vrijdag 12 december 2008

Aan: Hoofd Officier v. Justite te Utrecht.17 nov.2008

PERSOONLIJK AANGEREIKT

Aan : Arrondissementsparket Utrecht
Afd.: Bedrijfsvoering en ondersteuning
t.a.v.: dhr. mr. M.C.W.M.van Nimwegen, Hoofd officier van Justitie
Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht

Afz. mevr. A.M.S.ten Berge
Servaasbolwerk 4
3512 NK Utrecht
Tel.: 030-231 60 70

Datum: 17 november 2008
Betreft: klacht over buitengewoon opsporingsambtenaar / hulpofficieren. v. Justitie.

Meneer van Nimwegen,

Hierbij dien ik een klacht in over uw opsporingsambtenaren en/of hulpofficieren van justitie die werkzaam zijn op het Paardenveld, Hoofdbureau van politie, Kroonstraat 25 te Utrecht.

Mijn klacht betreft hun halsstarrige weigeringen, om tussen 15:30 en 16:30 uur, een proces-verbaal op te maken van mijn aangifte van de 16de november 2008. Hun weigeringen werden op geen enkele manier en met geen enkel redelijk argument onderbouwd. Ik werd niet geïnformeerd over de namen noch over de dienstnummers van deze dienstweigeraars.

De betreffende aangifte ging over de diefstal van mijn nieuwe paspoort en ik had de toedracht op papier staan, ter grote van een A-4tje. Toen de dienstdoende officieren bleven volharden in hun weigering proces-verbaal op te maken, heb ik mijn aangifte ter plekke ondertekend en achtergelaten. De tekst van mijn aangifte luidde (in vet) als volgt:

Utrecht, 16 november 2008.

Hierbij doe ik Anna Maria Susanna ten Berge, geb. 06-03-1944 te Utrecht en woonadres Servaasbolwerk 4 / 3512 NK / Utrecht, aangifte van de diefstal van mijn paspoort. Ik heb niemand toestemming gegeven het betreffende paspoort in bezit te nemen, te verkrijgen en/of aan niet rechthebbenden te overhandigen.

De toedracht was als volgt.

Aangeefster was al sinds 11 juni 2002 niet meer in het bezit van een geldig identiteitsbewijs. Op 17 april 2008 vorderde dhr. P. de Klein, agent van politie district Utrecht en wijkagent binnenstad Utrecht, mij A.M.S.ten Berge, om een Nationaal paspoort aan te schaffen en dit document direct na het bezit daarvan, aan de politie te (komen) tonen.
Op 1 juli 2008 heb ik bij de Dienst Burgerzaken en Gemeentebelasting (DB&GB) Arthur van Schendelstraat 500 te Utrecht een nieuw paspoort aangevraagd en daarvoor € 48,35 betaald. Vanaf dinsdag 08 juli 2008 kon ik het nieuwe paspoort tegen inlevering van het afhaalbewijs bij DB&GB, op eerder genoemd adres afhalen. Ik moest het paspoort persoonlijk in ontvangst nemen. Afhalen door een ander persoon middels een machtiging, was niet mogelijk.
Het nieuwe reisdocument zou bij DB&GB gedurende 3 maanden na aanvraag klaar liggen en daarna worden vernietigd. Toen ik echter binnen het gestelde termijn bij DB&GB om mijn paspoort kwam vragen kon dit niet meer getoond worden.
Niet eerder dan 19 september 2008 kreeg ik als belanghebbende het schriftelijk bewijs van de betreffende paspoortdiefstal in handen....Op 31 juli 2008 schrijft, Maria Louisa Joanna Stephanie Brandt –van Heijst, geboren 31 augustus 1946 te Eindhoven en wonend Louis Couperusstraat 4, 5421 RN te Gemert, aan het College van B&W Gemeente Utrecht een brief. Het onderwerp betrof : Mevrouw A.M.S.ten Berge. Ik citeer uit deze brief het volgende:“Inmiddels ben ik wel in het bezit van een geldig paspoort van rechthebbende”. Einde citaat.
Ten gevolge van deze diefstal, nota bene onder eindverantwoordelijkheid van het College van B&W Gemeente Utrecht, ben ik onmachtig mij te legitimeren in die zaken waar de wet hierom vraagt. Ook ben ik onmachtig buiten mijn landsgrenzen te reizen en mij in het buitenland op te houden. De gevolgen van deze paspoortdiefstal ondervind ik nog iedere dag. Ik voel me belazerd bedrogen en vooral bestolen.
Het mag duidelijk zijn dat ik de dader op de betreffende diefstal aangesproken heb maar zij beriep zich steeds op haar zwijgrecht.
Het mag duidelijk zijn dat ik het College van B&W wilde aanspreken op hun onbehoorlijke bestuur. Een paspoort is tenslotte Staatseigendom en geen Gemeentelijk bezit waar maar naar goeddunken mee omgesold kan worden. B&W wensen niet met mij te communiceren.
Zakelijk gezien kan alleen de strafrechter een uitspraak doen en het gestolen Staatseigendom voor mij terugvorderen.
Ik wens te worden geïnformeerd over het verloop van de strafzaak.

Getekend, A.M.S.ten Berge,aangever,benadeelde.


Graag ontvang ik van u, binnen drie werkdagen, een positieve reactie / oplossing van mijn klacht, welke hopelijk in de sfeer ligt van een, alsnog opgemaakt proces-verbaal welke ik kan komen ondertekenen op bovengenoemd bureau van politie, district Utrecht.

Was getekend, A.M.S.ten Berge, klaagster

www.annemarietenberge.blogspot.com

Afschrift aan het Ministerie van Justitie en anderen.

Geen opmerkingen: