kennelijk vast om de perverse lusten van de minister Ivo Opstelten (VVD) te bevredigen, om iemand onschuldig vast te zetten. De minister kikt daarop. Anders doe je zoiets niet. Opstelten kikt op dictatoriale macht. Anders houd je ook geen misdrijven onder de pet.---------- Ivo Opstelten en zijn collega's, zijn ministers, die met allerlei smoezen, de rechtbank Utrecht dwingen, het beroep voor vrijlating van de heer Sall, ongegrond te verklaren. Minister Opstelten misbruikt de Rechtspraak met oneigenlijke middelen. Hij is in de gelegenheid onschuldige vreemdelingen in detentie te houden. Amnesty International vecht om de mensen in een 'admistratieve detentie', vrij te krijgen. Maar de minister lacht daarom. En wat doet de Tweede Kamer ? Die beschermt elkaars verdachte politieke partijleden. Of de leden nu in de regeringspartijen of in oppositie zitten, dat zegt niets. Politieke corrupties worden door alle 150 leden en hun voorzitter onder tafel geveegd en de slachtoffers, mogen stikken. U begrijpt toch wel dat ik daartegen in opstand kom ? ----------- Ten 2de: De minister van Vuiligheid en Justitie mag ongewenste klokkenluiders van de corrupties van de (politieke) overheden óók niet onder een 'admistratieve ondercuratelestelling' plaatsen en houden. Want dat is mij: Anne Marie ten Berge, overkomen. Ik ben op last van de Ministerraad zonder noodzaak op 25 september 2007 onder curatele gesteld wegens een geestelijke ziekte, die door de OGGZ van het college van B&W van Utrecht uit de duim is gezogen. Mijn ondercuralestelling (ocs) werd door alle politieke partijen noodzakelijk geacht in het belang van de Utrechtse burgemeestersverkiezing anno 2007. Er werd een wettelijke vertegenwoordiger benoemd. En ik werd met mijn politieke partij 'DEMOCRATEN' uitgeschreven uit de KvK Midden Nederland. Ik kon/mocht geen rechtshandelingen meer verrichten. Ik mocht dus ook niet mijn WWB, mijn AOW en mijn ABP aanvragen. Dat heeft de door de kantonrechter benoemde curator gedaan en ik zie geen cent van mijn inkomen noch van mijn erfenissen. De curator mag van de overheid mijn geld inpikken. Dat is fraude. Maar dat vindt de minister van niet.------------ Ik ben dus onder curatele gesteld in het belang van de Utrechtse burgemeestersverkiezing Deze burgemeesters- verkiezing anno 2007 (een burgemeestersreferendum) kon door geen wet geldig verklaard worden dus hebben het college van B&W te Utrecht en de Utrechtse gemeenteraad, maar voor eigen rechter gespeeld. Op 01/01/2008 is de Nep-burgemeester mr. Aleid Wolsen (PvdA) benoemd. Ook door de oppositie partijen...Ze zijn toch niet opgestapt ? ------------ Want hoe verliep de rechterlijke leugen-uitspraak ter zake van mijn ocs ? Op 12 juli 2007 stuurde ik niets vermoedend mijn sollicitatiebrief voor de functie van burgemeester voor Utrecht, naar HM de Koningin. Op 14 augustus 2007 was ik in debat met vier andere burgemeesters-kandidaten op de tv. Op 25 september 2007 ontvang ik, (als enige van de 22 kandidaten) van dhr. mr. R.W.J. van Veen, kantonrechter en president van de rechtbank Utrecht de uitspraak: ondercuratelestelling wegens geestelijke stoornis Art 1: 378 BW. Ik ben niet gehoord. En mijn partner was niet gehoord. Mijn familie zat in het complot met haar aanvraag ocs. Het OM Utrecht heeft de familie-aanvraag ocs verduisterd. Het OM Utrecht en Noord-Brabant hebben mijn aangiften van diefstal van mijn inkomen tegen de familie en curator verduisterd.---------- De huidige president van de rechtbank Utrecht, dhr. mr. H.AE Uniken Venema heeft kennelijk net als de andere leden van het rechtbankbestuur geheimhoudingsplicht opgelegd gekregen van de minister. Kennelijk op straffe van strafvervolging mogen het Rechtbankbestuur, de collegeleden van B&W van Utrecht en Nieuwegein niets van het ministeriële machtsmisbruik openbaar maken. Ook het bestuur van de Raad van State en van de Hoge Raad hebben in deze laakbare ocs-kwestie geheimhoudingsplicht van de Ministerraad opgelegd gekregen. ------------ Uit het bovenstaande, waarbij ik feitelijk oude politieke perversiteiten aan de kaak stel, mag duidelijk worden waarom HM de Koningin bij de vorming van een Nieuwe Regering, niet meer mee mag doen ! Ik heb boven tafel gehaald, dat de laatste vijf kabinetten met de 150 leden van de Tweede kamer HM hebben belogen (majesteitschennis). Gerry Verbeet, oud- voorzitter van de TK en de ministers wisten als geen ander van de ministeriële corrupties zoals deze hierboven besproken zijn. En daar komt bij dat Ivo Opstelten, als oud-burgemeester van Utrecht, het misdrijf (in opdracht) ter zake van een poging tot doodslag en ontvoering naar de plaats van het misdrijf, door de burgemeester van Utrecht en haar advocaat-gemachtigde mr. Frans P.J.M.Otten, tegen mij gericht, onder de pet houdt. Opstelten is een crimineel in hart en nieren, anders doe je zoiets niet. Gelieve op al het bovenstaande eerlijk te reageren. Met vr. gr. Anne Marie ten Berge www.annemarietenberge.blogspot.com -------------------------------------------------------------------------------- Date: Wed, 17 Oct 2012 15:43:40 +0200 From: contact@tweedekamer.nl To: amstenberge@hotmail.com Subject: Uw e-mailbericht/webformulier is ontvangen Geachte heer/mevrouw, Uw e-mail is in goede orde ontvangen bij de Dienst Communicatie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Wij streven er naar uw bericht binnen 3 werkdagen te beantwoorden. Bij dringende vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen: 070-3183040 Met vriendelijke groet, Dienst Communicatie Tweede Kamer der Staten-Generaal t: +31 (70) 318 3040 f: +31 (70) 318 2356 e: publieksvoorlichting@tweedekamer.nl i: www.tweedekamer.nl ---------- Einde publicatie.

Geen opmerkingen: